در تحریم ایران نمیخواهیم به متحدان آسیب بزنیم

Sanat Newspaper - - خبر -

مشاور امنیت ملی امریکا در اظهاراتی گفت: واشنگتن خواهان آن نیس//ت که با تحریم نفتی ایران، به متحدان خود آس//یب بزند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا گفت: واشنگتن با اعمال تحریمها علیه ایران به دنبال زیر فشار قرار دادن این کشور اس//ت اما نمیخواهد به متحدان امری//کا که به این نفت وابس//ته هس//تند، لطمه بزند. جان بولتون که در موسسه امریکایی همیلتون سخنرانی میکرد، همچنین ادعا کرد ک//ه امری//کا با اجرای بخش دوم تحریمه//ا علیه ایران در حوزه نفت و بانکداری، تالش خواهد کرد بیشترین فشار را بر جمهوری اسالمی وارد کند اما خواهان آسیب زدن به دوستان و شریکان خود نیست. امریکا در حال آمادهسازی ب//رای اعمال دوباره تحریمها علیه صنعت نفت ایران از ۵ نوامبر پس از آن اس//ت که دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور در مه اعالم کرد از توافق هستهای با ایران خارج میشود. مقامات امریکایی بارها گفتهاند که هدفشان به صفر رس//اندن خرید نفت از ایران اس//ت اما در هفتههای اخیر نیز پیش//نهاد دادهاند، آماده همکاری با کشورهایی هس//تند که واردات نفت از ایران را کاهش میدهند تا به آنه//ا معافیت اعطا کنند. روزنامه هندی اکونومیک تایمز ب//ه تازگی گزارش داد که امریکا با معافیت ش//رکتهای نفتی هند از تحریمهای ایران موافقت کرده است. مشاور امنیت ملی امریکا در ادامه بیان کرد: دولت این مس//ئله را درک میکند که برخی کش//ورهای به لحاظ ژئوپلتیک نزدیک به ایران و دیگر کش//ورها قادر نباش//ند تا واردات نفت از ایران را بهطور س//ریع قطع کنند. به همین دلیل امریکا در نظر دارد هنگام شروع بخش دوم تحریمها برای این کشورها استثنا قائل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.