بسته‌حمایتی‌دولت‌شامل‌بازنشستگان‌و‌کارمندان‌نیز‌م‌یشود

Sanat Newspaper - - خبر -

رئی//س س//ازمان اداری و اس//تخدامی اظه//ار کرد: بازنشس//تگان و کارمندان دولت نیز از بسته حمایتی ک//ه برای افرادی که کمت//ر از ۳ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، استفاده خواهند کرد که نخستین نوبت اجرای آن در آبان است.

جمش//ید انصاری درب//اره جزئیات بس//ته حمایتی دولت به قشر نیازمند به ایلنا گفت: براساس مصوبهای که دولت در زمینه ارائه بس//ته حمایتی تصویب کرد، کس//انی که درآمدشان کمتر از ۳ میلیون تومان است مورد حمایت و کمک دولت قرار میگیرند.

وی با تاکید بر اینکه این مصوبه شامل بازنشستگان و کارکنان دولت نیز میش//ود، خاطرنش//ان کرد: اجرای این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه ابالغ ش//ده و قرار اس//ت یک نوبت آن در آبان اجرا شود و زمان اجرای نوبتهای بعدی اعالم شود.

رئیس س//ازمان اداری و اس//تخدامی خاطرنش//ان کرد: جزئیات بیش//تر درب//اره این مصوبه و اجرای آن از س//وی س//ازمان برنامه و بودجه اعالم خواهد ش//د. هیات وزیران به پیش//نهاد مش//ترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و س//ازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی ب//ه کارکن//ان دول//ت و مس//تمریبگیران صندوقه//ای بازنشس//تگی کشوری و لش//کری» را به تصویب رساند. بر اس//اس این مصوبه، س//ازمان برنامه و بودجه مجاز است برای کارکنان رس//می، پیمانی کش//وری و لش//کری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مس//تمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری وحمایت و بازنشس//تگان شرکت فوالد و س//ایر صندوقها که مجموع پرداختی آنه//ا کمت//ر از ۰۳ میلیون ریال در ماه اس//ت، کمک جبرانی از طریق حس//اب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز شود. برابر مصوبه هی//ات وزیران و به پیش//نهاد مش//ترک وزارتخانهه//ای کار، تعاون و س//ازمان برنامه و بودجه، س//ازمان برنامه مجاز اس//ت، برای کارکنان رس//می، پیمانی کش//وری و لش//کری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مس//تمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، حمایت و بازنشس//تگان شرکت فوالد و س//ایر صندوقها که مجموع پرداختی آنه//ا کمتر از ۰۳ میلیون ریال در ماه اس//ت، از طریق حس//اب بانکی مرتبط با حقوق و دس//تمزد آنها کمک جبرانی واریز کند. منابع مالی موردنیاز این مصوبه از محل مصوبه دولت درزمینه طرح حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد تامین خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.