محدودیتی در حمایت از شرکتهای دانشبنیان نداریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

Sanat Newspaper - - خبر -

وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت گفت: در ش//رایط جدید هیچ محدودیتی برای حمایت از ش//رکتهای دانشبنی//ان وج//ود ن//دارد و در پش//تیبانی از کس//بوکارهای نوپا (اس//تارت آپها) که در تولید و توزیع فعالند، باید کوشاتر باشیم.

به گزارش ایرنا، رضا رحمانی در آیین آغاز ششمین جشنواره و نمایش//گاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز افزود: برنامه ششم توسعه کشور به خوبی بیان و تاکید کرده است که سهم دانش درمجموع اقتصاد کشور باید افزایش یابد و امروز همه میدانیم اگر این کار را پی//ش از ای//ن با جدیت انج//ام داده بودیم، در تحریم فعلی کمتر آسیب میدیدیم.

وی ادامه داد: اصلیترین ابزار پیش//رفت بر اس//اس دان//ش، جوانان نخبهاند و حض//ور آنها در عرصههای مختلف علمی ثابتکننده وجود آنان در کشور است.

به گفته وی، انقالب چه//ارم صنعتی و الزامات آن مانند اینترنت اشیا زندگی را دگرگون میکند و اگر به سرعت تالش نکنیم در همه زمینهها مشکل خواهیم داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هر صنعتی برای اوج گرفتن و رشد به ۲ بال نیاز دارد : نوآوری و دانش. بنابراین یکی از کارهای اساسی ما در این دوره حمایت ویژه از شرکتهای دانشبنیان است.

وی گفت: اقتصاد جهانی از «اقتصاد مبتنی بر منابع معدنی» به س//وی «اقتصاد دانش محور» میرود و ما باید برای نزدیک شدن به اقتصاد جهانی تالش کنیم.

رحمان//ی همفک//ری با بخش خصوص//ی را یکی از اقدام//ات مهم دانس//ت و گفت: باید ب//ا فعاالن حوزه صنعت و دانشبنیان مش//ورت کرده و با کار جهادی و اس//تفاده از همه امکانات شرایط جدید را به فرصت تبدیل کنیم.

وی اف//زود: ب//رای رفع مش//کالت صنعتگ//ران در اس//تانهای مختلف کارگروههایی را تشکیل دادهایم که با مش//ورت ابتدا مش//کالت را شناس//ایی کنند و سپس برای حل آنها گام بردارند.

ششمین جشنواره و نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی با رویکرد تجاریسازی و آماده کردن تعامل عرضهکنندگان و متقاضیان فناوری از ۰۱ تا ۴۱ آبان در نمایشگاه بینالمللی تبریز برگزار میشود.

ارائ//ه ایدههای//ی در ۴ بخ//ش فناوری، توس//عه و تجاریس//ازی فناوری، فروش محصوالت دانشبنیان و شناسایی نیازمندیهای فناورانه از اهداف برگزاری این جشنواره است.

منطقه ویژه علم و فناوری ربع رش//یدی تبریز یکی از ۵ منطق//ه ویژه علم و فناوری اس//ت که در س//ال ۳۹۳۱ با مجوز شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شد.

مناطق وی//ژه علوم و فناوری منظومهای از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایش//گاهی، پژوهش//ی، زیرس//اختها و محیطه//ای ارتباط//ی، نهاده//ا و موسس//ات، اف//راد و اطالع//ات را دربرمیگیرد که با ج//ذب فرصتها و س//رمایههای علم//ی، اقتصادی، انسانی، ملی، منطقهای و بینالمللی و اشتراک منافع همه طرفهای ذینفع و همافزایی س//ازمانها، مراکز و موسسههای حاضر در منطقه سبب ارتقای فناوری و توسعه تولید و ثروت ملی میشود.

رضا رحمانی: هر صنعتی برای اوج گرفتن و رشد به ۲ بال نیاز دارد : نوآوری و دانش. بنابراین یکی از کارهای اساسی ما در این دوره حمایت ویژه از شرکتهای دانشبنیان است. اقتصاد جهانی از «اقتصاد مبتنی بر منابع معدنی» به سوی «اقتصاد دانش محور» میرود و ما باید برای نزدیک شدن به اقتصاد جهانی تالش کنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.