سال از پرده برونافتادن رازها

كيهان كلهر؛ چهره سال موسيقی ايران

Salnameh Shargh - - هنر - ﻧﺴﯿﻢ ﻗﺎضيﺯﺍﺩﻩ

در موســیقی پــرآوازه ایران، کیهــان کلهــر پرآوازهترین در جهان اســت. همکاریهایش با استادان موسیقی در ایران و کشــورهای مختلــف، همینطور با گروههــای درجهیک موســیقی در دنیا، حضــور چندین و چندبــارهاش در میان نامزدهای گرمی، کنســرتهای پرشــمارش در کشورهای مختلف در سراسر دنیا، ساخت موسیقی فیلم و از تمام اینها گذشته کمانچهنوازی بیهمتایش از او شمایلی ساخته که با شــنیدن نامش تمامی این ویژگیها به یاد میآید. امسال اما برای او سال ویژهتری در مقایسه با سالهای قبل بود. اول اینکه بزرگترین تور موسیقی دور ایران را در تاریخ موسیقی ســنتی ایرانی با عنوان «پردگیان باغ ســکوت» برگزار کرد و دوم اینکه در آخرین روزهــای بهمن ماه، آلبومی که در آن آهنگســازی و نوازندگی برخی قطعات را به عهده داشت، برنده جایزه گرمی شــد. خبری که تمام فضای موســیقی ایران را در آخرین روزهای سال تحت تأثیر خود قرار داد. او باالخره بعد از شش بار نامزدی موفق شد در لیست جوایز و افتخاراتش، جایزه گرمی را هم اضافه کند. هرچند تا پیش از این باز هم در همکاریهای مختلف بینالمللی توانسته بود عناوین آثارش را در میان لیســت نامزدها ببیند، اما «مرا به خانه بخوان» ‪)Sing Me Home(‬ برای او و همکارانش گرمی را در بخش موســیقی جهانی به ارمغان آورد. کلهر که از اردیبهشــت امسال تور بزرگ «پردگیان باغ سکوت» را در شهرهای مختلف به صحنه برد، بار دیگر از آذر، به مدت ســه ماه در بیش از 20 شهر ایران به روی صحنه رفت. تنها بعد از چند روز که از برگزاری این کنســرتها میگذشــت، خبر برندهشــدن گرمی توانست خســتگی را از تن او به در کند. البته در ابتدای دی هم کلهر توانسته بود جایزه بسیار معتبر منتقدان موسیقی آلمان ‪German Record Critics‬ را برای دومینبار برای آلبــوم «هاوانیاز» از آن خود کند. او پیش از این هم این جایــزه را در همکاری با اردال ارزنجان در ســال 2011 از آِن خود کرده بود. اما از اواسط دی 95 نام آخرین آلبوم گروه جاده ابریشم که کیهان کلهر از نوازندگان و آهنگســازان آن است، در میان نامزدهای جایزه گرمی به عنوان معتبرترین جایزه موسیقی یا همان اسکار موسیقی در دو شــاخه «موسیقی جهانی» و «موسیقی فیلم» درخشید و اهالی موســیقی و طرفداران موسیقی جدی را در انتظار برگزاری اعالم نتایج این جایزه گذاشــت. انتظاری که خیلی زود به پایان رســید و در پنجاهونهمیــن دوره جوایز گرمی «مــرا به خانــه بخــوان» ‪)Sing Me Home(‬ برنده بخش بهترین موســیقی جهانی شد و موسیقی ایران را بینصیب نگذاشــت. این نکته را هم باید ذکر کرد که این آلبوم ســال 201٦ یکی از موفقترین آلبومهای این ســبک موسیقی بود و پیش از این هم توانســته بود در رتبه اول جدول موسیقی کالســیک بیلبورد قرار بگیرد؛ موفقیتی که اگرچه با گرمی مقایسهکردنی نیست، اما دستکمی هم از آن نداشت. «مرا به خانه بخوان»، دارای 13 قطعه اســت و ضبط این آلبوم موســیقی از ســوی کمپانی معتبر سونیکالسیکال انجام شــده بود. از نکات مهم این آلبوم باید به حضور چهرههای مطرح موسیقی جهان که در نوازندگی این آلبوم همکاری کردهاند اشاره کرد؛ هنرمندانی مانند تومانی دیاباته، نوازنده ســاز کورا، شجاعت حسینخان، نوازنده سیتار، دیما اورشو، خواننده اهل ســوریه و... . ایــن اولینبار بود که گروه جاده ابریشم قطعاتی را از اکثر نقاط دنیا گزیده کرده و با استفاده از نوازندگان بنام آن نواحی، این قطعات اجرا شــده بودند. ایــن قطعات کــه اکثرا برگرفتــه از نغمات بومــی و ملی کشــورهای مختلف بودنــد، در این آلبوم آمــده بودند که آهنگســازی و تنظیم پنج قطعه هم با محوریت موسیقی ایرانی به عهده کلهر بود. قطعاتی از کشورهای هند، ایران، چین، اســپانیا، آمریکا ...و در «مرا به خانه بخوان» گنجانده شــده بود. قطعاتی که تمامی آنها در 10 تور موســیقی در شهرها و ایالتهای مختلف آمریکا تا پیش از سفر کلهر به ایران اجرا شده و با استقبال گستردهای مواجه شد تا آنجا که بهزودی این تور در نقاط مختلف تکرار خواهد شــد. آن هم در شــرایطی که قطعا برندهشدن جایزه گرمی تأثیر بسزایی هم روی فروش بیشــتر آلبوم و دیدهشــدن آن و البته روی استقبال از کنســرتها خواهد گذاشت. از سوی دیگر گروه موسیقی جاده ابریشم توانسته بود در حوزه موسیقی فیلم هم نامزد دریافت جایزه گرمی شــود؛ هرچند که موفق به دریافت این جایزه نشد. این گروه که ساخت موسیقی فیلم مستند «موســیقی غریبهها»، به کارگردانی مورگان نویل را برعهده داشــتند، برای اولینبار نامزد دریافت جایزه بهترین موسیقی فیلم دنیا شد ، آن هم در روزگاری که آهنگسازان بزرگ موسیقی فیلم برای گرفتن این جایزه صف کشیدهاند. بههرروی کیهان کلهر که در صدر فهرســت ایرانیانی قرار گرفته که برای دریافت جایزه گرمی نامزد شده بودند، امسال توانســت موسیقی ایران را صاحب اســکار موسیقی کند و سال 95 را تبدیل به یکی از سالهای ماندگار برای موسیقی ایــران کند. او پیش از ایــن نیز در ســالهای ‪،2003 ،2002‬ 2005 و 2009 نامزد این جایزه شــده بود. شاید معروفترین نامزدیاش هم برگردد به نوای کمانچه در موســیقی متن فیلم «جوانی بدون جوانی» فرانســیس فورد کاپوال. البته آلبومهای «فریاد» و «بی تو به ســر نمیشود» در سالهای 2003 و 2005 نیز نامزد دریافت جایزه گرمی شــدند که اثر مشــترک محمدرضا شجریان، همایون شــجریان و حسین علیزاده بودند.

