مشهد مسائل حل جاى به پژوهشگران یکنند!م حل را اروپایی شهرهاى مسائل

Rasad - - Front Page - ش3 زحمت رضا

و ها خانه دقيق آمار نهاآ ه دم د اراUآن شهردار هUحالي در دارند. مشخص طور به را خانه هر نان سا م. ندار مشهد شهر جمعيت از دقيق آمار هنوز ما ٥٠ و ميليون ٣ مشهد شهرستان د گو م آمار ز مر و ميليون دو هم مشهد شهر و دارد جمعيت نفر هزار ٣٠٠ نهاآ اختلاف دارد، جمعيت نفر هزار ٧٥٠ لحاظ از مشهد شهر نشين حاشيه جمعيت نفر هزار از بسيار ، جمعيت بافت لحاظ از است. جغرافيا ندارند شهر ز مر با تفاوت هيچ شهر اطراف نين سا ن ا عن خدمات، حيث از چه و فرهنگ حيث از چه

است. تر "وچ بسيار عدد ٢٠ از بيش اســت شــده اعــلام بـارهـا شوند، م مشهد وارد سال در زائر ميليون

جاست؟3 از آمار ن ا ه3 است ردهQن اعلام نهاد اگر اســت. موجود وضـع تحليل ما لUمش عمده تحليل درست به را جمعيت روندها توانستيم م دچار جمعيت پير به ه م شد م متوجه نيم آمار تحليل را ز م، شد متوجه ر د چرا م. ا شده هفتاد دهـه به مربوط ه تحليل اسـت. عقب ما متوجه و م ا رده استفاده نود دهه در را است بوده وضعيت ن ا با ها چالش لذا م. نشد جمعيت تفاوت سطح در ردهاU رو از بسيار امروز است. طبيع نسبت حساسيت گر د مثلا است، شده عوض دنيا شهر امروزه ندارد. وجود شهر جمعيت ش افزا به موفق شهر عن است. شهر توسعه اقتصاد ز مر را گردشگر ند، جذب را جمعيت بتواند ه است

ند. جاد ا گذار ه سرما زمينه و ار ند، جذب در ـگـاهـ جـا چــه )آمــــار پـيـوسـت

دارد؟ شهاپژوه عن است. اوليه آمارگير ، پژوهش هر در صفر فاز متاسفانه باشد. آمار ما، ها پژوهش اوليه ه پا د با استفاده آمار ن ا از ها پژوهش در ه بينيم م گاه " به شان، شهاپژوه توجيه بــرا و نند م ، ابتدا آزمـون " با تا ند گو م آمـار ت شر فردوس دانشگاه رگروه مد نند. اثبات را آمار ن ا سطح برا مقالات ما، ان دانشجو گفت م من به و مسائل برا و سند نو م الملل بين ها ژورنال در دهند، م ارائه حل راه اروپا شهرها لاتUمش عن است. مانده باق خودمان شهر مسائل هUحالي لاتUمش حل برا ار مشهد فردوس دانشگاه چه م هارد تلاش ما دهد. نم انجام مشهد شهر عمل موفق سازمان حوزه در چه و شهر حوزه در سازمان دانش به بيشتر ، سازمان حوزه در نيم. ما ه عمليات بودجه م. ا رده اUات ارانمانUهم است ورد ر هزار ٢٥١ از برگرفته م ا رده ارائه اند. رده ثبت افزار نرم ن ا در خودمان ارانUهم ه شهر ارشناسان،3 برخ نظر اظهار بنابر قطعا آن، )ز ر برنامه )برا و است زنده موجود ن ا )لهاسلو اجتماع و فرهنگ ط ازشرا د با اطلاع هستند شهر ن ا افــراد ه3 زنـده موجود چقدر اجتماع پيوست رابطه ن ا در باشيم. داشته آثار به چقدر مثلا است؟ گرفته قرار شما توجه مورد

