درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - اندیشه -

ویلیــام دیویس اقتصــاددان سیاســي و استاد دانشــگاه گلداســمیت لندن است. حــوزه کار او نولیبرالیســم، تاریــخ اقتصاد و جامعهشناســي اقتصادي اســت. او در مرکــز تحقیقات اقتصاد سیاســی لندن نیز مشــغول به کار اســت. از آثــار او ميتوان به محدودیتهای نولیبرالیســم و صنعت خوشبختي اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.