انعکاس تخلفهای اثباتنشده آثار سوء دارد

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

یک عضو کمیس//یون برنام//ه، بودجه و محاس//بات مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که دریافت حقوقهای نجومی مدیر بانک یا مدیران دیگر که اثبات نش//ده نمک پاشیدن روی زخم مردم است. غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی در واکنش به اینکه گفته میش//ود مدیر بانک تج//ارت ۰۰۷ میلیون تومان حقوق گرفته و از س//وی دیگر، برخی مدیران حقوقی بین ۰۸ میلیون ت//ا ۰۰۱ میلیون تومان دریافت کردهاند به خانه ملت گفت: در ش//رایطی که دش//من تمام تالش خود را به کار گرفته تا مردم ایران را ناامید کند نش//ر اخباری که اثبات نشده آثار مخرب بر جای میگذارد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجل//س با تاکید بر اینکه پروندهها تخل//ف باید به قوه قضاییه ارج//اع ش//ود، ادامه داد: ق//وه قضاییه برای این طراحی ش//ده اس//ت تا به پروندهها رسیدگی کند. بنابراین، اگر من و شما به پروندهای از تخلف دست پیدا کردیم جز آنکه پرونده را به قوه قضایی//ه بدهیم نباید آن را رس//انهای کنیم یا خودمان موضوع را پیگیری کنیم. نماینده مردم رش//ت در مجلس دهم شورای اسالمی تاکید کرد: چنین اخباری حتی اگر صحت داشته باشد انعکاس آن در رس//انهها اثرات سوء بر افکار عمومی میگذارد. ق//وه قضاییه در ای//ن مملکت برای جلوگی//ری از چنین کاری تشکیل شده است. وی گفت: اینکه برخی میخواهند سوپرمن و قهرمان رسانهها شوند و ناجی کشور دیده شوند را راه درست نمیدانم، آن هم در شرایطی که روزبهروز به آخرین تحریمهای امریکا نزدیک میش//ویم و دش//من تالش میکند مردم ایران ناامید ش//وند نباید نمک به زخم آنها پاش//ید؛ این اقدامات به هیچ وجه کمک به انقالب نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.