هنر، مرهم است

گفتوگوي آنجال دي بلو با شکوفه ملکكياني مشاور هنري WFP در ايران

Salnameh Shargh - - هنر - ﺁﻧﺠال ﺩي ﺑﻠﻮ

هﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔي ﺩﺭ صﺪ ﺳﺎل ﺍخﯿﺮ ﺑﺮﺍي ﺩﺭﺩهﺎي ﺍجﺘﻤﺎع ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮐﺸﯿﺪﻩﺍﻧﺪ: ﺩﯾﻪﮔﻮ ﺑالﺳﮑﺰ، ﺑﺎﺭﺗﻮلﻮﻣﻪ ﺍﺳﺘبﺎﻥ ﻣﻮﺭﯾﻮ، ﻓﺮﺍﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮔﻮﯾﺎ، ﻭﻧﺴﺎﻥ ﻭﻥﮔﻮگ، ﭘﺎﺑﻠﻮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ، ﺍﺩﮔﺎﺭ ُﺩﮔﺎ ﻭ لﻮﺗﺮک. ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ هﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ صﺎﺣبﻧﺎﻡ ﻭ جﻮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭي ﺑﺎ ﻧقﺎﺷيهﺎ، عﮑسهﺎ، ﻣﺠﺴﻤﻪهﺎ ﻭ طﺮحهﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣيخﻮﺍهﻨﺪ ﻣﺮهﻤي ﺑﺮ ﺯخﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎﻥ ﻭ ﺑيﭘﻨﺎهﺎﻥ ﺑﮕذﺍﺭﻧﺪ. هﻢﮔﺎﻣي صﺪ هﻨﺮﻣﻨﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧي ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ جهﺎﻧي ﻏذﺍي ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠل ﻣﺘحﺪ ﻭ ﺍخﺘصﺎص عﻮﺍﯾﺪ ﺣﺎصل ﺍﺯ ﻓﺮﻭش ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍي ﻣبﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕي ﺍﺯ جﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮهﻢﮔذﺍﺭيهﺎﺳﺖ. ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﻠکﮐﯿﺎﻧي ﺳﺎل 2016 ﺑﻪ عﻨﻮﺍﻥ ﺗﻨهﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑيﯾﻨﺎل ﺑﺮلﯿﻦ ﺣضﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻭ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﺎلي ﮐﻪ ﮔذﺷﺖ، ﺑﻪ عﻨﻮﺍﻥ عﮑﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗقﺪﯾﺮ ﺩﺭ ﯾﺎﺯﺩهﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑقﻪ ﺑﯿﻦﺍلﻤﻠﻠي ‪»Spider Awards«‬ ﻭ عﮑﺎس ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﻣﺴﺎﺑقﻪ «جﻮلﯿﺎ ﻣﺎﺭﮔﺎﺭت ﮐﻤﺮﻭﻥ ﺁﻭﺍﺭﺩﺯ» ﻣعﺮﻓي ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﮐﺴب ﻣقﺎﻡ ﺩﻭﻡ جهﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑقﻪ ﺑﯿﻦﺍلﻤﻠﻠي ﺍﻧﺠﻤﻦ عﮑﺎﺳي ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺩﺭ ﺳﺎل 2006 ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻓﺘخﺎﺭﺍت ﺍﻭﺳﺖ. ﻣﻠکﮐﯿﺎﻧي ﺍﺯ ﺳﺎل 2009 ﻣﺸﺎﻭﺭ هﻨﺮي ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ جهﺎﻧي ﻏذﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠل ﻣﺘحﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﭘﺎﯾي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ «هﻨﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥﺩﻭﺳﺘي» ﺩﺭ ﻓﺮهﻨگﺳﺮﺍي ﻧﯿﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ جهﺎﻧي ﻏذﺍ ﺑﺎ هﺪف چﺎلش ﮔﺮﺳﻨﮕي ﺗﺎ صﻔﺮ ﺍﺯ جﻤﻠﻪ ﻓعﺎلﯿﺖهﺎي ﺍﻭﺳﺖ. ﺁثﺎﺭش ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﺠﻤﻮعﻪﺩﺍﺭﺍﻧي ﺍﺯ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ خﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ جﻤعﺁﻭﺭي ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻠكﮐﯿﺎﻧي ﻧﮕﺎﻩ هﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻪ خﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍهﺪﺍف ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭهﻢ ﺁﻣﯿخﺘﻪ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗأثﯿﺮ ﻣﺘحﻮلﮐﻨﻨﺪﻩ هﻨﺮ ﺩﺭ جهﺎﻥ ﺍعﺘقﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻧﺠال ﺩي ﺑﻠﻮ، ﺳﺮﺩﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪ ،ARTisSpectrum ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯾي ﺑﺎ ﺍﯾﻦ هﻨﺮﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭک ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣيخﻮﺍﻧﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺭغﺍلﺘحصﯿل ﺭﺷﺘﻪ ﺣقﻮق ﻗضﺎئي ﻭﯾک ﺣقﻮقﺩﺍﻥ هﺴﺘﯿﺪ، چﻪ چﯿﺰ ﺍلهﺎﻡﺑخﺸﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ عﮑﺎﺳي ﻭ هﻨﺮ ﺭﻭي ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ؟ اگرچه انتخاب رشته حقوق کامال آگاهانه و براي من بسیار مناسب بود، به این خاطر که ميتوانســتم از نزدیک مشــکالت مردم را لمس و در این راه به آنان کمک کنم اما بعد از فارغالتحصیليام از دانشــگاه تصمیم گرفتم بــا توجه به آگاهيام از قانون، از راهي متفاوت به مردم کمک کنم و با بهتصویرکشیدن واقعیتهاي زندگي، تالش کنم سطح آگاهي مردم را نسبت به موضوعات اطرافشان باالتر ببرم.

