سالی که گذشت

Salnameh Shargh - - هنر - عﺴل عبﺎﺳﯿﺎﻥ

هر ســال با همه خوبیها، بدیها، تلخیها و شیرینیهایش، نقشآفرینانــی دارد که بیش از دیگران به یاد میمانند؛ بابت رفتار یا واکنش بهموقعشــان، بابت افتخــاری که آفریدهاند یا بابت خبری که ســاختهاند. چهرههای زیــر از میان اهالی حوزههای مختلف هنر، بیترتیب به عنوان نقشآفرینان سال 95 انتخاب شدهاند.

تئاتر

ﺑهﺮﺍﻡ ﺑﯿضﺎﯾﯽ: پس از حمله روزنامه کیهان به بزرگمرد ادبیات نمایشــی ایران، او پس از ســالهاى مهاجرتش دیگر بار در معرض توجه قشر گستردهاى از مردم قرار گرفت. ﺁﺗﯿال ﭘﺴﯿﺎﻧﯽ: سالها بهخاطر سبك اجراهاى تجربهاىاش در تئاتر، تماشــاگران محدودى داشت اما در سال ٥9 توانست با اجراى «دیابولیك: رومئو ژولیت» پرمخاطب و پرفروشترین اثر نمایشی تماشاخانه ایرانشهر را که یکی از تماشاخانههاى اصلی پایتخت است، روى صحنه ببرد. هﻤﺎﯾﻮﻥ ﻏﻨﯽﺯﺍﺩﻩ: او که سال ٤9 با اجراى «کالیگوال» در تاالر وحدت براى نخســتینبار تئاتر ایران را بــه فروش میلیاردى رساند، در سال ٥9 با اجراى «میسیسیپی نشسته ميمیرد» در همان تاالر دیگربار رکورددار شــد و تئاتر ایران را به فروش بیش از دو میلیارد رساند.

موسیقی

ﻣحﻤﺪﺭضﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ: انتشــار ویدئویی از او درباره مبارزهاش با ســرطان در اولین دقایق سال، مردم ایران را بهتزده کرد. در تمام سال اخبار ســالمتی و بهبودش، در صدر اخبار بود و با انتشار آلبوم «طریق عشق» در مهر ماه دیگربار در صدر فروش قرار گرفت. ﮐﯿهﺎﻥ ﮐﻠهﺮ: کسب جایزه ِگرمی بابت آلبومی که با یویوما دارد، در پنجاهونهمیــن دوره این جایزه، افتخارآفرینی امســال این موسیقيدان بینالمللی ایران است. او با برگزارى کنسرتهاى رایگان «پردگیان باغ ســکوت» در شــهرهاى تربتحیدریه و زابل، نقش بسزایی در ارتقاي فرهنگ عمومی ایفا کرد. عﻠﯿﺮضﺎ عصﺎﺭ: او پس از شــش سال در روزهاى زمستان روى صحنه رفت و براى هوادارانش پس از سالها دورى و انتظار، خاطره آفرید. ﮐﺎﻭﻩ ﯾغﻤﺎﯾﯽ: پس از 9 سال ممنوعیت، امسال آلبوم «منشور» از ایــن خواننده راك ایرانی منتشــر شــد کــه هوادارانش را شگفتزده کرد. ﺣﺎﻣﺪ هﻤﺎﯾﻮﻥ: او با تكآهنگ «دستم تو دست یاره» توانست به سرعت به ستاره سال موسیقی پاپ تبدیل شود.

تجسمی

ﭘﺮﻭﯾــﺰ ﺗﻨﺎﻭلﯽ: ماجراى ممنوعالخروجی این مجسمهســاز و عدم حضورش در بزرگداشتی که برایش در لندن برپاشده بود، بار دیگر او را بر صدر اخبار نشاند. ﺣﺴــﯿﻦ ﻓﺎطﻤﯽ: حســین فاطمی عکاس ایرانی توانست با نمایش عکسهایش از زندگي مردم ایران برنده جایزه جهانی وردپرسفوتو شود. ﺍﺷــﺎ صﺪﺭ ﻭ ﺭﺍﻣﯿــﻦ ﺍعﺘﻤﺎﺩىﺑــﺰﺭگ: در ادامه تــور جهانی پرفورمنس «هیپولیت» که با ایده و تالش این دو هنرمند شکل گرفته، ســال ٥9 نیز با حضور در فستیوال بینالمللی طنجه در کشور مراکش در حضور غولهاى پرفورمنس آرت جهان مانند کریستل وایال، اریکا فیشر، استفان باربر، شمال امین ...و در نقطهاى دیگر از دنیا ایده اجرائی خود را تئوریزه کردند. آنها اخیــرا نیز به دعوت آکادمی هنر برلین به صحبت درباره هنر ملي ایران پرداختند.

