بحران سينوسي تهران

استاندار تهران مطرح كرد

Salnameh Shargh - - جامعه -

شرق: تهران در یک سال اخیر حوادث و ماجراهای بسیاری را به لحاظ شهری به خود دیده است؛ وقایعی که بروز و وقوع هرکدام چندین روز و هفته پایتخت و اهالیاش را متأثر کرد. حوادثی همچون انفجار لوله گاز در شهران، نشستهای متعدد زمین در معابر عمومی، ماجرای واگذاری امالک و در نهایت حادثه پالسکو که در همه آنها اگرچه ارگانهای مختلفی درگیر و دخیل بودند اما یکی از مسئوالن و پاسخگویان اصلی همه آنها به غیر از مدیران شهری و شهرداری، استاندار تهران بود. سیدحسین هاشمی خود انتقادات زیادی به شرایط فعلی مدیریت شهر تهران دارد و میگوید: برای حل بسیاری از این مشکالت و اشکاالت درصدد تعامل با ارگانهای ذیربط از جمله شهرداری تهران بودیم اما این تعامل از سوی آنها حفظ و پیگیری نشد. او همسو با انتقادات رئیسجمهور درباره درآمدزایی شهرداری تهران و نحوه صدور مجوز در ساختوسازها بهویژه در ساختمانهای تجاری نیز نقدهایی دارد و صریح این موارد را مطرح میکند.

رئیسجمهور در اجالس شــهرداران انتقادی را درباره اداره شهر با فروش تراکم داشتند که تا مدتها با انتقاد و هجمه از سوی شهرداری تهران روبهرو شد. شما که از نزدیکتر با مسائل تهران آشنا هســتید و بر تعامل با شهرداری تهران هم تأکید دارید، چقدر این رویکرد رئیسجمهور را درباره اداره تهران با تراکمفروشی منطبق میدانید؟ من با ذکر مثال میگويم؛ ما درحالحاضر با مســئله مهمی به نام مجموعههای تجاری يا «مال»ها مواجه هستيم که از همه لحاظ به نقاط پرخطر و پرآسيب تهران تبديل شدهاند. جانمايی اين مجموعههای تجاری بهشدت اشتباه بوده و همچنان هم ادامه دارد و شاهد افزايش آنها هســتيم. به عنوان نمونه خيابان مقدساردبيلی که به خاطر حضور پاالديوم، بيشتر ساعتهای روز قفل است و مسيرهای اطراف خود را هم قفل میکند. همين اتفاق را مجتمــع تجاری ارگ در ميدان تجريش دارد و يکــی از ورودیهای مهم ميدان را قفل کرده اســت. در هيچ جای دنيا بــه چنين مجتمعهای تجاریای با ايــن ظرفيت در چنين فضاهايی اجازه ســاخت نمیدهند و من نمیدانم اين الگوی اشــتباه را از کجا گرفتهاند. در همه جای دنيا فضايی را به عنوان مراکز خريد در نظر میگيرند که تمام فروشــگاهها و برندها کنار هم قرار میگيرند و همه امکانات را هم برايشان قرار میدهند و هيچ مزاحمتی برای شــهروندان و شــهر ندارد. اتفاقی که رخ داده اين اســت که اين مالها در کنار خانه مردم باال آمدهاند و برای ساختشــان هيچ دليلی جز ايجاد درآمد برای شــهرداری تهران نداشتهاند. ما در تهران مکرر با خيابانها و کوچههايی با معبر کم و محدود روبهرو هستيم کــه برجهای 20 يا 30 طبقه مســکونی و تجاری در آن باال رفته اســت. اگر فقط مســئله تأميــن پارکينگ و تردد اين مجموعهها را در نظر بگيريم متوجه عمق فاجعه میشــويم و همه اينها نشــان میدهد در واگذاری و دادن مجوز به اين واحدها اصول معماری شهری يا طرح جامع شــهر را مدنظر نداشــتهاند. عالوه بر اينها من بارها درباره ساختوســاز در غرب تهران هشــدار دادهام که کريدور هوايی تهران را بســتهاند، اما توجهی به اين مسائل نمیشــد. اوايل که اين موضوع را مطرح میکرديــم، قبول نمیکردند؛ اما حاال پذيرفتهاند که اين ساختوسازها جلوی حرکت باد را وقتی که سه يا چهار متر بر ثانيه است، میگيرد و امکان عبور ندارد. بايد قبول کنيم که جانمايی اين فروشــگاهها و برجها در تهران اشتباه بوده است، اما حاال که رخ داده، بايد جلوی افزايش آن را گرفت.

