مهناز افشار بازیگر

Salnameh Shargh - - بهاریه -

تصمیم دارم ســال ۶۹ را کمتــر جلوي آینه خــودم بایســتم. ميخواهم تمریــن کنم تا خــودم را در آینه انســانها ببینم که خداوند مهربانمــان بــه برابرآفریدن همهشــان در تمامي کتابهاي آســمانياش شهادت داده اســت. من وظیفــه دارم همانقــدر از اندوه آیــالن کردي زخمدیده باشــم کــه اگر چنین اتفاقي براي دخترم ميافتاد... . اینها اگر شعار باشد، فقط شــکل خوبي دارد و روحي در آن نیســت که واقعیت زندگي را بهتر کند، براي همیــن از خداوند بــزرگ ميخواهم قدرتي به مــن و هموطنانم عطا بفرمایــد که دیگر آرزوي مرگ هیچ انســاني را نکنیم، حتی اگر دشمنمان باشــد و در عمل هم این را نشان دهیم... و امیدوارم وقتي دعاي تحویل ســال را ميخوانیم، از همان «یا مقلبالقلوب» آن خداوند به مــا قدرتي عطا بفرماید که بهترین حال ما، آرزوي جهــان بيتبعیض، بيجنگ، بيمرگ و بينفرت باشــد. جهانــي که من و شــما باید از درونمان دســت به ســاختنش بزنیم. باید شروع کنیم به دوستداشتن هم، به قضاوتنکردن و بخشــیدن همدیگر. باید کاري کنیــم که دنیاي کودکانمان «مرگ باد» و «بمب و گلوله» نداشته باشد. بیایید به هم قول بدهیم این شــعر خانم مارگوت بیکل با ترجمه جناب احمد شــاملوي بزرگ شــعار زندگيمان در سالهاي پیشرو باشد: بیا تا جبران محبتهاي ناکرده کنیم بیا آغاز کنیم. فرصتي گران را به دشمنخویي از کف دادهایم و کسي نميداند چقدر فرصت باقي است تا جبراِن گذشته کنیم دستم را بگیر!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.