درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - یادداشت -

دانشــیار علوم سیاسي دانشگاه شهید بهشــتي، دانشآموخته کارشناسيعلومسیاسيدانشگاه شهیدبهشتي، کارشناسي ارشد و دکتراي علوم سیاســي دانشگاه تهران. در دوران اصالحات رئیس مرکــز مطالعــات و تحقیقــات سیاسي وزارت کشور بود. نماینده مــردم داراب و زریندشــت در مجلس ششم، از فعاالن سیاسي شناختهشده اصالحطلب است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.