شود؟ م توجه )شهر )حهاطر اجتماع و گرفت صورت نظرسنج جامع، مطالعات طرح در در شد. بررس مردم خود نظر از شهر ها ت اولو سنجيده مردم رفتارها نقل، و حمل مطالعات طرح وجود پيوست ن ا ، شهر اقدامات تمام در شود. م هم ارت، من همين مانند ها طرح برا عن دارد است، شده اب ارز آن اقتصاد آثار هم و اجتماع آثار ز هربرنام و مناسب پژوهش و آمار نظام بدون اما رسيد. مناسب تهاپيوس به تــوان نم منسجم، اسلام شورا ]ليUت و همراه با ه ارزش مهندس ردن رناظ و ها پروژه ردن اقتصاد به شد، ن تدو شهر ها بررس برا اقدامه ند م"م ننده مصرف و علم gپار نمونه عنوان به هاست. پـروژه اجتماع تها ر مد ن بهتر از U دارا ه مشهد فناور شبينپي آن برا بودجه مقدار چه است، شور سطح زمين تها شر احيا توانا قدر چه و است شده نيرو " حفظ و جـذب بــرا ما دارد؟ را خــورده لUمش دچــار بنيان دانــش تها شر در اربلد باشد. نداشته ار ادامه برا مال دغدغه او تا هستيم، س بگذارد، علم حراج به را شور علم "ِ برندِ دوست همه ند. م طمع آن به ه شود م پيدا هم د. بيا نهاآ تاب نار ] شر دانشگاه آرم ه دارند ] شر دانشگاه سخنران عنوان به دارند دوست همه نظام " مجوز اخذ برا ما هUحالي در شوند. مطرح سال " از بيش ، دانشگاه جهاد برا پيشنهاد هم شهابخ هستيم، مميز با زن را حال در بگيرند پول تا هستند آنجا رسد م نظر به ه هستند تفاوت به تـوان م چطور نند. صـادر گواه و پژوهش نظام ن ا خود ه زمان تا برد. پ ها ن ا ند. منظم را بقيه تـوانـد نم ند،Uن پيدا نظم و تحقيق با آمده، پيش مسائل در ما هQن ا مناسب بسيار م برو پيش آن حل سمت به پژوهش هم همين رسد م نظر به چند هر است، مفيد و شبيه گرفته صورت )ها پژوهش بيشتر و نيست الاتQاش و انتقادات از )جلوگير )برا ژست )گر د وجه پژوهش و علم )ارها3 اما است. چقدر است. ها بين پيش نده آ به ناظر ه3 دارد هم )ا توسعه )ارها3 در توسعه و )ز ر برنامه معاونت

دارد؟ التزام و اعتقاد پژوهش به ارها و بگيرد لUش مسئله اساس بر د با پژوهش در حت هستند، محور مسئله هميشه پژوهش نده آ مــربــوط ــه مسائل مUح تـدبـيـر اتـفـاقـا اســـت. حل رUف بـه بيشتر ند م ا تهUن باشيم. نده آ مسائل چيستمسئلههUن اهسته گيرد؟ مـ لUش جا از و ران مد از بسيار متاسفانه پژوهش دنـبـال بـه فقط مـا ند گو م دانشگاه به هستند، هست مربوط ه پژوهش هر انتخابخودتانهمراموضوعشدهيد،انجامخودتان بخواهد ز ر برنامه معاونت در ه پژوهش هر نيد. اعلام را آن آمار پيوست د با آمار گروه بگيرد، صورت ن ا دارد؟ وجود مسئله ن ا درباره اطلاعات ا آ ند. مشخص جمعيت مثال در هست؟ دقيق اطلاعات چه به منجر مشخص پژوهش و برنامه " نبود ه بود ٩٠ آبان آمار اطلاعات شود. م اشتباه ج نتا به ما است. نگرفته قرار ها شهردار اختيار در هنوز آمار، ن ا ننده تهيه و اطلاعات ن ا بردار بهره عنوان در من است. نگرفته قرار خودمان دسترس در هنوز ه س و داشته دانشگاه س تدر سال ٣٠ ه دو هر اسـت، داشته نترنت ا جستجو روز ٣٠ پژوهش نظام سند. بنو پژوهش تاب توانند م ببخشد نظم شور مطالعات تمام به خواهد م ه

شود. مند نظام د با خودش ابتدا نداشته الQاش شما شناسا نظام ا آ نداشتند؟وجودعرصهن ادر)توانمندترافراداست؟ عمل درست مطلق طور به ما يم بگو خواهيم نم اما هستيم. پازل همين از بخش هم ما نيم، م هUبل است نبوده ما وظيفه پژوهش نظام طراح و بالادست ههامجموع و دانشگاه توسط د با دفاتر بشود. گذار سياست و تبيين ههاوزارتخان توفيقات ها حوزه برخ در دانشگاه و صنعت ارتباط اما ، صنعت ها حوزه در مخصوصا داشتند خوب نظامات به ه جاها در و انــســانــ و اجــتــمــاعــ ت ر مد ها ز ر برنامه دچــار شــــود، مــ مــربــوط از ههادانشگا هستيم. چالش تطلبمنفع براعرصهن ا فقط ـنـنـد، مـ اســتــفــاده افت در را پژوهش موضوع بـه را آن و ــنــنــد مـــ سود و دهند م پژوهشگر

