درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - اندیشه -

یانیک ثیــم اســتاد فلســفه دانشــگاه ویالنــوا، نویســنده کتــاب «ســوژههای ناشایست: جودیت باتلر، فلسفه اخالق و مسئولیتپذیری انتقادی» )2008( است. او مقاالتــی درباره آدورنو، بنیامین و آرنت منتشــر کرده که به بررسی رابطه بالغت، نقد و سیاست میپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.