غم بزرگي در سینه دارم

گفتوگوی «شرق» با رين تاكاناشی، بازيگر فيلم «مثل يک عاشق»

Salnameh Shargh - - هنر - ﭘﺮﻭﯾﺰ ﺑﺮﺍﺗي

عبﺎس ﮐﯿﺎﺭﺳﺘﻤﯽ ﮐﺎﺷف ﻓﺮﻭﺗﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﭘﺮﺗعﺪﺍﺩش ﺩﺭ عﺎلﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ، ﺗصﻮﯾﺮ ﻭ ﮐالﻡ هﺮﮔﺰ ذﻭقﺯﺩﻩ ﻧﺸﺪ. ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩ چطﻮﺭ ﻣس ﺭﺍ طال ﮐﻨﺪ. ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾش هﺮﮐﺪﺍﻡ ﮐﺸف ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮﺩ. ﻓﯿﻠﻢﺳﺎﺯﯼ، ﻧﺰﺩ ﺍﻭ، ﻗﻮﺍعﺪ ﻣخصﻮص خﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ؛ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾش ﻧﻪ ﻣﺎﮐﺘﯽ ﻣﯽﺳﺎخﺖ، ﻧﻪ ﺩﻧبﺎل ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻣﯽﺭﻓﺖ. ﻣﺎجﺮﺍﯼ ﺳﺎخﺖ «ﻣثل ﯾک عﺎﺷق» هﻢ چﯿﺰﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧبﻮﺩ. ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﮐﯿﺎﺭﺳﺘﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺯشهﺎي ﻓﺮﺍﻣﻮشﺷﺪﻩ ﺳﯿﻨﻤﺎ. ژﺍﻥﮐﻠﻮﺩ ﮐﺮيﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ «خﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ» ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ژﯾل ژﺍﮐﻮب ﺑﺮﺍﯼ ﻭصف ﭘﺎﯾﺎﻥﺑﻨﺪﯼﺍش ﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ «جﺎﺩﻭ» ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ. ﻓﯿﻠﻢ ﺍلبﺘﻪ ﻣﻮﺍﻓقﺎﻥ ﻭ ﻣخﺎلﻔﺎﻥ خﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗصﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢهﺎﯼ ﮐﯿﺎﺭﺳﺘﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ، ﻓهﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎالﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪک ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭﯼ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺗعطﯿالت ﺳﺎل جﺪﯾﺪ ﻣﯿالﺩﯼ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﻣقصﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩ؛ ﺑﺎﺍﯾﻦﺣﺎل ﻣﻮﻓق ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ «ﺭﯾﻦ ﺗﺎﮐﺎﻧﺎﺷﯽ»، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍصﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺁژﺍﻧس ‪Stardust Promotion‬ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭخﻮﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺁژﺍﻧس ﺳؤﺍلهﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ژﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﮐﺎﻧﺎﺷﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻢ ﻭ ﺍﻭ هﻢ ﺑﻪ ﻓﺎصﻠﻪ چﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﺑعﺪ ﭘﺎﺳخ ﺳؤﺍلهﺎ ﺭﺍ - ﺍلبﺘﻪ ﻧﻪ هﻤﻪﺷﺎﻥ- ﺩﺍﺩ. خﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺪﺭﺩﺍﻥ خﺎﻧﻢ ﺭﯾﮑﺎ ﺍﻭﻣﺎﮔﺎﺭﯼ، ﺭﺍﯾﺰﻥ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺳﻔﺎﺭت ژﺍﭘﻦ ﺩﺭ ﺗهﺮﺍﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﻣﺘﻦ ژﺍﭘﻨﯽ جﻮﺍبهﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﺍلبﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﮑﺎﺗبﺎت ﺑﺎ ﺭﯾﻦ ﺗﺎﮐﺎﻧﺎﺷﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﯾﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ.

«ﻣثل ﯾک عﺎﺷق» ﺍﻭلﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﯿﺎﺭﺳﺘﻤﯽ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ژﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﺎﻣال ژﺍﭘﻨﯽ ﺑﻮﺩ. ﮐﯿﺎﺭﺳﺘﻤﯽ ﻓﯿﻠﻢﺳــﺎﺯ ﺭﺍ چﮕﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪﯾﺪ؟ ﻭ هﻤﯿﻦ طﻮﺭ ﮐﯿﺎﺭﺳــﺘﻤﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ عﺮصﻪﺍﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎﺯﯼ؟ یکــی از ویژگیهای مهم کیارســتمی در فیلمســازی این اســت که دنبال اجرای نقش و تیپسازی نیست، بلکه در کارگردانی به درون و روحیات بازیگر نگاه میکند. پرداخت یك پرسوناژ را با تبحر هرچه تمامتر به انجام میرساند و از این نظر راهنمای خوبی برای بازیگرانش است. بااینحال او در فیلمســازی به همه چیز دقت داشت؛ از دکور گرفته تا نورپردازی و حرکات بازیگران. همه اینها به کنار، کیارستمی شــخصیتی کاریزماتیــک داشــت و شــوخطبع و رفتارش همیشه محبتآمیز بود.

