ایجاد خط تولید تماماتوماتیک پنل خورشیدی

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

مع//اون صنای//ع پیش//رفته و پروژههای کالن انرژی از ایجاد خط تولی//د تماماتوماتیک س//اخت پنل خورش//یدی با ظرفیت ۰۰۳ مگاوات در سال خبر داد.

ب//ه گ//زارش ایدرونی//وز، حمی//د بازارگان گفت: ظرفیت باالی کش//ور برای بهرهمندی از انرژی خورشیدی و واقع بودن روی کمربند خورشیدی و داشتن متوسط تابش ۵.۴-۵.۵ کیلووات ساعت بر مترمربع در روز از مزیتهای مهم کشورمان برای استفاده از انرژی خورشیدی است.

وی افزود: بر اس//اس سند چشمانداز ۴۰۴۱ و برنامه ششم توسعه، لزوم افزایش س//هم انرژیهای تجدیدپذیر در تامین برق مورد نیاز کشور، ضروری است.

ب//ازارگان یکی از دالیل بیمیل//ی مصرفکنندگان خانگی به اس//تفاده از انرژیهای تجدیدپذی//ر را نرخ باالی پنلهای خورش//یدی عنوان ک//رد و افزود: بهترین اس//تراتژی در این زمینه پایین آوردن نرخ پنل با تولید داخلی است.

ب//ازارگان افزود: ای//درو بر همین مبنا ب//رای تولید داخلی پنلهای خورش//یدی اقدام کرده اس//ت و شرکت صاحبنام چینی به عنوان صاحب فناوری و س//رمایهگذار، با پیش//ینه تولید بیش از هزار و ۰۰۵ مگاوات در س//ال پنل خورشیدی و ش//رکتی از هنگکنگ به عنوان ش//ریک س//رمایهگذار در مجموع با سهم ۰۷ درصد و سهم ایدرو ۰۳ درصد است.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان ک//رد: ۵ هکت//ار زمین مورد نی//از درمنطقه وی//ژه اقتصادی گرمس//ار مش//خص و پیشنویس قرارداد نامبرده تهیه شده اس//ت که ب//ه محض ثبت نهایی ش//رکت مش//ترک، امضا و فعالیتهای عمرانی پروژه آغاز میشود.

بازارگان تصریح کرد: آمادهس//ازی زمین، س//اخت سوله و شروع س//اخت کارخانه برای س//ال ۷۹۳۱ و تکمیل ساخت و بهرهبرداری انتقال و نصب ماش//ینآالت، راهاندازی و تولید برای سال ۸۹۳۱پیشبینی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.