درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - یادداشت -

دانشآموختــه دانشــگاههاي آمریــکا و ایــران در رشــتههاي فیزیک هستهاي، حقوق بینالملل و روابط بینالملل اســت. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، سفیر ایران در چین و لیبي و سفیر در کنفرانس خلع ســالح هســتهاي به مدت چهار ســال، از جمله ســوابق اوست. بیــش از صــد مقالــه از وي در مجالت و ژورنالهــاي داخلي و خارجي به چاپ رسیده است و از تحلیلگران شاخص دیپلماسي به شمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.