با ترامپ چه كنيم؟

Salnameh Shargh - - ميزگرد - سيدحسين موسويان

معاون پيشين دبيرخانه شورای امنيت ملی ترامــپ، رئيسجمهــور آمريــکا کار خــود را با اقدامــات جنجالبرانگيز آغاز کــرد. ابتدا مروری داشــته باشــيم به اقدامات او در اولين روزهای کاری: -1 خــروج آمريــکا از پيمان همــکاری ترانس پاســيفيک؛ پيمانی کــه اعضــاي آن 40 درصد اقتصاد جهان را نمايندگی میکنند. -2 اعمال محدوديتهای بیسابقه درباره ورود اتباع ايران و شــهروندان کشورهای سوريه، يمن، عراق، سومالی، سودان و ليبی به آمريکا. -3 دستور ساخت ديوار مکزيک با تأمين هزينه از طرف خود مکزيکیها. -4 حمايت از شــکنجه افــراد متهم در عمليات تروريستی. -5 تجديدنظر در پرداخت ســهميه يا کمکهای مالــی آمريــکا بــه ســازمانهای بينالمللی از سازمان ملل. -6 صدور فرمان بازســازی ارتش و سازمانهای امنيتی آمريکا -7 فرمان اجرای طرح نابودی داعش با اين شيوه، ترامپ نشان داد در اجرای شعارهای تبليغاتی دوره انتخابات مصمم و بیباک است. او فرمانهــای ديگری همچون بررســی مجدد عضويت آمريکا در قرارداد نفتا (قرارداد تجارت آزاد آمريکا-برزيل-مکزيــک)، پيمــان آتالنتيک شمالی (ناتو)، قرارداد ســازمان تجارت جهانی ،)WTO( پيمانهــای دوجانبــه با ژاپــن و کره جنوبی و توافق هســتهای با ايران (برجام) را در دستور کار دارد. همه اين خبرها، نهتنها جامعه جهانی و سيستم حاکميتی آمريکا را شوکه کرده، بلکه در صورت تحقــق، نظم و معادالت سياســی- اقتصادی و امنيتی جهان را دگرگون خواهد کرد. ترامــپ، بارهــا ايــران را تهديــد کــرده، متحد بیچونوچرای اسرائيل است، به دنبال تضعيف روابــط ايران و روســيه اســت، انگيــزهای برای وتوکردن تحريمهای احتمالی جديد کنگره عليه ايــران ندارد و فــردی کامال کلهشــق و غيرقابل پيشبينی اســت. او در دوره انتخابات, عربستان را منبع اول حامی تروريسم خواند، اما در فرمان منع ورود اتباع هفت کشــور، نامی از کشورهای اصلی مثل عربستان و پاکستان نبرده و نام ايران را ذکر کرده؛ درحالیکه همه اذعان دارند، ايران و ايرانی در هيچيک از حوادث تروريســتی بزرگی که در آمريکا و اروپا رخ داد، دست نداشته است. فرِض ايران در دوران ترامپ بايد عمدتا افزايش تهديد باشــد هرچنــد فرصتهايــی هم وجود خواهــد داشــت. اينکــه تماس مســتقيمی که بيــن ايران و آمريکا در دوره اوباما شــکل گرفت، شانسی در دوره ترامپ داشته باشد، يک موضوع مهم اســت. اينکه مثلث روســيه-ايران- ترکيه موفــق به مديريــت بحران ســوريه شــوند نيز موضوع تعيينکننده ديگری اســت. اينکه مسکو اجــازه ندهد بهبــود احتمالی روابــط آمريکا با روســيه به قيمت تخريب روابط روســيه با ايران باشد نيز موضوع قابلتوجه ديگری است. از اين دست موضوعات استراتژيک بســيار در پيِشرو داريم. در هر صورت در دوران ترامپيسم، بايد: 1-از شــعارها و اقدامــات تحريکآميــز، به جد خودداری شود. -2 قــدرت «فرصتآفرينی» خــود را به جامعه جهانی نشان دهد. -3 روی افــکار عمومی جهانــی، بهويژه آمريکا سرمايهگذاری کند. -4 از ظرفيــت صدها هزار ايرانی عاشــق وطن ساکن آمريکا و اروپا و ساير کشورها استفاده کند. -5 فرصتهــای اقتصــادی روی ميــز ترامــپ بگذارد. -6 بــا توجه به تصميمات ترامــپ برای خروج آمريکا از برخــی از تعهدات مهــم بينالمللی، تهران و ســاير اعضــای کشــورهای 5+1 درباره سناريوی احتمالی برجام منهای آمريکا، بررسی کنند و آمادگی داشته باشند. تهران بايد فرصتها را در موارد ذيل جستوجو و بــا برنامهريــزی عملياتــی حسابشــده، بهرهبرداری بهموقع داشته باشد. -1 در دوره ترامــپ، شــکاف در جامعــه آمريکا بیسابقه خواهد بود. -2 عمــده رســانههای آمريکا و غــرب مخالف سياستهای ترامپ هستند. -3 هيچ رئيسجمهــوری در تاريــخ آمريکا در روزهای اوليه کارش، به اندازه ترامپ نامحبوب نبوده است. -4 اختالفات ترامپ با متحدين آمريکا در جهان غــرب، بیســابقه اســت. اضافه کنيم تشــديد اختالفات آمريکا را با ســاير کشورهای تأثيرگذار همچون چين و مکزيک. وحدت و تدبير ملی يک ضــرورت اجتنابناپذير بــرای بهرهبــرداری از ايــن فرصتهــا و تبديل برخــی از تهديدات به فرصت اســت. انتخابات رياستجمهوری در پيش است و لشکرکشیهای کمســابقه سياسی در داخل نيز در جريان. تفرقه و اختالف و دعوا در داخل، نهتنها شانســی برای اتخاذ و اجرای سياســتهای مناســب ايران به منظور تأمين منافع کالن ملی ايران باقی نخواهد گذاشت، بلکه تهديدات را افزايش خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.