اصولگرايان به اجماع حداکثر میرسند

Salnameh Shargh - - سياست - ابوالقاسم رئوفيان فعال سياسی اصولگرا و دبيرکل حزب اسالمی ايرانزمين

انتخابات دوازدهمين دوره رياســتجمهوری در حالی در ارديبهشت ماه ســال 96 برگزار خواهد شــد كه متأسفانه عناصــر تأثيرگذاری مانند آيتاهلل مهدویكنی، آيتاهلل اكبر هاشمیرفســنجانی، حبيباهلل عسگراوالدی و برخی ديگر از شــخصيتهای تأثيرگــذار و صاحب ســبک و نظر ديگر در ميــان ما نيســتند و ما- احزاب و گروههای سياســی- از ديدگاههای ويژه آنها نســبت به مســائل روز كشور و حتی جهان بیبهرهايم. بنابراين فقدان ايــن چهرهها كه هركــدام بهمثابه وزنهای در عالم سياســت نظام جمهوری اســالمی ايران بودهاند، قاعدتا مســئوليت ديگر فعاالن سياسی و صاحبنظران را در امر مهندسی انتخابات پيشرو سنگينتر میكند. در كنار اين جاهای خالی همه مــا اميدواريم اين دوره از انتخابات رياســتجمهوری كه با انتخابات پنجمين دوره شوراهای شهر و روســتا مقارن شده است، مســير خود را با كمترين حواشــی و اختالفنظرها به پايان برســاند. به همين دليل هم وظايف دســتاندركاران امر از وزارت كشــور و شورای نگهبان و حتی كانديداهای اين دو انتخابات نســبت به قبل سنگينتر و حســاستر خواهد بود. حتی احزاب و طيفها و گروههای سياســی نيز بايد در اين مســير بســيار دقيق و محافظهكارانــه و بــا مســئوليت گام بردارند.انتخابــات و برگزاری آن بهار كار احزاب و گروههای سياسی فعال داخل كشــور اســت و همين امر ضرورت حســن حضور احزاب و فعاليــت مدبرانه و برنامهريزیشــده آنهــا را دوچندان میكند تا مانع رشــد و نمايانشــدن هرچهبيشــتر اين خأل به وجود آمده باشــند. احزاب و گروههای سياســی در بازه زمانــی باقیمانده تــا برگزاری انتخاباتهــای پيشرو بايد همگی به قواعد بازی احترام بگذارند تا در كارزار انتخابات كــه با دقت و بــا جزئيات از ســوی دنيا مانيتور میشــود، رقابتهــای انتخاباتی قابــل دفاع و غرورآفرين باشــد. ما بايد انتخابات و رقابتی جدی اما مســالمتآميز را در منظر جهانيــان به نمايــش بگذاريم. همانطور كــه اخيرا مقام معظم رهبری هم سياستهای انتخاباتی را ابالغ فرمودند و بر ســه نكته ويــژه رعايت حقالناس، شايستهســاالری و عدالتمحوري تأكيد كردند، ما بايد اين سه نكته را سرلوحه امــور انتخاباتی خودمان قرار دهيم تا كارنامه خوبی در اين انتخابات به دست آوريم.به اعتقاد من اين سه نكته و تالش برای عيانشدن بيشازپيش آنها از مهمترين مسائلی است كه در ايــن دوره از انتخابات بايد مدنظر كانديداها و احزاب و گروههای سياســی قرار گيرد. به اين معنا كه خدایناكرده وضعيتی پيش نيايد كه از امانتی كه مردم در اختيار مسئوالن قرار میدهند، در جهت تضييع حقوق مردم سوءاســتفاده شود و مجددا بهانهای شود برای تلخشدن ذائقه سياسیاجتماعی مردم و جامعه را به انحراف بكشاند. بحث حضور در انتخابات و پذيرش مســئوليت، مسئلهای اســت كه قــرآن آن را بر انســانها تكليف قــرار داده و به انسان به عنوان خليفةاهلل اين مسئوليت را اينگونه محول كرده است: «من به شما امر میكنم كه امانت را به اهلش بسپاريد»؛ همين تكليف، هم بر عهده عامه مردم است هم بر عهده مســئوالن و كانديداها كه در فضايی كامال عادالنه و منصفانــه و به دور از تخريب و تهمــت با هم به رقابت بپردازنــد تا در نهايت اين امانت مهم به صاحبش ســپرده شــود. به همين دليــل اهميت انتخاب يک فــرد به عنوان رئيسجمهور و فردی كه قرار است برای چهار سال مستمر عهدهدار سكان اجرائی كشور شود، امری سنگين و نيازمند انتخابی هوشمندانه است. اين اهميت در انتخابات شورای شــهر هم بر همين منوال اســت. ما بايــد در اين انتخابات مديريت شهری را به افرادی بسپاريم كه تضمينكننده ايجاد شهری امن و مأمنی اسالمی برای شهروندان باشند. به همين دليل هم من معتقدم احزاب و گروههای سياسی نبايد در هيچ شــرايطی دچار رخوت و سســتی شوند و چه احــزاب اصولگرا و چــه احزاب اصالحطلــب بايد با تمام توان و قوا در عرصه انتخابات حاضر شــوند و كانديداهايی شايســته را به معرض رأی مردم بگذارند. در اين رقابت كه قطعا ميان شايستهترين و آمادهترين افراد دو گروه سياسی مطرح كشــور كليد خواهد خــورد، رقابتهــا بايد جدی، ســالم، قانونمند و البته بدون تخريب باشد تا مردم بتوانند بهترين گزينه را برای ســپردن مسئوليت برگزينند و تكليف شرعیشان را انجام دهند. رقبا هم بايد سرســختانه و جدی وارد ميدان شــوند و با رعايت قواعد بازی و رعايت حرمتها برنامههايشــان را تبيين كنند و با انتقاد دلســوزانه مواضع رقيب، مســير را برای انتخاب مردم ســهلتر كنند. كانديداها و احزابی كه از آنهــا حمايت میكنند بايد انصاف داشــته باشــند و از دادن شــعارهای مردمفريب پيشــگيری و پرهيز كنند و با نگاهی وســيع و كالن به آينده كشــور در كارزار انتخابات قدم بردارند. در همين راستا هم، احزاب اصولگرا با تعهد بــه اين قوانين قطعا جدی و با عزمی راســخ وارد ميدان انتخابات خواهند شــد و حتما به اجماع حداكثری دست خواهند يافت. مــا از اجماع مطلق در عالم سياســت و احزاب سخن نمیگوييم چون اين امر در واقعيت، شدنی نيســت و تاكنون هيچ جناحی موفق نشــده است به اين اجماع مطلق دســت يابد. بنابراين هدف ما در انتخابات پيشروی رياســتجمهوری، حصول اجمــاع حداكثری بر ســر يک كانديدای واحد و مورد تأييد بيشتر طيفهای جناح راســت خواهد بود تا در مقابــل كانديدای اصلی اصالحطلبــان يعنی آقای حســن روحانی قــرار بگيرد و جريان اصولگرايی را نمايندگی كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.