چشمانداز زنان در افق ٦9

Salnameh Shargh - - يادداشت - آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ايران اسالمی

در نگاه كلی الزمه ترسيم چشماندازى واقعبينانه، درك مقتضيــات موجــود، مختصات و واقعيتهايی اســت كه به عنوان شــاخصها و مؤلفههاى اصلی دســتيابي به چشــمانداز مورد نظــر و اتخاذ اســتراتژي كارآمد و پيشبرنده ايفاي نقش میكنند. براى ترسيم چشمانداز فعاليت زنان ايران در عرصههاى اجتماعی و سياسي نيز ابتدا بايد اين مقتضيات را شــناخت و به اين پرسش نيز پاسخ داد كه زنان ايران، امروز در كدام نقطه ايستادهاند و ميتوانند با اين جايگاه به كدام نقطه برســند. به باور من يك شاخص مهم در تدوين چشمانداِز قابل حصول، آن اســت كه قابليت و معياري براى ســنجش مراحل پيشرفت داشته باشد. به همين دليــل اصل توجه به پيشــينه و جايگاه امروز زنان ايران ميتواند مقدمهاي بر ترســيم يك چشمانداز واقعبينانه باشد. آنچه بــه عنوان مبناي ترســيم اين جايــگاه ميتوان به آن اتــكا كــرد، گزارشهايي اســت كه اين جايــگاه را در شــاخص مشــاركت سياســي و اجتماعی زنان تشــريح ميكنــد؛ گزارشهايي كه در عين جامــع و كاملبودن از جهتگيريهاى يكسويه نيز مبرا باشد و با واقعيتهاى موجود نيز تطبيق داشته باشد. متأســفانه در شــرايط كنوني با وجــود تالشهاى مؤثر معاونت زنان، در دولــت يازدهم گزارش جامع و كاملي كه بتواند ميزان دسترســی زنان ايران را به شاخصهاي توسعه در دسترس قرار دهد موجود نيست و ناگزيريم به گزارشهايي اســتناد كنيم كه مجامع جهانی به صورت ساالنه منتشر میكنند. از بين همه اين گزارشها، گزارشي كه مجمع جهانی اقتصاد به صوت ساالنه منتشر ميكند، قابلاعتناترين گزارش موجود اســت كه از يك سو، ميزان شكاف جنسيتي و از سوى ديگر رتبه كشورها را به صورت كامل در ارتباط با شاخصهاى توسعه منتشر ميكند. آخرين گزارشــي كه مجمع جهانی اقتصاد منتشر كرده، مربوط به ميزان شــكاف جنسيتي كشورها در سال 201٦ اســت كه ابتداي ســال 2017 منتشر شده اســت. در اين گزارش رتبه شــكاف جنســي ايران بين ٤٤1 كشور، 139 اعالم شده اســت كه در مقايسه با سال گذشته، اين رتبه يك رقم ارتقا پيدا كرده است. اما اتفاق مهم در ســال ٥9 آن بــود كه نرخ حضور زنان در نهــاد قانونگذارى كشــور، از ســه درصد به شــش درصــد افزايش يافت. تعداد مديران زن در ســطح كالن بــا حضور زهرا احمديپــور، به عنوان يكــي از معاونان رئيسجمهــور، افزايش تعداد فرمانداران و بخشــداران زن و نيــز معاونتهاى وزرا بر اين ميزان اثر گذاشــته كه بــه طور قطع در گــزارش 2018 مجمــع جهاني اقتصاد خود را نشــان خواهد داد. در اليحه برنامه ششم توسعه، جايگاهــي به زنان اختصاص يافت كه بــراي اولينبار در برنامههاى توســعهاى كشــور موضوع عدالت جنسيتي جاى گرفت كه آن هم در مراحل اجرائيشدن اين برنامه خود را نشان خواهد داد. با توجه به اين ظرفيت در برنامه ششم توسعه با توجه به افزايش حضور زنان در مجلس شــوراي اســالمي و نهادهاي ديگر، ميتوان اميدوار بود قانــون انتخابات نيز به نوعي اصالح شــود تا به زنان در انتخابات سهميهاي خاص تعلق گيرد. اما تجربه انتخابات مجلس دهم نشان داد ميتوان از يك ســو با گفتمانسازى و از سوى ديگر با تعامل و چانهزنی، تعداد زنان را در ليستهاى انتخاباتي، حتي در حوزههاي انتخابيه تكنماينده افزايش داد. آنچه مســلم اســت، اينكه به طور كلــی در هر مقطع از زمان، اگر مواهب اوليــه، امكانات و فرصتها به صورت نابرابر توزيع شــده باشــد، رقابت و نظمهاى خودجوش ميتوانــد نابرابريهاي اجتماعي را تشــديد كند. مواهب پيشينيان ما ميان زنان و مردان، نابرابر توزيع شده است و ازايــنرو حتي رقابت آزاد ميان زنان و مردان نتيجهاي جز تشديد نابرابريها نخواهد داشت. به همين دليل، نياز به اقداماتي گستردهتر و وســيعتر براي كاهش نابرابريها و رفع تبعيض در همه سطوح غيرقابلانكار است. با اين پيشفرض و صورتمســئله، طبيعي است كه بايد راهبردهايــي در پيش گرفت كه به اقدامات گســتردهتر و وسيعتر براى كاهش نابرابريها و رفع تبعيضها بينجامد و زنان اصالحطلب مجموعــهاي از تالشها را به انجام رســاندند تا در ســاختار قدرت با اعمال تبعيض مثبت از يك سو نرخ مشاركت سياسي را افزايش دهند و از طرف ديگر زمينه رفع تبعيضها را با حضور بيشتر زنان در نهاد قانونگذارى كشور بيشتر كنند. اين تجربه، تجربه موفقي بوده است و قاعدتا در سال ٦9 نيز با توجه به دو انتخابات مهم پيشرو، از همين راهبرد و رويكرد استفاده خواهد شــد؛ حضور و مشاركت بيشتر زنان در شوراهاي اسالمي شهر و روستا كه خردترين نهاد انتخابي دموكراتيك در ايران است و طرح مطالبات بيشتر از دولت دوازدهم در راستاي رفع تبعيضها و شكافهاي جنسيتي كه نياز به اقدام چندجانبه براي پركردن آن است. همزماني دو انتخابات در بهار ٦9 فرصت مناسبي است كــه بايد از آن هم براي طــرح و پيگيري مطالبات و هم كاهش شــكاف جنســيتي زنان ايران در همــه زمينهها استفاده كرد. زنان ايران اميدوارانه و با عزم و تالش بيشتر و استفاده از مجموعه ظرفيتهاي موجود اين مسير را ادامه خواهند داد؛ نهفقط براي خود، بلكه براي پيشــرفت و توســعه كشــور كه خير عمومي آن، آحــاد جامعه را دربر گيرد و ترجماني باشــد از آيندهاي مطلوب كه در آن ايران براي همه ايرانيان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.