داد‌ههای‌آماری‌اشتباه‌مسیر‌اقتصاد‌را‌منحرف‌می‌کند

انتقاد‌یک‌تحلیلگر‌اقتصادی‌از‌سیاس‌تها‌و‌رفتارهای‌اقتصادی‌دولت‌دوازدهم:

Sanat Newspaper - - خبر -

ت//ورم ۰۳تا ۰۴ درص//دی فعلی به هم//راه تورمهای انباشته سالهای قبل همان مفهوم «ابرتورم» را به ذهن متبادر میکند و انکار دولت، از نظر کارشناسان یک نوع «گفتاردرمانی» است. هرچند دولت باید مفهوم امید را در جامعه حفظ کند اما سیاستها و رفتارها هم باید به گونهای باش//د که این مفهوم را در مس//یر تبدیل شدن به واقعیت هدایت کند. پیش از این رئیسجمهوری در نشست معارفه ۴ وزیر اقتصادی به مجلس اذعان داشت که «ابرتورم» نداریم و اوضاع اقتصادی کشور موردکنترل اس//ت این درحالیاس//ت که هم نتیج//ه پژوهشهای رس//می داخل//ی (مرک//ز پژوهشهای مجل//س) و هم گزارشهای نهادهای بینالملل//ی ازجمله گزارش اخیر صن//دوق بینالمللی پول، بر ت//ورم حداقل ۰۳ درصدی تاکید دارند. محاس//بات گروه کارگری شورایعالی کار نیز نش//ان میدهد سبد معیش//ت خانوارهای کارگری، دچار تورم ۸۴ درصدی اس//ت. مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانش//گاه بر ضرورت «مسئولیتپذیری» دولت در ش//رایط بحرانی تاکید دارد و بر این باور است روشی که دولت برای حل مش//کالت اقتصادی درپیش گرفته، آمیخته از س//ردرگمی و دادههای اش//تباه است که به مس//ئوالن میرس//د. رئیسجمهوری در مجل//س ابراز خوش//حالی کرد که ابرتورم نداریم. بر این اساس نگاهی به ابرتورم نش//ان میدهد که ش//رایط اقتصادی کشور چگونه اس//ت. ابرتورم به تورم بیش از ۰۰۱ درصد گفته میش//ود. بر این اساس گفته وی صحیح است اما آیا از اینکه تورم ۰۰۱ درصدی نداریم باید خوش//حال باشیم ی//ا از اینکه ح//دود ۰۶ درصد تورم داری//م باید ناراحت باشیم؟ این پرسشی است که اکنون مطرح میشود.

درحالحاض//ر براس//اس آخری//ن تخمینه//ا و محاس//بههای کارشناس//ان، با تورم ۰۵ تا ۰۶ درصدی روبهرو هس//تیم. تعریف معمول ابرتورم، نرخ تورم باالی ۰۰۱ درصد اس//ت. در این فضا آی//ا دولت میتواند ادعا کند که ابرتورم نداریم؟

‌وضعیت‌اقتصادی‌بر‌مدار‌فاجعه ‹

افقه کارش//ناس اقتصادی و اس//تاد دانش//گاه درباره ش//رایط کنون//ی به ایلن//ا گفت: دول//ت ای//ن روزها با صحبتهای//ی ک//ه میش//ود و واکنشهایی که نش//ان میدهد، در حال از دست دادن سرمایه اجتماع//ی اولیه خود اس//ت. متاس//فانه توضیحات//ی ک//ه رئیسجمه//وری در ارتباط با مس//ائل اقتصادی و معیش//تی مردم ارائه میدهد، فاصله بسیار زیادی دارد با آنچه مردم لمس میکنند. حتی اگ//ر آمار نهاده//ای ذیرب//ط، مقداری خوشبینانه تنظیم ش//ده باش//د بازهم مشخص اس//ت که وضعیت اقتصادی بر مدار فاجعه میچرخد. در این ش//رایط، رئیسجمهوری باید در صحبتهایش موضع «حمایتی» بگیرد و بپذیرد آنچه را که مردم در زندگی روزمره خود درک میکنند.

وی با اش//اره ب//ه موضوع ابرتورم گف//ت: اگرچه هنوز «ابرتورم» به آن مفهوم رایج اصطالحی آن را نداریم اما متاس//فانه باید اعتراف کنیم که اگر در بحث متغیرهای اقتص//ادی و همچنی//ن در بحث سیاس//ت خارجی که تاثیرگذارترین عامل بر نوسان قیمتها در داخل است، تدبیری اندیش//یده نش//ود، به زودی دچ//ار «ابرتورم» خواهیم ش//د. اگرچه در ح//ال حاضر هم در معرض آن هستیم.

