درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - یادداشت -

دانشيار گروه توســعه روستایي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، کارشناسي علوم اجتماعي خــود را از هميــن دانشــگاه، کارشناسي ارشــد را در دانشگاه ایالتي بال ایندیانــا و دکترا را در دانشگاه ایالتي ایوا ایاالت متحده در رشــته جامعهشناسي گذرانده

است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.