تحریمهای نفتی؛ تشت رسوایی امریکا

«گسترش‹صنعت»‹از‹بی‹تاثیری‹تحری‹مهای‹امریکا‹علیه‹ایران‹در‹فروش‹نفت‹گزارش‹م‹یدهد‹

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

تحریمهای نفتی در حالی از راه میرسند که از حدود ۶ م//اه پیش ترام//پ تمام تالش//ش را کرد ت//ا اقتصاد ای//ران را ب//ا ابربحرانه//ای حلنشدنی روبهرو کند. این کش//ور در ط//ول دهههای گذشته توانس//ت با تحریم و اعمال سیاستهای یکطرفه فشارهای بسیاری به کشورها وارد کند. به عبارتی، امریکا به تحریم کردن اعتیاد پیدا کرده اما موضعگیریهای دیگر کشورهای دنیا امروز نش//ان میده//د دنیا قص//د دارد این ابزار یکطرف//ه را از امریکا بگیرد و به نوع//ی امریکا را از اعتیاد به تحریم ترک دهد.

هرچند تالشهای او بیآس//یب نبود و در ماههای گذش//ته اقتصاد ایران تا حدی قابل توجهی متالطم شد اما آنچه او میخواست رنگ واقعیت نگرفت. ترامپ پی//ش از این، از عبارت «تحریمه//ای جبرانناپذیر» اس//تفاده کرده بود اما کارشناس//ان اقتصاد معتقدند آثار تحریمها به ان//دازهای که رئیسجمهوری امریکا در نظر داشت، بر اقتصاد ایران تاثیر نگذاشت.

عالوهبر این، برخی از کارشناس//ان اقتصاد معتقدند یک//ی از دالی//ل رش//د غیرمنطقی ن//رخ ارز به دلیل رفت//ار اقتصادی مردم و کنش//گران اقتصادی بود. بر مبنای این نظریه، بخش فعال اقتصاد ایران، نرخها را افزایشی کرد اما پس از گذشت مدتی این رفتارها آثار بحرانی خود را از دست داد و نرخ ارز به حدی رسید که در آغاز تحریمها پیشبینی میش//د. به هر سوی امریکا و همپیمانهای این کش//ور به دنبال مس//دود کردن مس//یر فروش نفت ایران هس//تند؛ رویایی که شرایط اقتصاد جهانی نشان میدهد به دور از واقعیت است.

پس از اینکه ترامپ اعالم کرد در س//الروز تس//خیر س//فارت س//ابق ای//ن کش//ور در ای//ران میخواه//د ش//دیدترین تحریمهای نفتی را آغاز کند مس//ئوالن وزارت نفت اعالم کردند این موضوع ش//دنی نیست و امریکا نمیتواند مانع قطعی صادرات نفت ایران باشد. در این زمینه همانطور که پیشبینی میشد، برخی از کش//ورها هنوز تمایل دارند از ای//ران نفت بخرند. کش//ورهایی که تاکنون اعالم کردهاند تغییر چندانی در می//زان واردات نف//ت از ای//ران اعم//ال نمیکنند مش//تریان اصلی نفت ایران هس//تند و این نیز نشان میدهد که زمین//ه واقعی برای جلوگیری از صادرات نفت ایران در دنیا وجود ندارد.

بس//یاری از رس//انههای خارج//ی، کارشناس//ان بینالملل//ی و داخلی در این زمین//ه معتقدند امریکا نمیتواند به آنچه قصد کرده، دست یابد و این شرایط اقتصادی دنیا اس//ت که به امریکا تحمیل میشود. به عبارت دیگر، امریکا در حالی نمیتواند به نتایج مورد نظر دست یابد که نتایج معکوسی از تحریمهای ایران حاصل ش//ده است. برخی از کارشناسان نفت در این زمینه معتقدند امریکا قصد داشت با تحریم ایران نرخ نفت را افزایش ده//د تا بتواند با پرکردن حفره نفتی حاص//ل از خروج ایران از س//بد نفت دنیا، درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.

