لزوم توجه به بخش خصوصی برای حفظ ثبات

قائممقام خانه صنعت ایران

Sanat Newspaper - - خبر -

قائ//م مقام خان//ه صنعت، مع//دن و تجارت با اشاره به ایجاد ثبات نسبی در بازار گفت: مداخله دولت در این ش//رایط وابس//ته به دو عامل تغییر تخصیص//ی ارز و تعیینتکلیف ارزی بود که برای فع//االن ارزی فض//ای باثباتی را ترس//یم کرد. به گزارش ش//اتا، آرمان خالقی با بی//ان این نکته بر ل//زوم توجه به بخش خصوصی ب//رای حفظ این ثبات تاکید کرد و افزود: آرامش نس//بی در شرایط فعلی بازار ابتدا حاصل اتفاقهایی اس//ت که الزم بود در بازار رخ دهد و در این بین دول//ت و مداخله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بس//یار تاثیرگذار بوده اس//ت. او در اینباره افزود: تغییر تخصیص و ش//یوه تامین ارز که به تعیینتکلیف نهایی برای فعاالن اقتصادی منجر ش//د، توانست این شرایط را در کشور به ثبات رس//انده و تا حدود زیادی حفظ کند. قائممقام خانه صنعت، معدن و تجارت ای//ران تصریح کرد: به عبارت دیگر زمانی که فعال اقتصادی به صورت روشن دریافت کرد که به جز کاالهای ضروری برای تامین ارز مواد اولیه یا واردات سایر کاالها الزم اس//ت ارز آزاد تهی//ه کنند و ارز دولتی اختصاص داده نمیش//ود از بالتکلیف//ی درآمد و همین مس//ئله باعث ش//د التهاب بازار تا حدودی فروکش کن//د. خالقی در ادامه با اش//اره ب//ه برنامههای وزیر صنعت، مع//دن و تجارت برای تعام//ل با بخش خصوصی گفت: با توجه به پیش//ینه ارتباط رحمانی با بخش خصوصی، باید انتخاب ایش//ان را ب//ه فال نیک گرفته و منتظر تعاملهای مثبتی در این زمینه باش//یم. وی ضم//ن بیان این نکته اضافه کرد: وزیر صنع//ت، معدن و تجارت عالوه بر اینکه پیش از این نیز در بخش خصوصی فعال بوده و با این بخش تعامل داش//ته مش//ورتپذیر است و آنچه را که نمیداند میپرسد و از مشورت گروههای مختلف اس//تفاده خواهد کرد. خالقی این ارتباط موث//ر با بخش خصوصی را دارای دو مزیت عمده دانس//ت و گفت: این ارتباط موثر ۲ برتری دارد. در قدم نخس//ت آگاهی از دیدگاههای بخش خصوصی برای تصمیمگیری درس//ت مدنظر است و عالوه بر این در قدم بعدی تصمیمهایی که در این زمینه گرفته میش//ود با توجه به اینکه اشخاص ذینفع در آنها مداخله داش//تهاند در اجرای آن مش//ارکت خواهند داش//ت و درواقع توفیق بیش//تر و هزینه کمت//ری به دنبال خواهد داش//ت. خالقی در ادامه با اش//اره به نزدیک شدن به زمان تش//دید تحریمها، ب//ر لزوم پیگیری گ//روه اقتصادی و دیپلماس//ی دول//ت در ای//ن زمینه تاکید ک//رد و گفت: در روزه//ای آینده که ممکن اس//ت ش//اهد تش//دید تحریمها باشیم، مواردی از تحریم مانند تحریمهای حوزه حملونقل ممکن است شروع شود اما این نکته را الزم است به یاد داشته باشیم که کشور ما از ظرفیتهای مختلفی برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.