اعتماد، سرمايه نظام اسالمي

Salnameh Shargh - - يادداشت - سيدحسن خمينی نوه بنيانگذار جمهوری اسالمی

«حضور مردم» و «اعتماد به دين»، دو ســرمايه اصلي و محوري نظام اســالمي است؛ به اين معنا كه اگر اين دو عامل به هــر دليل رنگ ببازد، پايه و اســاس نظام اسالمي متزلزل ميشود؛ اما اگر حضور مردم در صحنه و اعتماد ايشان به دين، محور حركت قرار گيرد، انقالب اسالمي براي نسلهاي آتی باقي خواهد ماند. ايــن نكته در زمره بديهيات اســت كه «نفي اســتبداد ستمشــاهي» و «اســتقرار» نظام مقــدس جمهوري اسالمي خواسته اكثريت كمنظير مردم ايران در دوران مبــارزات بوده اســت؛ اما اصل محــوري براي تحقق انقالب اســالمي و حصول اهــداف آن، «اعتماد» بوده اســت؛ به اين معنــا كه «امام خميني قدس ســره» و «مــردم»، بــه عنوان قهرمانــان اصلي ايــن انقالب با اعتماد به هم و توكل به ذات مقدس حق به اين مهم دســت يافتهاند. امام در جامه رهبــري انقالب، مورد قبول و اتفــاق اكثريت كمنظير يا بينظير مردم بود؛ به گونهاي كه در بازه زماني يکســاله منتهي به پيروزي، هيچيک از مردم ايران، نســبت به رهبــري امام، هيچ ترديدي، به دل يا زبان خود راه ندادند و اقوام، گروهها، مذاهــب و طبقات مختلف جامعه، جملگي بر رهبري و امامت ايشــان اتفاق يافتند و كلمات و سخنان ايشان را فصلالخطاب حركت خود قرار دادند. مردم افــزون بر اعتماد به امــام و رهبري او، در درون خود نيــز به گونهاي از همدلــي، همراهي و همزباني دســت يافتند كه آن نيز بــر اثر اعتماد ايشــان به هم فراهم آمد. علت ناتواني و در پی آن ســرنگوني رژيم پهلــوي هم همين همدلي برآمــده از اعتماد بود؛ زيرا حركت مردم ايران حركتي فراگير بود كه «همه» در آن حضور داشــتند و روشن است كه يک حكومت با تمام قدرتي كه دارد، نميتواند در مقابل «همه» بايستد و با «همه» مقابله كند. در ريشهيابي علت اين «اعتماد»، و همدلي و همراهي و همزباني همگاني نيز بايد بر مســئله رابطه دوسويه ميان مــردم و مرجعيت ديني و اعتماد مردم به دين و مرجعيت انگشت نهاد. ناگفته نماند كه مسئله اعتماد ميان مــردم و امام، پس از انقالب اســالمي نيز ادامه يافت، به گونهاي كه مردم همواره اين احســاس را در خود زنده يافتند كه مسائل مطرح در جامعه اسالمي، از صدر تا ســاقه و از ســاقه تا ريشــه، به خود ايشــان مربوط است و بايد در همه مراحل و مراتب آن حضور فعال و اثرگذار داشته باشند. در حقيقت حضور پرشور و قهرمانانــه مــردم در عرصههاي مختلف سياســي (اعم از انتخابات، دفاع مقدس )...و از همين احساس همدلــي و همزباني با حكومتي كه خــود برآوردهاند، سرچشمه ميگيرد. با اين توصيف، ميزان اعتبــار و اهميت اعتماد مردمي در ادامه حيات نظام اســالمي وضوح مييابد؛ بنابراين اگر در اعتماد مردم، در وجــوه مختلف آن، خلل وارد آيد، پايه و اساس انقالب و نظام اسالمي تزلزل مييابد و اين نكتهاي اســت كه البته همه مســئوالن نظام به آن توجــه دارند. در حقيقت، در يک عبارت صريح بايد گفت جامعه ما چون تشــنه نيازمند به آب، به اين دو عامل محتاج است. بايد به اين نكته محوري التفات كرد كه اگر مردم روزي اين احســاس را در خود بيابند كه كسي از ناآگاهي آنها سوءاســتفاده ميكند يا به هر دليل، آنان را در ناآگاهي نگه ميدارد، نظام اســالمي مهمترين سرمايه خود را وانهاده اســت؛ زيرا نبود اعتماد، به صورت مســتقيم، امنيــت رواني جامعه را به مخاطــره مياندازد و نبود امنيــت روانــي و وجــود بياعتمادي ســرآغاز همه مشكالت محسوب ميشود. شــايد بتوان مهمترين امتياز امام (قدس ســره) را هم اعتمــاد به خدا و فهم مردم معرفي كرد؛ ازاينرو همه نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي بايد در برنامهريزيهاي كالن خــود، به اصل اعتماد توجه ويژهاي كنند و همواره به اين اصل التفات داشته باشند كه نميتوان همه را براي هميشه در ناداني و ناآگاهي نگه داشت. از ســوي ديگر بايــد به ايــن نكته نيز التفات داشــت كــه انقالب اســالمي ايــران افــزون بر ويژگــي مهم «مردميبــودن»، بــه زيــور و زينت ارزشهــاي الهي و انســاني آراســته اســت و اين ارزشها در كالبد اين انقالب مردمي نهادينه بوده اســت و مــردم با ميل و رغبت، حاكميــت اين ارزشهــا را برگزيدهاند. الهي و اســالميبودن انقالب، ايجاب ميكند بــه ويژگيهاي بزرگي مانند عزت، موّدت و دوســتي مردمان آراســته باشــد. در حقيقــت ايجاد مــوّدت و مهربانــي ميان تودههــاي مــردم، در زمره مؤلفههــاي اصلي انقالب اســت؛ به گونــهاي كــه وجود ايــن مؤلفه، نشــانگر الهيبودن انقالب است. محبت و دوســتي زمينه اعتماد را فراهــم ميآورد و اعتماد، بســتر را براي همدلي ميان افراد جامعه آماده ميكند و در ســايه همدلي، «وحدت» و «اتحاد» شكل ميگيرد. وحدت و اتحاد نيز تعالي و پيشــرفت را براي جامعه به ارمغان ميآورد. اكنون در آستانه سال نو، از خداي بزرگ ميخواهم كه محبت و موّدت ميان هموطنانمان را فزوني دهد تا در پناه اين مودت و دوستي و اعتماد و همدلي و همراهي در پس آن، قلههاي تعالي را درنوردند. در پايــان ضمن آرزوي توفيق و ســربلندي براي ملت بزرگ ايــران و اميــد بهروزي و ســالي خــوش براي ايشــان، ياد و خاطره امام عظيمالشأن و فرزندان عزيز و يــاران گرانقــدرش، بهخصــوص مرحــوم آيتاهلل هاشميرفســنجاني را گرامي مــيدارم و علو درجات ايشــان را از خداي متعال خواستارم و حشر ايشان را با انبيا و اوليا مسئلت ميكنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.