این در حالی اس//ت که نرخ نف//ت در دنیا افزایش یافته و امریکا در بخش//ی از برنام//ه خود موفق بوده اما هنوز نتوانس//ته مانع قطعی ص//ادرات نفت ایران باشد. این موضوع باعث شده تا درآمدهای نفتی ایران افزایش یابد. به عبارت دیگر، بخشی از برنامه از پیش تعیین شده اجرایی شد که این بخش بیشتر به ایران کمک میکن//د تا به امریکا و میتوان سیاس//تهای بینالمللی نفتی این کشور را به نوعی بدون کارکرد و شکستخورده توصیف کرد.

‹چرا‹امریکا‹شکست‹خورد؟ ‹

سالم امینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اس//المی درباره دالیل به نتیجه نرسیدن تحریمهای امریکایی به «گس//ترش صنعت» گفت: امریکا تصور نمیک//رد که دنیا با او همراه نش//ود. ترامپ از قدرت جهانی خود تصویر واقعی نداش//ت و این توهم باعث شد همزمان با تصویب تحریمهای ظالمانه علیه ایران با چین نیز وارد جنگ تجاری شود. همزمانی این دو سیاست به دیگر کشورها نش//ان داد که امریکا قصد دارد با ضربههای اقتصادی به دیگر کش//ورها س//هم خود را از سبد اقتصاد جهانی افزایش دهد.

امینی افزود: بر این اس//اس، بسیاری از کشورهای دنیا در آغ//از کار متوجه این موضوع ش//دند که اگر در اجرای سیاستهای اقتصادی امریکا نقشی به نفع این کش//ور داشته باش//ند، مشخص نیست که طعمه بعدی آنها نباش//ند. بر این مبنا، امریکا از همان ابتدا ب//ا موضعگیریهای غیرهمس//و از طرف بس//یاری از کشورها روبهرو شد و این موضوع کمک کرد تا ایران در تقابل با این تحریمها تنها نباشد.

این عضو کمیس//یون انرژی با بی//ان اینکه عالوهبر اینه//ا ایران نیز همپیمانان//ی دارد، توضیح داد: نباید فراموش کنیم که اروپا اکنون با ایران همس//و اس//ت. ه//ر چند ای//ن احتمال میرود که همس//ویی اروپا با ایران موقت باش//د اما به هر حال امروز اروپا به ایران نزدیکتر اس//ت تا ب//ه امریکا و از ای//ن موقعیت باید بیشترین استفاده را برد.

‹عق ‹بنش/ینی‹امریکا‹نتیجه‹رفت/ار‹جهانی‹ ‹ ایران‹

پس از اینکه ایران موفق شد دنیا را متقاعد کند که از صنایع و انرژی هستهای استفادهای صلحآمیز دارد، نگاه بس//یاری از کشورها به ایران تغییر کرد و تالش کردند تا روابط سیاس//ی و اقتص//ادی خود را با ایران افزایش دهند. در این بین طبیعی اس//ت که به دلیل دسترسی ایران به نفت و گاز در دنیا روابط حوزه نفت و گاز بیش از باقی حوزههای اقتصادی گسترش یابد. اکنون با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان ترامپ را یک «خط//ر جهانی» میدانند برخی از کش//ورها اع//الم کردند ک//ه روابط نفتی خود را ب//ا ایران ادامه میدهند. این موضوع منجر به عقبنشینی امریکا در برخی سیاستهای تحریمی علیه ایران شد.

به گزارش ش//انا ب//ه نقل از بلومب//رگ، منابع آگاه گ//زارش دادند که دولت امریکا در پی همراه نش//دن دیگر کشورها و شکست سیاستهای تحریمی خود، تصمیم به مستثنا کردن ۸ کشور از تحریمهای نفتی علیه ایران گرفته است. ژاپن، هند، کرهجنوبی و چین در میان این کش//ورها هس//تند اما از ۴ کش//ور دیگر در این گزارش نامی برده نش//ده است. در عین حال اسپانیا، ایتالیا، یونان و ترکیه ۴ کشور دیگری هستند که از آنها به عنوان کشورهای دریافتکننده معافیت از امریکا برای خرید نفت ایران نام برده میشود.

