نكته

Salnameh Shargh - - جامعه -

تا چندين ســال پيش مرسوم بود که بيشتر گردشــگران خارجی که به ايران سفر میکردند، گردشگرانی کهنســال بودند. برخی از کارشناسان حوزه گردشــگری اين موضوع را نشــانه غيرجذاببودن يا ناشناختگی ايران برای گردشگران جوان و ميانسال و همچنين گردشگران حرفهای میدانستند. اما در سالهای اخير روند ورود گردشگران خارجی به ايران تفاوتهای زيادی با گذشــته کرده اســت.به غير از اين، سفر گردشگران خارجی در قالب تورهای گردشگری – که بيشترين سود را در اين صنعت دارد - نيز بســيار اندک بود و معدود گردشگرانی که به ايران میآمدند، بيشتر به صورت انفرادی سفر میکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.