سینما

ﺩﺍﺭﯾــﻮش ﻣهﺮجﻮﯾــﯽ: او در مراســم ختــم کیارســتمی با اظهارنظــرى تنــد علیه جامعه پزشــکی، با واکنش وســیع پزشکان روبهرو شد. ﺑهﻤﻦ ﻓﺮﻣﺎﻥﺁﺭﺍ: دوســت و همــکار دیرینه کیارســتمی نیز نتوانســت در روزهاى پس از مرگش درباره رفتار دکتر میر - پزشــك معالج کیارستمی- در دوران نقاهتش سکوت کند و درباره او افشاگرى کرد. ﺣﺎﻣﺪ ﺑهﺪﺍﺩ: در میان چهرههاى جوانتر سینما، تنها کسی بود که مجدانه و پابهپاى فرزندان کیارستمی پیگیر فرجام پرونده پزشکی او بود و از فعاالن کمپینی بود که علیه خطاى پزشکی بهدنبال فوت کیارستمی به راه افتاد. ﺍصغﺮ ﻓﺮهﺎﺩى: با اکران «فروشنده» و حضور در فستیوالهاى مختلف دیگر بار در آســمان هنر ایران خوش درخشید. او با کسب جایزه فیلمنامهنویســی از جشنواره کن براى سینماى ایــران افتخار آفرید و نامزد دریافت اســکار شــد. اما شــاید مهمترین خبر حول نام او نه نامزدى اسکار، که بیانیهاش براى حضورنیافتن در این مراســم علیه اقدام نژادپرســتانه ترامپ بود. بیانیهاى که خیلی از هنرمندان جهان و آکادمی اسکار را در همراهشدن با جریان ضدترامپ ترغیب کرد. ﺗﺮﺍﻧﻪ عﻠﯿﺪﻭﺳــﺘﯽ: او اگرچه براى بازى در «فروشــنده» هیچ جایزهاى نگرفت اما موضعی که علیه ترامپ بهخاطر حکم نژادپرستانهاش مبنی بر ممنوعالورودى ایرانیان و اهالی شش کشــور دیگر داشــت، بازتاب رسانهاى گســتردهاى در جهان داشت. ﺷــهﺎب ﺣﺴــﯿﻨﯽ: او براى بازى در فیلم فرهادى توانســت مهمترین جایزه بازیگرى تاریخ سینماى ایران را کسب کند و از جشنواره کن دست پر به خانه بازگردد. ﻣﺴــعﻮﺩ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾــﯽ: جنجالهــاى بســیارى دربــاره «قاتل اهلــی»اش بــه راه افتاد. فیلمی کــه او پس از چند ســال ســاخت، با جنجالهاى اهالی رســانه و دعــوا با تهیهکننده (لشــگرىقوچانی) و بازیگرش (پرویز پرستویی) در جشنواره فجــر همراه شــد. در این میــان همنســالنش؛ مهرجویی و فرمــانآرا مدافع او شــدند و هــمرأى بودند که ایــن اتفاق، بیحرمتی به سینما و شکستن مرزهاى اخالق است. ﻓﺎطﻤﻪ ﻣعﺘﻤﺪﺁﺭﯾﺎ: هنرمندان بسیارى در فاجعه پالسکو ابراز تأســف کردند اما همراهی فاطمه معتمدآریا که پدر خودش آتشنشان بوده، بیش از سایرین به چشم آمد. ﺭضﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎﻥ: مجاهدت او براى نجات دریاچه ارومیه و ایجاد کمپین چندمیلیونیاش از جمله اتفاقات مدنی درخورتوجه سال ٥9 بود. ﻧﻮﯾﺪ ﻣحﻤــﺪﺯﺍﺩﻩ: چهره جوان و مســتعد ســینماى ایران با دریافت ســیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد براى ایفاى نقش در «بدون تاریخ، بدون امضا» پس از 11 ســال طلســم دو ســیمرغ متوالی را شکســت که با احتساب سیمرغی که بــه او ندادند و بعدها گفتند دقایق آخــر نصیب فرد دیگری شــده، درواقع براى نخســتینبار هتتریك کرد و سه سیمرغ متوالی برد! ﻣهﻨﺎﺯ ﺍﻓﺸــﺎﺭ: جزء معــدود هنرمنــدان توییترى اســت که توییتهایش جریانســاز بوده و در شــکلگیرى حرکتهاى مدنی مؤثر واقع شده اســت. مثال مطالبات او در حوزه زنان، بارها در شبکههاى اجتماعی دست به دست شده است. هﺪﯾــﻪ ﺗهﺮﺍﻧــﯽ: هنرمنــدى کــه بابــت فعالیتهــاى زیستمحیطیاش روز ســیزدهبهدر چندساعتی دچار برخي محدودیتها شــد اما همچنان در شبکههاى اجتماعی و در جهان واقعی، مدافع حقوق حیوانات و حامی زمین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.