کلینیک کسبوکار معجزه نمیکند

Sanat Newspaper - - خبر -

قدرت کش//ورهای توس//عه یافته در گرو قدرت سازمانها و ارزشآفرینی آنها است و به عبارت//ی نیاز جامع//ه جهانی صنعتی ش//دن را به کشورها منق//اد میکن//د. ب//ازار ایران ب//ا فرازونش//یبهای بس//یار و همچنی//ن ورود رقیب//ان ریزودرش//ت تا حدی رقابتی ش//ده اس//ت و در این میدان هیچ واحدی تنها و بدون رقیب نیس//ت. خوشبختانه ایران از نظر زیرس//اختی از وضعیت مطلوبی برخوردار اس//ت اما پرس//ش مهمی مطرح میش//ود که چرا با زیرساختهای موجود، بهعقیده کارشناس//ان به//رهوری صنعت در ایران پایینتر از ۰۳ درصد اس//ت؟ شاید مهمترین دلیل را بتوان در بیثباتی اقتصاد کشور ریشهیابی کرد که بخش عمدهای از این مش//کل را میت//وان نبود توازن و تع//ادل اقتصادی دانست. در شرایط بحران اقتصادی دیده شد که بسیاری از صنایع داخلی کشور حداقل در یک بخش از تولیدات خود به خارج وابستگی دارند. همین امر سبب رشد سریع نرخها در بسیاری از بخشها شد. برای نمونه کاغذ و کارتن یکی از کلیدیترین آنها بود که میتوان گفت نقش اساس//ی در بیش//تر صنایع حداقل در بخش بستهبندی دارند. ازاینرو صنعتگران به خوبی بر مش//کالت واقفاند. همین مس//ئله به عنوان عاملی اثرگذار، پیامدهایی همچون ورشکستگی، کیفیت پایین، نارضایتی و نوس//ان قیمتی داشته است اما بخ//ش دیگری از ای//ن معضل مربوط ب//ه بنگاهها بوده که میتوان با راهاندازی کلینیکهای کس//بوکار مشکالت را ت//ا حدی برطرف کرد. در این میان نمیتوان انتظار معجزه داش//ت اما به منظور باال ب//ردن عملکرد این طرح میتوان چند نکته را یادآور شد.

ابت//دا مش//اوران منتخب عالوهب//ر تجرب//ه میدانی باید مدارج علمی معتبر مربوط به رس//تههای کاری را داش//ته باشند.

قبل از هر اقدامی نیاز اس//ت مش//اوران با مفهوم توسعه به معنای واقعی آش//نا ش//وند که این بخش نیازمند دوره آموزش//ی برای مشاوران و یکسانس//ازی ادبیات گفتمانی است. بعد از تربیت و توانمندسازی مشاوران باید به دنبال امور توس//عهای باشند امروزه صنعت نیازمند توسعه است، نه رشد و پیشرفت.

آگاهس//ازی، اعتمادس//ازی، فعالیتهای مشارکتی میان واحده//ای همخانواده، آموزش و تربی//ت مدیران صنعتی بهویژه واحدهای صنعتی متوس//ط و کوچک بس//یار مهم است.

ازای//نرو به منظ//ور عملکرد باالی این طرح پیش//نهاد میش//ود موردهای یادش//ده بررسی ش//ود. انتظار میرود مش//اوران نگاه جامع به امور داشته باش//ند. نگاه صرف به تولی//د، عامل ایجاد آفتی اس//ت جبرانناپذی//ر. به همین منظور نگاهی جامع در هر یک از رش//تههای صنعتی نیاز است که در ادامه به بخشی از آنها اشاره میشود:

تامین ماده اولیه: کلینیکها میتوانند خرید مشارکتی مواد اولیه را به واحدهای همخانواده القا کنند زیرا با خرید مش//ارکتی قدرت چانهزنی واحدها در برابر فروش//ندههای سودجو بیشتر میشود.

تولید: پایین آوردن هزینهها با ش//رط ثابت نگهداشتن کیفیت رسالتی مهم برای سازمانها است.ازاینرو پیشنهاد میشود مشاوران در صدد حذف کردن هزینههای موجود و راهاندازی شبکههای تولید کمهزینه همچون تولید ناب، تولید چابک باشند.

زنجیره تامین: ش//رایط نوسانی موجود بیشترین ضربه خ//ود را بر بخش صنایع کوچ//ک وارد میکند ازاینرو در این ش//رایط میتوان ب//ا برقراری اتص//االت زنجیره تامین رستههای مختلف سعی در ایجاد ضربهگیر کرد.

حملونقل: هزینههای حملونقل ش//امل ۴۴ درصد از مجموع هزینههای لجس//تیک و ۶.۵ درصد از سود عایدی در فرآیند لجس//تیک اس//ت؛ واحده//ای صنعتی بزرگ به دلیل نبود واحدهای لجس//تیکی مجبور به خرید وس//ایل حملونق//ل و واحده//ای خرد و متوس//ط ه//م مجبور به برونس//پاری بخ//ش حملونقل به ش//رکتهای س//نتی شدهاند.

همین امر بخش زیادی از سرمایه درگردش شرکتهای ب//زرگ را درگی//ر بخ//ش حملونق//ل ک//رده و همچنین ناپایداری و هزینههای باالیی متحمل شرکتهای متوسط و کوچک کرده است.

بدین ترتیب برنامه سنتی ناوگان حملونقل در کشور با مسائل اجتماعی، زیستمحیطی و اقتصادی همراه بوده که باید در جهت توسعه پایدار آن تالش شود.

بازاریابی و فروش: از آنجاییکه بازاریابی مانند بسیاری از دانشهای دیگر امروز امری تخصصی شده است، اتکای مدیران ش//رکتها به روشهای س//نتی گذشته و پیروی از تجربهه//ای قبلی کافی نیس//ت و بای//د به محض عوض ش//دن شرایط رقابت، از شیوههای جدید بازاریابی استفاده کرد.

از آنجاییک//ه ام//روزه مدیران ش//رکتها نیاز به دانش، مهارت و تخصص بازاریابی در بهکار بس//تن این شیوهها را بیش از گذش//ته احساس میکنند. استفاده از خدمات یک مشاور بازاریابی بدیهی بهنظر میرسد.

امیرمحمد خطیبی کارشناس اشتغال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.