درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - اندیشه -

جودیت باتلر فیلسوف و منتقد فمینیست آمریکایی اســت و در زمینههای فلســفه سیاســی، علم اخالق و فمینیسم صاحب نظر است. او کرســی ادبیات در دانشگاه کلمبیا دارد. از جمله آثار باتلر ميتوان به «معضل جنسیت»، «قابهایي از جنگ» و «زیست رواني قدرت» اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.