درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - یادداشت -

ســفیر ســابق ایران در الجزایر و آفریقاي جنوبي، مدیر کل آفریقاي وزارت خارجــه دولت اصالحات بوده اســت. دوران ســفارت این دیپلمــات 26ســاله در آفریقاي جنوبــي، بــا ریاســتجمهوري نلســون مانــدال، اســطوره ضدتبعیض نژادي، همزمان بود. وي از جملــه منتقدان سیاســت خارجــي دوران احمدينــژاد به شــمار ميرود کــه در دوران مذاکرات هستهاي دولت روحاني، تحلیلهاي بســیاري در رسانهها منتشر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.