سازکار‹طرح‹پرداخت‹کمک‹جبرانی‹اعالم‹شود

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

ی//ک کارش//ناس حوزه کار با بی//ان اینکه س//ازکار پرداخت کمک جبرانی دولت اعالم نش//ده اس//ت، گف//ت: ترمیم دس//تمزد و بهبود معیش//ت کارگران جدا از موض//وع کمکهای جبران//ی و اختصاص بستههای حمایت غذایی دولت است.

علیاکبر س//یارمه با اش//اره به اینکه دولت برای کمک به معیشت دهکه//ای پایین که نیازمند هس//تند، بس//تههای حمایتی در نظر گرفته است، توضیح داد: با این حال، با توجه به شرایط دشوار زندگی و وض//ع اقتصادی کنونی به نظر میرس//د که کمکهای جبرانی هم برای کارکنان رس//می و پیمانی و قراردادی و بازنشس//تگان درنظ/ر گ/رفته ش//ده اس//ت تا قدرت خ/ریدش//ان بیش از این کاهش پی/دا نکند.

وی با بیان اینکه مس//ئله ترمیم دستمزد و بهبود معیشت کارگران ج//دا از موضوع کمکه//ای جبرانی و اختصاص بس//تههای حمایت غذایی اس//ت و انتظار جامعه کارگری این است که در شرایط موجود که هزینهها افزایش یافته برای ارتقای معیش//ت کارگران اقدام عاجل ش//ود، به ایلنا گفت: کارگران همواره در تصمیمهای مربوط به بحث حقوق و دس//تمزد و معیشت در پایین جدول قرار گرفتهاند در حالی که بس//یاری از آنها جزو اقشار آس//یبپذیر و ضعیف جامعه به شمار میروند و نیازمند حمایت دولت هستند.

این کارشناس حوزه کار در پایان گفت: اگر دولت میخواهد چنین اق//دام فراگی//ری را صورت دهد و یکایک جامعه را زیر پوش//ش قرار بدهد این امر نافی وظایفی نمیش//ود که در قبال قش//ر کارگر دارد و باید جامعه کارگری را در جایگاه خود ببیند.

وی با بیان اینکه س//ازکار طرح پرداخت کمک جبرانی اعالم نشده اس//ت، گفت: انتظار داریم با شرایطی که از نظر اقتصادی و بودجهای داریم، طرحهایی ارائه شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.

به پیش//نهاد مش//ترک وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و س//ازمان برنامه و بودجه و برابر مصوبه هیاتوزیران، سازمان برنامه و بودجه مجاز اس//ت برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکن//ان ق//راردادی و ش//رکتی و مس//تمریبگیران صندوقه//ای بازنشستگی کشوری، لش//کری، حمایت و بازنشستگان شرکت فوالد و سایر صندوقها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۰۳ میلیون ریال در ماه اس//ت، از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها کم//ک جبرانی واریز کند. منابع مالی م//ورد نیاز این مصوبه از محل مصوب//ه دولت در زمینه طرح حمایت غذای//ی از گروههای کمدرآمد تامین خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.