درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - یادداشت -

دانشــیار 56ســاله گــروه علوم ارتباطــات دانشــگاه عالمــه طباطبایي، مشــاور رئیسجمهور دوران اصالحات در امور رســانه و مطبوعــات و همزمــان معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم بــود. او همچنین عضو شــوراي مرکزي احزاب مشــارکت و اتحاد ملت ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.