سربازهاي جمعه

Salnameh Shargh - - يادداشت -

در همــان ميدانهايــي كــه بــا كتــاب «عاليجنــاب ســرخپوش» زير بغل با مردمان ســخن گفته بوديم، از «خطر پوپوليســم» گفتيم. و راستي، چه كسي جز نسل ما ميتوانست در ميانه يك كارزار پرشتاب يك انتخابات سراســري، واژههايي چنان نامأنــوس و دور از ذهن را همگاني كند كه ما كرديم؟ فواره امــا در حضيض بود و جز اين چــاره نبود انگار. آنچــه رخ داد از بدترين كابوسهامــان هراسانگيزتر بــود. غرورمان را فروخورديم و از غروب جمعه ســوم تير، زيســتن زير «هالهنور» و «اعجاز هزاره سوم» را تاب آورديم. تاب آورديم و پيش از آنكه فكر كنند قد راست كرديم. و آنگاه جمعه 22 خرداد 88 رســيد. «جستن، يافتن و آنگاه، به اختيار برگزيدن، و از خويشتن خويش، بارويی پی افكندن »... آن ســال ما بوديم كه تكثير و پرشــمار شديم... چهار سال بعد كمتر كسي به ما چنان گمان نيكو برده بود كــه جمعه 24 خرداد را پيشبينــي كند. ما اما در گذر اين ســالها و ساليان، بسيار چيزها آموخته بوديم. «عقل ســرد» را راهبر «قلبهاي گرم» كرديم تا ايران، از پيچ تند تاريخ بگذرد. ميدانســتيم كــه تنها «اميد» راهگشا نيست و «تدبير» بايد چاشني كار شود. مايي كه به «خرداد پر از حادثه» عادت داشتيم، در عصر امتناع فرصتها، از تنگترين روزنهها، امكان آفريديم. تــوپ تحويل ســال 96 كه بتركــد، 20 ســال از رؤياي جواني ما گذشــته است. نســل دوم خرداد در قاموس هيچكجاي جهــان ديگر جوان نيســت. جوانی پراميد دوران اصالحــات، روزگار پربيــم بعــد از 48، ســال حادثهخيز 88 و شطرنج نفسگير 92 با مهرههاي كمتر از حريــف، چنان روحش را فرســوده و كوفته كرده كه ديگر شايد خود نيز خويشتن را در آينه باز نشناسد. «نه، اين برف را ديگر، ســرِ باز ايســتادن نيست، برفی كه بر ابروی و به موی ما مینشيند...» سال 69، خرداد پرحادثه ندارد. اينكه مردمان در ارديبهشت پاي صندوق ميروند و انگشت در جوهر رأي ميگذارند، خود نمادي است از پايان تكاپوي يك نسل. نسلي كه سربازهاي خوب جمعه بودند. جان جواني اين نسل بر سر آرماني گذشت كه در دوم خرداد از زهدان جامعه ايراني زاده شد. سربازهاي جمعههاي پرحادثه، آنقدر ميدانديده و كارزار آزمودهاند كه خود را در قامت افسران ستاد كارزارهای آينده ببينند. در ميانشان البته چون همه نسلها و هميشه، فرصتطلب و سوداگر كم نيست. همانها كه سياستورزي را تنها در چنبره بدهبستانهاي پشت پرده تحليل ميكنند و تقليل ميدهند. اين اما همه سرمايهاي نيست كه اين نسل به قيمت عمر خويش به صندوق پسانداز ملي واريز كرده است. بايد به افق 1400 خيره شد. آنگاه كه آزمون نهايي و فيصلهبخش سربازهای روز جمعه فراميرسد... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.