حواشی

تنها دقایقی بعد از برندهشدن آلبوم «مرا به خانه بخوان» با آهنگســازی و نوازندگی کیهان کلهــر، برخی از اهالی موســیقی در ایران بهاشــتباه و به دلیل ناآگاهی از اهدای جایزه گرمی در بخش موســیقی جهانی، جایزه را متعلق به یویوما دانســتند، امــا در روزهای بعد از این حواشــی، تازه متوجه شــدند کلهــر تنها نوازنده این گــروه نبوده و آهنگســازی پنج قطعه را هم بر عهده داشــته اســت و تمامــی 12 عضو گروه جاده ابریشــم برنده تندیس گرمی شدهاند. در کنار این ماجرا ذکر این نکته هم ضروری است که یویوما سرپرســت «جاده ابریشــم» نیســت و مدیریت هنری ایــن گروه را به عهــده دارد. از ســوی دیگر جایزه «بهترین آلبوم موســیقی جهانی» تنها جایزهای است که در گرمی به موســیقی جهانی داده میشــود و همچون دیگر شاخهها که در آنها مثال به بهترین آهنگساز، بهترین خواننده، بهترین نوازنده ...و جوایزی اهدا میشود، نیست. همین نکته خود نشــان از اهمیت بــاالی این جایزه دارد. گرمی «مرا به خانه بخوان» در شــب برگزاری این مراسم در دستان جانی گندلزمن، ویولنیست این گروه قرار گرفت. درحالیکــه چند نفر از اعضای گروه هم در کنار او به روی صحنه رفتند و کیهان کلهر هم به این مراسم دعوت بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.