بهروز غريبپور نویسنده و كارگردان

Salnameh Shargh - - بهاریه -

سالی بیسوختن در آتش از نوع پالسکو، بیغبار و ریزگرد در هوا و شــشهای مردمان اهواز، بیسیل خانمانبرانداز همچون آنچه در شهرهای شمال و جنوب کشورمان رخ داد، سال بیبهمن مرگبار که کولبرهای اورامان کردســتان را با خود برد... سالی بیترامپ و ترامپیســم برای جهان آرزو میکنم... میدانم که آرزوی محالی اســت، اما همیشــه آن چیزی اتفاق میافتد که به نظر محال است... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.