درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - اندیشه -

آرون کوندنانی مدرس حوزههای رســانه، فرهنگ و ارتباطات در دانشــگاه نیویورک و ســردبیر مجلــه «نژاد و طبقه» اســت. تمرکــز پژوهشــی او عمدتا بر تروریســم، نژادپرســتی و اسالمهراســی در بریتانیا و آمریکاست. از آثار او در این زمینه میتوان به «پایان تساهل: نژادپرستی در بریتانیای قــرن بیســتویکم» )2007( و «مســلمانان در راهاند: اسالمهراســی، افراطیگری، و جنگ داخلی علیه ترور» )2014( اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.