كمال تبريزي كارگردان

Salnameh Shargh - - بهاریه -

یا مقلبالقلوب واالبصار ... ظاهرا ســال نو، ســال خروس است! خروس مشــخصات خاص خودش را دارد، اما از نظر من خروس همواره سمبل بیداري و هشیاري بوده است و امیدوارم سال ۶۹، سالي اینگونه باشــد! آرزو ميکنم ســال نو، ســال همدلي باشد، سال هشیاري، سال بیداري، سال دوري از تهمت، سال طرد خشونت، سال ادب، سال پرهیز از فحش و ناســزا! سال فهم و شعور! سال دوستي و مهرباني، سال شایستهساالري، سال اعتراف و عذرخواهي! سال انصاف، سال واقعبیني! سال راستگویي و اخالق! و... . شــاید تحقق این همه فضیلــت دور از ذهن و زیادهخواهي به نظر برســد، اما کافي است یــک آرزو کنیم تــا همه آنها محقق شــوند! آرزو کنیم ســال نو ســال اصالــت و نجابت فراموششده ایراني باشد! نوروزتان پیروز! عیدتان مبارک!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.