بهزاد عبدي آهنگساز

Salnameh Shargh - - بهاریه -

بهار، موومان اول ســمفوني طبیعت اســت که مقدمهاش رویش، تم اصلي این موومان است. تم زاده ميشود و بهتدریج در واریاسیونهاي مختلف در سازهاي دیگر طبیعت خود را نشان ميدهد تا به بسط و گسترش ميرسد. تمهاي اولیه بسط و گسترش ميیابند و به زیباترین شکل خود را نشان ميدهند و در اوج، حماسه زیباي بهار شکل ميگیرد و بهتدریج در آخرین روزهایش تم اصلي در اوج، پایان ميپذیرد. فصل بهار بهیقین فرمي درخشــان دارد و ســازهایش به زیبایي چیده شــدهاند. صداهــاي بم زمین با نغمههــاي جویباران یــك ترکیب فوقالعاده به دســت ميدهند و همراهيکنندههــاي نغمه و نواي پرندگان هســتند که گاهي بار نواختن تم اصلي را به دوش ميکشــند و هرکدام به شــکلي، ولي هسته اصلي تم حفظ ميشــود. بادها گاهي تندشــونده و گاهي کندشونده نغمهســرایي و ضرباهنگ باران را هدایت ميکنند. بهار بهیقین موومان اول ســمفوني طبیعت اســت که فرمي درخشان و محکم دارد. هارمونيهاي زیبا و ارکستراســیوني بيبدیل. چندصدایيهایي که بيشك ملهم بسیاري از نوابغ موسیقي هستي بودهاند و هستند. طبیعت همواره زیبا مينوازد، اگر هارمونيها و سازهاي بدصدا وارد این ارکستر زیبا نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.