درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - اندیشه -

ســمیر امیــن اقتصــاددان مصــری و از نظریهپردازان اقتصاد سیاسی توسعه است. او اســتاد اقتصاد در دانشــگاههای داکار و پاریس بوده. از آثار ترجمه شده او به فارسی میتوان به «ویروس لیبرال: جنگ دائمی و آمریکاییکردن جهان» و «سرمایهداری در عصر جهانیشدن» اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.