ب//ر مبنای قانون دفاع ملی ،NDAA کش//ورهای واردکنن//ده نفت ایران باید هر ۶ م//اه یکبار، میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهن//د. این قانون از بهم//ن ۰۹۳۱ در دولت ب//اراک اوباما اجرایی ش//د و وزارت خزانهداری امریکا در گزارشهای ۶ ماهه با بررس//ی میزان واردات نفت ایران از س//وی کشورهای هدف، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون یادشده اجازه ادامه واردات در ۶ ماه بعد را به آن کشور میداد.

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری امریکا تالش کرد با بازگرداندن تحریمهای یکجانبه علیه ایران، بهویژه در حوزه نفت و بانک به یکباره فروش نفت برای ایران را به صفر برساند اما این اقدام با واکنش تند کشورهای خریدار نفت از یک طرف و مش//کالت فنی و سیاسی در میان کش//ورهای تولی//د و صادرکننده نفت برای جایگزین//ی ایران و نرخ نفت در ب//ازار جهانی روبهرو شد. حتی عربستان س//عودی از مشتریان و دوستان ویژه ترامپ هم نتوانس//ت برای جایگزینی نفت ایران با وجود درخواست ترامپ از آن اقدامی انجام دهد.

از ای//ن رو، دولت امریکا مجبور به عقبنش//ینی از درخواس//تش شد که بیشتر به آمال و آرزو شبیه بود. به عبارتی، ب//ازار نفت مقابل امری//کا و همپیمانانش ایس//تاد و یک بار دیگر ثابت ش//د ک//ه ایران عالوهبر نق//ش و نفوذش در منطقه و جهان، بازیگری مهم در حوزه کش//ورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت در دنیاست و به راحتی قابل حذف نیست.

‹امریکا‹پلیس‹خوبی‹نیست‹ ‹

محمدرضا مرتض//وی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تج//ارت ایران درب//اره تاثیر تحریمه//ای امریکا به «گسترش صنعت» گفت: امریکا هر کاری میتوانست برای آس//یب ب//ه اقتصاد ایران انج//ام داد و این تمام ت//الش چند ماه//ه امریکا اس//ت. هر چن//د که این تحریمه//ا بیتاثیر نبود اما امریکا هرگز به آنچه تصور میکرد، دس//ت نیافت. مرتضوی با اش//اره به اینکه امریکا چندین دهه خود را پلیس دنیا فرض میکرد، اف//زود: با روی کار آمدن ترامپ، دنیا متوجه ش//د که امری//کا پلیس خوب//ی برای اقتصاد جهانی نیس//ت و نباید با این کش//ور همراه ش//ود. بر این اساس، امروز دیده میشود که ۸ کشور به دنبال ادامه واردات نفت از ایران هس//تند. در این بین، نام کش//ورهایی دیده میش//ود که عمده واردات نفت از طرف آنها اس//ت. وی توضی//ح داد: در جریان رواب//ط اقتصادی ایران با دنیا قرار ش//د صندوقی ایجاد ش//ود که ایران درآمد ناش//ی از صادرات نفت را به آن صندوق واریز کند تا بدون دخالت شبکه خزانهداری امریکا این سرمایه در قالب ارز، تجهیزات و دانش فنی وارد ایران شود. این موضوع کمک میکند تا تحریمهای شبکه خزانهداری امریکا نیز بیتاثیر شود.

بخش فعال اقتصاد ایران، نرخها را افزایشی کرد اما پس از گذشت مدتی این رفتارها آثار بحرانی خود را از دست داد و نرخ ارز به حدی رسید که در آغاز تحریمها پیشبینی میشد. به هر سوی امریکا و همپیمانهای این کشور به دنبال مسدود کردن مسیر فروش نفت ایران هستند؛ رویایی که شرایط اقتصاد جهانی نشان میدهد به دور از واقعیت است

سالم امینی: ترامپ از قدرت جهانی خود تصویر واقعی نداشت و این توهم باعث شد همزمان با تصویب تحریمهای ظالمانه علیه ایران با چین نیز وارد جنگ تجاری شود محمدرضا مرتضوی: امریکا هر کاری میتوانست برای آسیب به اقتصاد ایران انجام داد و ایـن تمام تالش چند ماهه امریکا است

امیر مهرزاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.