تابهحال درباره برخورد و جلوگیری از دادن مجوز و شروع به کار این برجها و مجموعهها اقدامی کردهاید؟ مواردی بوده که مســتقيم يا از طريق شورایعالی شهرسازی اقدام کردهايم؛ مثال درباره بــاغ معنوی در محــدوده منطقه يک؛ البته اين برجها و مالها که ســاخته شــدهاند و نمیتــوان درباره آنهــا کاری کرد، اما از اين بــه بعد بايد در اين روند کنترل داشــت؛ ما میدانيم در بســياری از اين نقاط مهم و حساس تهران، تراکمها و مجوزهايی داده شده و کار قطعا در آينده ســختتر میشود. ما در تهران با ســاختمانهای سينوسی مواجه هستيم؛ بناهايی بلند و کوتاه که به شکلی نابرابر و غيرهمگون در کنار هم قرار گرفتهاند و برای يکديگر مزاحمت و خطر دارند. در همه جای دنيا پس از جانمايی، تعداد طبقات مشــخصی را در يک پهنه مجــوز میدهند، اما در تهران در يــک محله مدل به مدل از مجوزها را میتوان ديد که از يک طبقه به 20 طبقه رســيدهاند و اين روند عينی در شهر، گويای رعايتنکردن طرح جامع تهران است.

در ادامه همین موضوع تراکم با مســئله نحوه هزینه درآمدهای شهرداری تهران و برخی اتفاقات، همچون امالک نجومی که از ســوی دستگاههای مسئول در حال پیگیری بیشتر موضوع است، مواجه هستیم. آیا نمیتوان درباره این عملکرد مالی بررسی بیشتر داشت؟

من با بررســی ايــن موضوعات مهم و پيگيری آن موافق هســتم، اما نبايد مســائل را سياسی کرد؛ چراکه به نظر من هر کاری را که میخواهند خراب کنند، سياسی میکنند. تجربه من در اين سالهای مديريتی اين است که هر جا سياسیکاری شد، کار به نتيجه نمیرســد، اما اگر کارشناسی باشد، میتواند به نتيجه برســد. نقش اصلی و مستقيم شورای شهر تهران نظارت و بررسی اين مسائل مالی و بودجه بوده و هست.

شــما معتقدید شــورا عملکرد خوبی درباره نظارت بر شهرداری تهران داشته؟ مــن ورود زيادی نداشــتم؛ چون از نظر قانونی زير نظر مســتقيم اســتاندار نيســت و فرمانداری تهران در حوزه مصوبات شــورا ورود دارد؛ اما معتقدم شورا وظيفه ذاتی در اين مورد داشته است و اگر مسائل را بهموقع جزئیتر بررسی میکردند، شايد خيلی از اين مباحث اصال مطرح نمیشد.

درباره اظهارنظرتان در زمینه گرسنه مطلق هم حاشیههایی ایجاد شد! در ميان افراد غيرمعتاد، بهزيســتی 18 هزار زن سرپرست خانوار در تهران دارد، نزديک به 150 هزار معلول تحت پوشــش دارد، کميته امداد نزديک به 140 هزار نفر را تحت پوشش دارد و بيش از ســه هزار خيّر در تهران تعداد زيادی از افراد نيازمند را پوشش میدهند. به نظر من اينها رقمهای خوبی است و در شرايطی که اين ارگانهای حمايتی را در کنار يارانه قرار میدهيم، نمیتوان گفت گرسنه مطلق در تهران وجود دارد. حرف من درباره گرســنه مطلق به اين معنی، کسی است که حتی نمیتواند در يک شبانهروز نــان هم برای خودش بخرد. وقتی کســی حداقل 54هزارو 500 تومــان ماهانه يارانه میگيرد، میتواند حداقل نان خود را بخرد و اينها را نبايد با معتادان همســان کرد. در همه جای دنيا کارتنخواب و معتاد وجود دارد و محدود به تهران و ايران نمیشود.

در بحــث کارتنخوابها و معتــادان با مســئله ورود و ماندگاری افراد شهرستانهای اطراف تهران و حاشیهنشینها مواجه هستیم که بار اضافی برای تهران هســتند و نمونه آن را در همان گورخوابهای شهریار دیدیم، نمیتوان این افراد را در همان شهرستانها نگه داشت و درمان کرد؟ در حال اقداماتی برای شهرســتانها هم هســتيم. اما تا وقتی کــه خدمات درمانی در شهرســتانها انجام نشــود، مؤثر نيســت. بيش از 50 درصد معتادانی که جمعآوری میکنيم از ساير استانها هستند.

