حسين كياني نویسنده و كارگردان

Salnameh Shargh - - بهاریه -

بشــخصه هیچ ســنخیتي میان تغییر و تحول فصول بــا تغییر و تحول و دگرگوني فکر و اندیشــه نميبینم. به نظرم افکار و اندیشــههاي آدم ميتواند در هر فصلي از ســال تغییر و تحول پیدا کند و ربطي به آمدن بهــار و فصل معتدل طبیعت ندارد. از قضا راســتش را بخواهید، فصل معتدل، آدم را تنبل و بيفکر و کمعمل هم ميکند و توان اندیشــیدن و طرحــي نو درافکندن را از آدم ميگیــرد. همگان به نوعي و با تجربهای شخصي، کسالت و خمیازههاي روزهاي بهاري را به خاطر دارند و اینکه میل و دســت و دل آدم به هیچ کاري نميرود؛ بهویژه براي ما ایرانيها که معموال تا آخرین روزهاي اردیبهشــت را همچنان روز عید ميدانیم، همانطور که از اول اسفند را شب عید تلقي ميکنیم. پس با این اوصاف، نوشــتن بهاریه به چه کار ميآید، جز ذکر کسالت و یادآوري بيعملي و تنبلي؟ بهتر نیســت به جاي نوشتن بهاریه سال ۶۹ نگاهي به پشت سر بیندازیــم و ببینیم کارنامهمان در ســال ۵۹ چه بوده و در این ســال چه کردهایم و به قول نیاکان پاکدینمان شایست و ناشایست پندار و گفتار و کردارمان چگونه بوده است؟ منظور اینکه به جاي اینکه ذوقزده آمدن سال جدید بشویم که معموال ميشــویم، منتقد سال در حال پایان و زیست خود در این سال بشویم که عموما نميشویم. شــاید براي همین است که دم سالتحویل ميگوییم اي ســال بري که برنگردي، یا سال به ســال دریغ از پارسال یا صد سال به از این ســالها؛ چون بیخود و بيجهت ذوق آینده و رســیدن سال نو را داریم و از آن بیخود و بيجهتتر ســال و ســالهاي گذشته را نفي و طرد ميکنیم، بيآنکه نقد منصفانهاي نســبت به آن انجام داده باشیم. این ذوق قرارگرفتن در آینده و شــوق فرار از گذشــته در رفتارشناســي و روانشــناختي جمعي و تاریخي ما ایرانیان بسیار قابل مطالعه است و تا بهدرســتي و دقت و از منظر علوم انسانشناسي و بومشناسي دانسته و تحلیل نشــود، این حالت فرار از گذشــته و پرتابشدن به آینده، بدون اینکــه بفهمیم از کجا آمدهایم و به کجا قرار اســت برویم، همچنان در جان و روان ما دامنهدار باقي خواهد ماند، دامنهاي که هم درون درهاش و هم روي قلهاش را مهي غلیظ گرفته اســت. مهي که تنها ميتوان در آن خمیازههاي بهاري کشــید. به قول پدربزرگها و مادربزرگها بهارتان مبارک، اما نه بهاري که تا به حال ميآمده، بلکه بهاري که از این به بعد ميخواهد بیاید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.