تاخیر در تعیین وضعیت دستمزد توجیه ندارد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

پیش از این تا زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرپرست اداره میش//د یک//ی از جدیتری//ن انتقاده//ا این بود که چ//را وزارت کار در مذاکرات سهجانبه برای تعیین دستمزد شرکت نمیکند. پس از این انتقادها سرپرس//ت این وزارتخانه و برخی از کارشناس//ان و مس//ئوالن اعالم کردند شرکت در مذاکرات سهجانبه در اختیار سرپرست نیست. از این رو، نمیتوان انتقادی به این موضوع داشت. اکنون با توجه به کسب رأی اعتماد محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان معتقدند دولت باید هر چه سریعتر مذاکرات سهجانبه را آغاز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.