نمیتــوان همان اقدامی را که در شــهر تهران در حال وقوع اســت، در شهرستانها هم مستقر کرد تا وارد تهران نشوند؟ ما هم توقعمان از ســتاد مبارزه با مواد مخدر همين است. البته نبايد درآمد و امکانات شهر تهران را با شــهرداریهای شهرستانهای ايران مقايسه کنيد. آنها مشکالت مالی زيادی دارند. شــهرداری تهران حداقل 18 هزار ميليارد تومان بودجه دارد. درعينحال اقداماتی را شــروع کردهايــم و مرکز اخوان را که بهزودی گســترش میيابد، برای نياز محدوده غرب تهران اختصاص دادهايم. همين امکانات را برای شــرق استان تهران با کمک خيرين ايجاد خواهيم کرد.

این اقدامات در اخوان با چه هزینهای و چه برنامهریزیای قرار اســت اتفاق بیفتد؟ چه مرجعی هزینه میکند؟ اخــوان حــدود 16 هزار مترمربــع فضای خالی و غيرفعال دارد که تا شــروع ســال جديــد اقدامات اجرائی در آن انجام میشــود و ظرفيت آن را بــه بيش از هزارو 600 نفر میرســانيم و مجموعه کاملی برای درمان و بازپروری و آموزش خواهيم داشــت. منابع اين اقدام را دولت و خيرين پرداخت میکنند و بهاينترتيب جلوی ورود معتادان شهرستانهای اطراف به شهر تهران را میگيريم.

شــهردار تهران در این سالها در جلسات استان شرکت نمیکرد، در این مدت حضور داشتند؟ چند جلســه اول بودنــد، اما بعــد متوقف شــد. البته همــکاری را قطع نکردند و گاهی برخی از کارشناســان میآمدند، اما قطعا اگر حضور مســتقيم داشتند، بيشتر جواب میگرفتيم؛ مثال در همان روزهای اول که ســيل ســولقان اتفاق افتاد، همکاری خوبی را شــاهد بوديم و خوب نتيجه گرفتيم و اختالفی نبود. به عبارتی ما انتظار داشتيم ارتباط در سطح باال و قویتری باشد که اينگونه نشد؛ اما بدنه کاری ارتباط داشت.

از نگاه بیرونی اینگونه برداشــت میشود که استانداری برخوردی مسالمتآمیز با شهرداری تهران دارد؛ نمود عینی این موضوع را در حادثه شهران دیدیم. وقتی که همه ارگانهای مسئول اعالم کردند مترو در این حادثه مقصر و مســئول اســت، نه گزارش قطعی و نهاییای اعالم شد و نه برخوردی صورت گرفت؛ درحالیکه موضوع جان مردم مطرح بود! دولت يازدهم دولت قانونگراســت و فعال به هر دليلی از ســالها قبل قانون شــده که يکسری از اختيارات را به جای فرمانداری تهران به شهردار تهران دادهاند و مثال شهردار در کميســيون ماده 5 يا کميسيون ماده 100 يا ستاد بحران تهران و شورای ترافيک تهران ...و اختياراتی دارد؛ بنابراين با نگاه به اين قوانين موجود بايد تعامل و همکاری کرد.

شما از این تعامل در این مدت جواب گرفتهاید؟ تا حد زيادی و با همين شرايط که میبينيد جواب گرفتهايم. البته معتقدم شرايط در تهران متفاوت است و نمیتوان آن را با شهرهای ديگر مقايسه کرد و بايد تعامل و تنظيم روابط را هميشه مدنظر داشته باشيم.

قبول دارید که در بســیاری از موارد و به طور مشخص در حادثه شهران که کامال مشــخص بود مترو تهران مقصر است و سازمان مدیریت بحران هم این موضوع را تأیید کرد، درباره اعالم نهایی و برخورد با خاطیان اغماض شد؟ همان زمان هم اعالم کرديم که موضوع مقصران را پيگيری میکنيم، اما عجله نداريم و منتظر نظر تيم کارشناســی میمانيم، درعينحال اين را که تونل مترو يکی از عوامل مؤثر باشــد، نمیتوان از ذهن دور کرد؛ چراکه در جاهای ديگر که مترو در حال احداث اســت مشکالتی از اين قبيل داشتيم. البته به جز مترو که بخشی از علل اين موضوع است، بايد مسئله خشکسالی و بهرهبرداری از آبهای زيرزمينی را هم اضافه کنيم.

