درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - اندیشه -

اتیین بالیبار، فیلسوف معاصر فرانسوی، در دانشــگاه کینگســتون لندن و کلمبیای آمریکا فلســفه معاصــر اروپایی تدریس میکند. او یکی از شارحان برجسته فلسفه مارکسیســت فرانســوی اســت. از آثار او میتوان به «اسپینوزا و سیاست»، «فلسفه مارکس» و «برابر آزادی» اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.