دولت توان کمک به تولیدکنندگان را ندارد

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

رئی//س هیاتمدی//ره انجمن گاوداران کش//ور با بی//ان اینکه تولیدکنندگان و دامداران با مشکل ترخیص خوراک دام و حمل آن روبهرو ش//دهاند، گفت: اگر نرخ لبنیات غیرقانونی گران شده به دلیل افزایش غیرقانونی و غیرمنصفانه مواد اولیه و نهادههای دامی اس//ت. س//ید احمد مقدس//ی، رئیس هیاتمدیره انجمن گاوداران کش//ور درباره افزایش نرخ لبنیات و هزینه تمامش//ده تولید به ایلنا گفت: هزینه بستهبندی و مواد مورد نیاز کارخانهها ۳ تا ۴ برابر ش//ده است. افزایش نرخ لبنیات غیرقانونی نبوده و کامال طبیعی اس//ت. همانطور که هزینههای ما هر روز ۲ تا ۳ برابر میش//ود نرخ بقیه محصوالت هم باال م//یرود. وی افزود: دول//ت نمیتواند برای همه محصوالت نرخ مصوب بدهد آن هم در ش//رایطی که کنترل//ی بر افزایش نرخ م//واد اولیه مورد نیاز کارخانجات و نرخ تمامش//ده محصوالت ندارد. افزایش قیمتها در هیچ زمینهای قانونی نبوده اما در شرایط فعلی این افزایشها طبیعی اس//ت. رئی//س هیاتمدیره انجمن گاوداران کش//ور در ادامه تصریح کرد: کش//ور در وضعیتی است که قیمتها هر روز افزایش مییابد، با این وضع تولیدکننده نمیتواند به تولید ادامه دهد و در تامین مواد اولیه تولید هم به مش//کل برمیخورد. از این رو، این افزایش قیمتها غیرقانونی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.