در شــرایطی که هر نقطهای از تهران یکباره نشست میکند و مردم نگران شدهاند، نباید درباره این شرایط و امنیت تهران بررسی و ورود جدیتری داشته باشیم؟ حداقل درباره یکی از دالیل ثابتشده که مترو است! ما هم در اين زمينه اتفاق نظر داريم و بررســیهای کارشناسی را شروع کردهايم تا عالوه بر خطوط مترو، حرکت آبهای ســطحی و قناتها ...و هم بررســی شود. درباره حادثه شهران خوشحال هستيم که حداقِل ضايعات انسانی را داشتهايم و بايد دقت را باال ببريم و اينقدر دنبال شــوتکردن توپ در زمين ديگران نباشيم و نظرات کارشناسی را بپذيريم و شرايط را اصالح کنيم.

تهران در چند ماه قبل و در برههای مشــخص دچار ترافیکی متفاوت حتی در روزهای عادی و غیربارانی بود، این موضوع را قبول دارید؟ آیا در این مورد بررســی و گزارشی تهیه شد؟ غيرعادیبودن ترافيک تهران در دو هفته مشــخص را من هم احساس و اعالم کردم، اما وقتی موضوع را به آقای ساجدینيا، فرمانده تهران و پليس راهور گفتم آنها نظر ديگری داشــتند. از نظر من طبيعی نبود؛ چراکه من 21 ســال است که اين مسير را هر روز بدون تغيير میروم و در همان ساعت ترافيک مشخصی دارد، ولی اين ترافيک در آن دو هفته برای خود من غيرمنتظره بود. البته در اين مورد بحثهای حاشيهای هم مطرح شد، اما در نهايت هم اصل موضوع، يعنی ترافيک برطرف شــد. فرمانــده جديد راهور هم فرد متخصص و پاسخگويی است و الحمدهلل شرايط مثل قبل شده است.

با نظر شــهرداری درباره اینکه نمایشــگاه عامل اصلی این ترافیک است، موافق بودید؟ نمايشــگاه هميشــه بوده اســت و اتفاقا در اين مدت کــه ترافيک قفلکننده داشــتيم، نمايشــگاههای پربازديد نداشــتيم و آن ترافيک قفلکننده بهتنهايی ربطی به نمايشگاه نداشت. شما به عنوان اســتاندار و نماینده دولت، اظهاراتی را که درباره عدم ارائه کمکهای دولتی میشود چقدر منصفانه میدانید؟ بســياری از اين اظهــارات منصفانه نيســت. به عنوان نمونــه مبالغی هر ســال به عنــوان ارزش افزوده يا از محــل آاليندگی و جرائــم رانندگی در بودجه ســاالنه مشــخص میشــود که از محلهای مختلفــی تأمين میشود و در مجموع حداقل ساالنه بيش از سههزارو 500 ميليارد تومان به حســاب شــهرداری تهران واريز میشــود. ما منکر کمکهايی که بايد از ســوی دولت انجام شــود نيســتيم، اما اينکه میگويند دولت چيزی نمیدهد، کملطفی اســت. چرا دريافــت اين مبالغ را اعالم نمیکنند؟ من در ايــن مدت پرداخت اين رقمها را اعالم کردم تا يادآوری شــود و همــه بدانند؛ چراکه رقم کمی نيســت و پول مردم اســت. به نظر میرسد شهرداری تهران در مقابل ساير طلبهايی که از دولت دارد چنين حرفهايی را مطرح میکند.

در همه جای دنيا فضايی را به عنوان مراکز خريد در نظر میگيرند که تمام فروشگاهها و برندها کنار هم قرار میگيرند و همه امکانات را هم برايشان قرار میدهند و هيچ مزاحمتی برای شهروندان و شهر ندارد. اتفاقی که رخ داده اين است که اين مالها در کنار خانه مردم باال آمدهاند و برای ساختشان هيچ دليلی جز ايجاد درآمد برای شهرداری تهران نداشتهاند. ما در تهران مکرر با خيابانها و کوچههايی با معبر کم و محدود روبهرو هستيم که برجهای 20 يا 30 طبقه مسکونی و تجاری در آن باال رفته است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.