جهت عكس

در جهاِن هنر

Salnameh Shargh - - كتاب -

در سالي كه عباس كيارستمي درگذشت، كتابهايي درباره او منتشــر شــد. قبل از درگذشت كيارســتمي، «سينماي عباس كيارســتمِي» روبرت صافاريان منتشر شد. صافاريان اشاره كرده كه در اين كتاب نزديك به پنج دهه فيلمسازي كيارستمي را بررســي كرده و فيلمهاي او در ارتباط با هم و بهعنوان اجزاي بههمپيوســته متني واحد درنظر گرفته شــدهاند. كتاب ديگري كه سال گذشــته درباره كيارستمي منتشر شــد، «سر كالس با كيارســتمي» پال كرونين بود با ترجمه ســهراب مهدوي. در اين كتــاب بيش از هرچيز به روش فيلمســازي كيارستمي توجه شــده و ميتوان آن را نگاهي به روششناسي و زيباييشناسي سينماي كيارستمي دانســت. كيارستمي در ســالهاي حياتش در كارگاههاي مختلفي حضور داشت و اين كتاب نيز به برخي از كالسها و كارگاههاي كيارستمي مربوط است. همچنين «خانهاي با شيرواني قرمز» كه گفتگويي با عباس كيارستمي و آيدين آغداشــلو است سال گذشته در نشــر ثالث بهچاپ رسيد. بهجز اين دو كتاب، آثار ديگري نيز در حوزه ســينماي ايران در ســال گذشته چاپ و بازچاپ شدند. چاپ يازدهم كتاب «تاريخ ســينماي ايران » مســعود مهرابي با ويرايشي تازه منتشر شد. مهرابي در كتابش فقط به نقاط عطف سينماي ايــران در بــازه زمانــي موردنظر كتاب نپرداخته و ســعي كرده نقاط ضعف را هم نشــان دهد.ســال گذشته كتابي هم درباره ســينماي اصغر فرهادي منتشر شد: «بوطيقاي گسســت» نوشــته مازيار اسالمي. او ســينماي فرهادي را «محصول گسســت تاريخي برســاخته دوره اصالحات در تاريخ ســينماي ايران» دانسته است. «زير پوست قصهها» عنوان كتابي است از سعيد عقيقي كه به سينماي رخشان بنياعتماد پرداخته و نشــر روزنه آن را منتشر كرده است. «زير پوســت قصهها» هشــت فصل دارد و گفتوگويي با بنياعتماد نيز بههمراه كتاب بهچاپ رســيده. «ســينماي اگزيستانسياليستي» عنوان كتابي است از ويليام سي.پامرلو كه سال گذشــته با ترجمه نصراله مرادياني در نشر بيدگل بهچاپ رســيد. نويســنده كتاب بهواســطه تحليل و نقد فيلمهايي كه به موضوع «معنا در زندگي بشر» پرداختهاند، تصويري از شــخصيتهايي به دست داده كه زندگيشان با افول گفتمانهاي ســنتي ...و از معنا خالي شــده است. «ازنفسافتاده» عنوان فيلمنامهاي اســت از ژان لوك گدار كه با ترجمه ونداد الونديپور در نشر نيلوفر بهچاپ رسيد. گدار با همين فيلم كل اصول حاكم بر سينماي كالسيك را به چالش كشــيد و بهگفته خودش اين فيلم نقطه پاياني سينماي كالسيك بود. «ازنفسافتاده»، كه طرح اوليهاش از تروفو بود، انقالبي در ســينماي فرانسه و جهان بهوجود آورد. چند مصاحبه و نقد نيز بههمراه خود فيلمنامه در اين كتاب منتشر شــدهاند. «نظريه هنر معاصر» كتابي است از آن ككلن كه سال گذشته با ترجمه بهروز عوضپور در نشر نگاه منتشــر شد. اين كتاب هم شرحي است بر مفهوم هنر مدرن و هم مروري اســت بر سير شكلگيري و تكامل هنر مدرن. «شهرها و سينماها» عنوان كتابي است از باربارا منل كه با ترجمه مشــترك نويد پورمحمدرضا و نيما عيسيپور در نشر بيدگل بهچاپ رسيد. در اين كتاب به بررسي مسئله بازنمايي شهرها در سينما توجه شده و سعي شده با ارجاع به ايدههاي نظريهپردازان شهري، فيلمها و تصاويرشان در پيوند با تحوالت و پيچيدگيهاي شــهر معاصر بازخواني شود. تازهترين كتاب جالل ستاري، «سازمان پرورش افكار و هنرستان هنرپيشگي» اثري تحقيقي است كه با استفاده از اسناد و مدارك به يكي از نهادهايي پرداخته كه نمودي از مدرنيســم اجباري و ناهمگون رضاشاهي است. «گال... گال...گالري» نيز در نشــر نيلوفر منتشر شد و مجموعهاي از مقاالت كريم امامي درباره هنرهاي تجســمي اســت با ترجمه مهران مهاجر. كتاب در اصل شامل مقاالتي است كــه امامي در دهــه چهل هر هفته بــراي روزنامه كيهان اينترنشــنال مينوشت و مقاالت كتاب نشان ميدهد كه او شناخت دقيقي از هنرهاي تجسمي داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.