رسانههاي كوچك در برابر رسانههاي بزرگ

روزنامهنگاری زنده است

Salnameh Shargh - - رسانه - سعيد اركانزاده يزدي

روزنامهنــگاری حرفهای - چه چاپی، چه آنالین، چــه رادیویی و چه تلویزیونی - بیش از هر وقت دیگری تحتفشار است و بیش از هر زمان دیگری نیاز به آن احساس میشود. این روزها آدمها در هر یک از جنبههای زندگی خود با انواع و اقسام پیامها روبهرو هستند و آن قدری وقت ندارند که همه پیامهای صادرشده از جانب طیف گوناگونی از شبکههای اجتماعی، تبلیغات شــهری، پیامرسانهای تلفنهایهمراه، رســانههای حرفهای و دیگر ابزارها را مصرف کنند. شهروندان ناچارند دست به انتخاب پیامها بزنند و این انتخاب بخش عمدهای از آگاهی آنها و سرنوشت اجتماعیشان را تعیین میکند. اوایل دورانی که اینترنت در ایران رایج شد، بسیاری از مخاطبان خود رســانههای حرفهای را انتخــاب میکردند و حین نگاهکردن به چند برنامه تلویزیونی و ماهوارهای و خواندن نشریات موردعالقهشان، وبالگهایی را که میپسندیدند نیز میخواندند. با ورود شبکههای اجتماعی مجازی به عرصه جامعه، انتخابها برای مخاطبان بســیار گستردهتر شــد اما آنها همچنان تالش میکردند در کنار مصرف رسانههای حرفهای، تولیدات دوستانشان یا چند نفری را که خود در شبکههای اجتماعی کشف کرده بودند، دنبال کنند. با ورود پیامرســانهای تلفنهمراه دایره انتخاب مخاطبان بیشازپیش وســیع شــد و شــاید بتوان گفت که دیگر سررشته کار از دست مخاطبان دررفت. برای گشتن در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها و حتی مرور تولیدات حرفهای رسانهها، 42ساعت شبانهروز کم بود. همزمان با گســتردگی عظیــم تعداد انتخابهای مخاطبان برای مصــرف تولیدات حرفهای و غیرحرفهای دنیای رســانههای حرفهای و جایگزین، نوع مصرف تولیدات رســانهای نیز در میان مخاطبان تغییر کرد؛ حاال بســیاری از افــراد، به جای اینکه یک برنامه تلویزیونی را روی آنتن نگاه ميکنند یا روزنامهای را نشســته روی مبل بخواننــد، بخشهای مهم آن برنامه را در یوتیــوب یا آپارات نگاه میکنند و تکههای مهــم مطالب روزنامه را در یک کانال تلگرامی میخوانند. به نظر میرســد پیشنهاد دوستان مجازی برای خواندن یک مطلب، مخاطباِن آن را خیلی بیشتر از تیتِر یک شدِن مطلبی در روزنامه ترغیب به خواندن میکند. تغییر سوم این است که رسانهها بهتدریج به سوی همگرایی میروند؛ مثال یک روزنامه مطالب خود را صرفا بــرای چاپ تولید نمیکند بلکه یک محتوا را در چند قالب تدوین میکند تا به کار مصرف در کانال تلگرامی و وبســایت روزنامه نیز بیاید. اکنون در میان این انبوه ســرگیجهآور اطالعات و محتواهایی که به مخاطبان عرضه میشــود، کسانی از آینده روزنامهنگاری در عرصههای چاپی، آنالین و رادیویی و تلویزیونی میپرســند؛ آیا رســانههای جدید روزنامهنگاری را از بین خواهند برد؟ پرونده پیشرو، تالش میکند به این سؤال پاسخ دهد. در صفحات بعد، گفتوگو با دو صاحبنظر روزنامهنگاری را در اینباره میخوانید. یادداشت یک روزنامهنگار خارجی را خواهید خواند که میگوید رســانههای جدید حتی نتوانستهاند روزنامهنگاری چاپی را از بین ببرند. در بخشی دیگر از این پرونده نیز نقبی به تاریخ زدهایم و کتابی کالسیک را مرور کردهایم، درباره رسانههای کوچکی که در انقالب توانستند رسانههای بزرگ را کنار بزنند؛ اگر رسانههای بزرگ امروز نتوانند حرفهای عمل کنند، چهبسا دچار همان سرنوشت شوند.

طرح:جاللپيرمرزآباد،شرق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.