‌با‌ابرتورم‌غریبه‌نیستیم ‹

افق//ه به این پرس//ش که ت//ورم واقع//ی در جامعه با آنچه گفته میش//ود چقدر تفاوت دارد، گفت: راههایی برای بهدس//ت آوردن ت//ورم واقعی وج//ود دارد اما آنها دقی//ق نیس//تند و نمیت//وان روی آنه//ا حس//اب کرد. درباره«ابرتورم» هم نمیش//ود گفت ت//ورم باالی ۰۰۱ درصد ابرتورم اس//ت. تعریف ابرتورم عرفی اس//ت. تورم از ۰۴ ی//ا ۰۵ درصد که باالتر میرود، میش//ود نام آن را ابرتورم گذاش//ت. با این حال همانطور که گفته شد «ابرتورم» تعریف ثابت و جاافتاده نیس//ت ول//ی برای م//ردم ما چندان ناش//ناس و غریب هم نیس//ت. ما از ح//دود نیم قرن گذش//ته تا امروز چندین تورم بسیار باال داش//تهایم. تورم تا ۰۴ درصدی امروز هم یکی از همان موجهای تورمی اس//ت. در س//ال ۴۵۳۱ تورم ۰۵ درصدی داشتیم؛ س//ال ‪۰۴ ۰۹۳۱،‬ درصد تورم داش//تیم. اینها منهای آن خردهتورمهایی هس//تند ک//ه دو رقم//ی بودهاند و هر س//ال آن را داشتهایم. بنابراین امروزه با توجه به فشار متراکمی که از انباشت تورمهای ۲ دهه گذشته بر اقتصاد و بر زیست معیش//تی مردم تحمیل ش//ده، حتی ۰۳ یا ۰۴ درصد تورم را میتوان «ابرتورم» تلقی کرد.

وی افزود: اگر تورم انباشته گذشته را به اضافه وضعیت تورمی ک//ه درحال حاضر وجود دارد درنظر بگیریم و با توج//ه به اینکه اگ//ر این اعداد را با دس//تمزد کارگران مقایس//ه کنیم، متوجه عقبماندگی شدید میشویم و اینک//ه بگوییم یک «ابرتورم» بر اقتصاد تحمیل ش//ده، چندان نادرس//ت نیس//ت. اطالق «ابرتورم» به ش//رایط فعلی درس//ت اس//ت. وضعیت فعلی را باید یک ابرتورم تلقی کنیم و پیشبین//ی بدتر از اینها را هم در صورتی که متغیرهای اقتص//ادی و روابط خارجی تغییر نکنند، داشته باش//یم. با توجه به ریزش شدید تعداد زیادی از افراد بهویژه افراد متعلق به طبقه کارگر و زیر خط فقر و اضافه ش//دن آنها به انبوه افرادی که پیش از این به زیر خط فقر سوق داده شده بودند؛ این اطالق صحیح است.

‌بحرا ‌نهای‌طبقه‌متوسط ‹

افقه با اشاره به اینکه اکنون بخش زیادی از «طبقه متوس//ط جامعه» هم در حال سقوط به زیر خط فقر هس//تند، توضیح داد: نرخ ارز که در ۶ ماه گذش//ته به صورت «لجامگسیخته» افزایش پیدا کرد، بدون تردید تعداد زیادی از افراد طبقههای متوس//ط را به زیر خط فقر وارد کرده اس//ت و دولت ه//م باوجود وعدههایی که داده، تا امروز نتواس//ته این کاهش ش//دید قدرت خری//د را جبران کند و در این زمینه دس//ت به عمل جدی بزند. افقه در پاس//خ به این پرس//ش که دولت در ش//رایطی که ام//روز از نظ//ر سیاس//تگذاریها، جهتگیریه//ا و چیدمان اعضا دارد، آیا قادر به انجام کار ج//دی برای ترمی//م قدرت خرید از دس//ت رفته مردم اس//ت، گفت: مشاهدات نشان میدهد که دولت در ش//رایط فعلی «س//ردرگم» است و به نظر میرسد چیدمان نیروهای اقتصادی و حتی چیدمان دوباره این نیروها هم نش//ان میدهد که دولت هیچ ارادهای برای حمایت از فرودس//تان و جلوگیری از سقوط مردم به زیر خط فقر ندارد. قرار دادن بروکراتها در پستهای اجتماعی، نش//اندهنده همین رویک//رد غیرحمایتی دولت اس//ت. این نش//ان میدهد که دولت برای حل مشکالت معیشتی مردم و بهویژه طبقههای محروم که این روزها دچار معضالت جدی ش//دهاند، «سردرگم» اس//ت و مقداری هم میش//ود براس//اس انتخابهای دول//ت گفت ک//ه مجموع//ه دولت به این مش//کالت «بیاعتنا» هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.