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﮐﯿﺎﺭﺳــﺘﻤﯽ ﺩﺭ «ﻣثل ﯾک عﺎﺷق» ﺳخﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. خیلی ســاده بگویم، آقای کیارستمی برای ما محبوبترین کارگردان هســتند و برای من فیلم «مثل یک عاشق» حکم یک گنجینه را داشــت. در این همکاری درسهای زیادی از ایشان یاد گرفتم.

ﮐﯿﺎﺭﺳــﺘﻤﯽ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎﺯﯼ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ جغﺮﺍﻓﯿﺎ، ﻓﺮهﻨگ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﯽ خﺎص. ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾش هﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎﯼ ﻣخصﻮص خــﻮﺩش ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ هﻤﮑﺎﺭﯼ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﻭ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺮجﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮ جهﺎﻧﯽﺍش؟ در این فیلم من تنها آقای کیارســتمی و خانم شــهره را که مترجم بودند میشناختم. تا قبل از این همکاری با روحیات و خلقیات مردم ایران خیلی آشنا نبودم. اما از بودن کنار هر دو آنها فاصلهای احســاس نکردم و آنها را آدمهایی گرم و با احساس یافتم.

«ﻣثل ﯾک عﺎﺷــق» ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﻧﺪﺍﺷــﺖ. ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣــﻪ ﺁﻥ هﻢ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺎﺭﺳﺘﻤﯽ، چﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢهﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺷﺖ؟ در فیلمهــای امــروز ژاپنی، فیلمســازان اغلــب به دنبال شــخصیتپردازی و نقش قوی هستند و به نوعی نقش را مهم میدانند، ولی کارگردانی کیارستمی بسیار متفاوت بود؛ بــرای مثال توضیحی به بازیگر مبنــی بر اینکه چطور بازی کند، نمیداد و اجازه میداد تا بازیگر شــخصیت فیلم را در خود احســاس کند. از این نظر من مدام احساسات خودم را کنترل میکردم تا به پرسوناژ اصلی نزدیک و نزدیکتر شوم.

ﮐﯿﺎﺭﺳــﺘﻤﯽ ﺍعﺘقﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻧﺴﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ عﻮض ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺭﻭي ﺩﺳﺖ ﺍعﺘقﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ... دقیقا. ما باید خودمان میبودیم. کیارســتمی نمیخواست پرسوناژ ساختگی خلق کند. برای همین کارکردن با بازیگری مثل من برای او خوب بود؛ چون من بلد نیستم آنقدر خوب بازی کنم.

خﺎطﺮﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﮐﯿﺎﺭﺳــﺘﻤﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ جﺎﯾﯽ ﻧقل ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ خاطرات بسیار زیادی از او دارم. حرفهای عباس کیارستمی را خوب در خاطر دارم، ولی هر چه زمان میگذرد، تفســیر حرفهایــش را متوجــه نمیشــوم، آرزو داشــتم که یک روز دوباره عباس کیارســتمی را میدیــدم و با او صحبت میکردم، اما به این آرزو نرسیدم. دلم برایش تنگ شده.

ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﮔذﺷﺖ ﺍﻭ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﯾﯿﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﻭح عبﺎس ﮐﯿﺎﺭﺳــﺘﻤﯽ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣش ﺑﺎﺩ. ﺗﺎ ﻗبل ﺍﺯ ﺁﻥ هﯿچﮔﺎﻩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮعﺖ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺮﻭﺩ؟ خبر داشتم حالشان زیاد خوب نیست، اما باور داشتم حالشان بهتر میشود. درگذشت آقای کیارستمی برای سینما زیانی بزرگ و اتفاقی تلخ بود، ولی بیشــتر از آن، شخصا به دلیل ازدستدادن ایشان غم بزرگی در سینه دارم.

ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺍﺯ ﯾــک ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﺑﻠﻪ، چﻪ ﮐﺴﯽ؟ بله. اصغر فرهادی را دوست دارم. البته سبک کارهای آقای فرهادی با کارهای آقای کیارستمی متفاوت است، ولی من به سینمای فرهادی هم عالقهمند هستم و دوست دارم در فیلمهای ایشان هم بازی کنم.

چﻪ صحبﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ افتخار میکنم که با آقای کیارستمی در یک فیلم همکاری کــردم و با این افتخار از این بــه بعد تالش خواهم کرد یک بازیگر زن فعال در سینما باقی بمانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.