ﻓﮑﺮ ﻣيﮐﻨﯿﺪ عﮑسهﺎي ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗأثﯿﺮي ﺑﺮ ذهﻨﯿﺎت ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ امیدوارم که مجموعــه «روح جنگ» بتواند افکار افــرادي را که بهخاطر قدرتطلبي ميجنگنــد، تغییر دهد. امیدوارم ایــن مجموعه بتواند با خــودش صلح را به جهان بیاورد؛ در زماني که بســیاري از مناطق مختلف جهان به خاطر جنگ دچار آسیبهاي ویرانگر شــدهاند، چه از نظر فیزیکي و بهخصوص از نظر آسیبهاي روحي و عاطفي. در این مجموعه ســعي کردهام از المانهاي جنگ نظیر کاله، پوتین، ماســک شیمیایي ...و کــه در جنگ ایران و عراق به کار رفته اســتفاده کنم، جنگي نابرابر که بهراســتي عوارض جبرانناپذیري براي کشــورمان داشته اســت. از یاد نبریم زنان و مرداني را که براي دفاع از کشورشان و آسایش و نجات انسانها و ایجاد امنیت و صلح از همه چیز خود گذشتند و انسانهایي که امروز در میان ما نیستند، بهخاطر اینکه ما حضور داشته باشــیم و همچنین سربازاني که نجات یافته ولي مســلما با درد و آسیبهاي ناشي از جنگ دســتوپنجه نرم ميکنند و به امید آینــدهاي امن و مطمئن زندگي را به تکتک انسانها هدیه کردهاند. من کامال آگاه هستم که عکسهاي من نميتوانند جلوي جنگ بین کشــورها و قدرتها را بگیرد اما امیدوارم تأثیري هرچند کوچک در جهان داشــته باشد و روزي همه انسانها بدون درنظرگرفتن مرزها با آرامش زندگي کنند.

ﺁﯾﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺗأثﯿﺮي ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎي ﺭﺍهي ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺪﻡ ﮔذﺍﺷﺘﻪﺍﯾﺪ، ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ بله، قطعا داشته اســت. وجود پدرم که هیچگاه نسبت به محیط اطرافشان بيتفاوت نبودهاند و همیشــه قبل از اینکه درخواستي از ایشان بشــود، به اقشار نیازمند جامعه کمک کردهانــد. نحوه کمککردن وي بــه دیگران، دریچه جدیــدي در زندگي من باز کرد. من فکر ميکنم چنین رفتار و طرز برخوردي معموال باعث رشــد و قويترشــدن حسهاي بشردوستانه و کمک به همنوعهایمان ميشود و انسان را به فکر ميبرد که چگونه ميتواند براي ســاختن دنیایي بهتر، قدم بردارد. انســاني که بتواند در جهان و محیط اطرافش اثرگذار باشــد، حتي اگر آن تأثیر کوچک باشد. باید بگویم همه اهداف بشردوســتانهام را مدیون راهنمایيهاي پدرم هستم. ایشــان به من یاد دادند شهرت، ثــروت یا خانوادهاي کــه در آن به دنیا آمدهایــم، هرگز باعث متفاوتبــودن یا برتري انسانها نمیشود و تنها چیزي که مهم است این است که همه ما با هم برابر هستیم و باید به هم کمک کنیم و با احترام در کنار هم قدم برداریم، دســت هم را بگیریم و از آسیبزدن به هم بپرهیزیم.

ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎي ﺍﯾﻦ ﺍهﺪﺍف چﻪ ﭘﺮﻭژﻩهﺎﯾي ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟

حقیقتا پروژههاي بســیار زیادي داشــتهام و هماکنون هم درگیــر پروژههاي متعددي هستم. همیشــه در ذهن خودم به دنبال راهي ميگشتم تا بتوانم به انسانهایي که از نظر اجتماعي نیازمند حمایت هستند کمک کنم، بهخصوص به زنان سرپرست خانوار که شاید مسئولیت تربیت فرزندان و حمایت اعضاي خانواده و کار در اجتماع بهتنهایي برایشــان طاقتفرسا باشد؛ به این خاطر مصمم شدم با برگزاری کارگاههاي متفاوت در مناطق مختلف ایران به زنان سرپرســت خانوار کمک کنم و بهترین راه براي کمک به آنان این بود که به جاي جمعآوري کمک براي آنان، ســعي کنم ســطح آگاهي آنان را نســبت بــه قابلیتهایي که دارند باال ببرم تا بتوانند براي خــود کار کنند و از آن طریق منبع درآمدي داشته باشند و در عین حال با ایجاد اشتغال در منزل، محیطي امن براي استمرار کارشان فراهم کنند و همچنین به تربیت و مراقبت از فرزندانشان بپردازند. در سفرهایي که به کشورهاي مختلف داشتم، پیشنهادهاي زیادي براي برگزاري این قبیل کارگاهها به من ميشــود اما ترجیح و اولویت من، مردم کشــور خودم بوده و هست و در همین راســتا کالسهاي متعددي براي زنان سرپرست خانوار داشتهام و براي سال آینــده نیز هماهنگيهاي اولیه انجام شــده و اگر اتفاقی نیفتــد، برگزاري این کالسها براي زنان سرپرســت خانوار را در جنوب خراســان خواهم داشت و همچنین با توجه به اینکه از ســال 2009 مشاور هنري برنامه جهاني غذاي سازمان ملل )WFP( هستم، در این ســالها پروژههاي متعددي را براي «چالش گرسنگي تا صفر» مدیریت کردهام که از آن جمله ميتوان به برگزاري نمایشــگاه ‪»Art For Humanity«‬ اشــاره کرد که ســال ‪1391 /2012‬ با همکاري 32 هنرمند آغاز شد و حاال به صد هنرمند رسیده است. با توجه به اینکه برنامه جهاني غذا، بزرگترین سازمان بشردوستانه جهان در مبارزه با گرســنگي است، یکي از اهداف اصلي این پروژه «مبارزه با گرسنگي» است. هدف دیگر من در این پروژه این بوده است که هر سال در کنار پیشکسوتاني که همیشه ما را یاري ميکنند عــدهاي از هنرمندان جوان را هم دعوت به همکاري کنیم و این فرصت را به آنان بدهیم که کارهاي زیبایشــان را به نمایش بگذارند، تا ما بتوانیم سهمي در معرفي آنان به جوامع بینالمللي داشته باشــیم. مسلما همین جوانان، روزي پیشکسوتان و هنرمندان صاحبنام کشور ما خواهند شــد، همان راهي که پیشکسوتان امروز ایران طي کردند و هماکنون به این جایگاه رســیدهاند و امیدوارم در ســالهاي آینده بتوانم پروژههاي بیشتري را با این اهداف پیش ببرم.

ﺷﮑﻮﻓﻪﻣﻠكﮐﯿﺎﻧيﻧﻔﺮﺩﻭﻡﺍﺯﺳﻤﺖچپ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.