نند. م افت در را خود الاتQاش است. طرفه دو موضوع ن ا سمت در اما شود، م مربوط عرضه بخش به شما آن در ه3 است گرفته لQش سيستم هم، تقاضا اند. بوده سمبلي پژوهش ار3 دنبال به ران مد )برا پژوهش دنبال به بيشتر ران مد عن علم )گير نتيجه تا اند بوده خودشان نظر اثبات هم پژوهش )برا تقاضا رسد م نظر به . واقع

است. نبوده محور مسئله خيل ،] شر دانشگاه وقت است. دوطرفه موضوع ن ا

اراQآنــ )شــهردار در مــن دقيق آمار نهــاآ ه3 دم د خانه هر نان3سا و ها خانه دارند. مشــخص طور به را آمار هنــوز ما ه3 حالــ در شــهر جمعيت از دقيقــ

م ندار مشهد

ت ر مد ه3 آنجا باشد. دقيق و علم اطلاعات و آمار )مبنا بر د با هميشه )ز ر برنامه و علم )ز ر برنامــه نيازمند حتم طــور به ند3 م مهيا را خــود دار پا توسعه )بــرا اختلالات و ها چالش دچــار )ادار )ها نظام در ها پژوهش ــن ا گاه . است محور پژوهــش پژوهش سازمان را خود مشهد )شهردار . شوند شناس وآسيب بررس د با ه3 شــوند م )شــهردار توسعه و )ز ر برنامه معاونت برادران )مهد محمد با را مدعا ن ا داند م محــور

. است گو و گفت ن ا حاصل حاضر متن . م ا گذارده گو و گفت و بحث به مشهد توسعه و )ز ر برنامه معاونت منظر از هها،برنام و شعار نه و واقعيت در پژوهش ،)شهردار دارد )شهر توسعه در گاه جا چه حاضر حال در

باشد؟ داشته د با گاه جا چه و مشابه ، شهر ت ر مد مجموعه در معتقدم من هستند، اجتماع فضا در ه ها سازمان ر سا اجتماع سطح در علم ردهاU رو به نسبت ما چون ــم، دار فاصله علم هـا گير تصميم و تواند م سيستم از جزء " شد مدع توان نم ند. عمل سيستم اجـزا ر سا از بهتر مراتب به نهادها و پژوهشگران نقش حوزه ن ا در من گرچه ن ا پوشش بــرا و دانــم م پررنگ را پژوهش خودشان اصل رسالت ها، مجموعه ن ا د با ]ضع " شهر ز ر برنامه موضوع مثلا نند. فا ا را شهرنشين و شهر موضوع است، دانشگاه رشته نگاه فقط ما نگاه ول دنياست در مهم مسئله " و شهرها ساز "وچ مانند شهرهاست به د تهد موجود ها فرصت از لذا و ... و مهاجرت از جلوگير برا ها گير تصميم در و نيم نم استفاده درست شور جمعيت درصد ٧٠ ه شهر ز ر برنامه اقدامات، مطالعات، ن متر دهد، م پوشش را گيرد. م صورت راهبرد تصميمات و ها پژوهش ميليون ٥ مشهد بود شده بين پيش ١٣٩٥ افق در الان هUحالي در باشد، داشته جمعيت نفر هزار ٤٠٠و است آن دهنده نشان ن ا م. دار فاصله خيل آن با عنوان " پژوهش م. دور علم ار ادبيات از ما ه ارسنجUاف " وضعيت ن ا در است. عام خيل مطالعه و ساده آمار برآورد " مخاطب، ١٠٠ با محسوب پژوهش همگ ، بالادست سند " جامع دانشگاه غالتحصيلفار امروز ه س شود. م مطالعات دانشگاه در هاست سال ه س و شود م محسوب پژوهشگر دو هر دهد، م انجام پژوهش در باسابقه ت شر و تاسيس تازه ت شر شوند. م س شوند. م گرفته نظر در سانU پژوهش، امر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.