اهمیت سرمایهگذاری برای خروج خودروهای فرسوده

Sanat Newspaper - - قطعه -

آم//ار و اطالع//ات موج//ود نش//ان میدهد بخشی از حدود ۷۱میلی//ون خ//ودرو در ح//ال ت//ردد در کش//ور، فرس//وده و دودزا هس//تند. بهعنوان نمونه ی//ک پیکان مدل ۵۸ که بهطور کام//ل ه//م تنظیم ش//ده، ۰۶ براب//ر خودرویی که در کش//ور ب//ا اس//تانداردهای جهان//ی در حال تولید است، آلودگی ایجاد میکند. حال فرض کنید موتور این خودرو درس//ت عمل نکند که در این صورت درصد آلودگی آن افزایش مییابد و به همان نسبت مشکالت را بیشتر میکند. اگر بین ۰۲ تا ۵۲درصد خودروهای کشور دودزا باشند باید دید چن//د درصد آلودگی ه//وا مربوط به این بخش اس//ت. از اینرو، سیاستگذاران کشور که به فکر کاهش آلودگی هوا هستند باید ب//رای خروج و جایگزینی خودروهای فرس//وده که بخش زیادی از آنها در کالنش//هر تهران در حال تردد هس//تند، سرمایهگذاری کنند. این مس//ئله باید در اولویت باش//د زیرا با تحقق آن سریعتر به نتیجه میرس//یم. ای//ن روزها، بحث اس//تفاده از خودروهای هیبری//دی داغ اس//ت در حالی که امروز آلودگی محیطزیس//ت خودروهای برقی برای کش//ورهای پیشرفته تبدیل به یک بحران ش//ده اس//ت. باتریهای این خودروها که پس از مدتی فرس//وده میشوند از جمله ضایعاتی است که برای این کشورها معضالتی را بهوجود آورده و هنوز راهکار مناس//بی برای رفع آن پیدا نشده اس//ت. بنابراین ممکن است خودروهای برقی مزیتهایی داشته باش//ند اما اینکه تنها دنبالهرو کشورهای صنعتی باشیم، کارساز نیس//ت و باید خود نیز در این زمینه مطالعاتی داش//ته باش//یم. از س//وی دیگر، اگر حتی امروز خودروهای برقی تولید ش//ود تا ۰۱ س//ال آینده روی کاهش آلودگی هوا کالنش//هرهای کش//ور ب//ه اندازه خروج خودروهای فرس//وده اثرگ//ذار نخواهد بود. در اینجا الزم اس//ت آم//اری درباره ایجاد آلودگ//ی موتور خودروها اع//الم کنم؛ اختالف آلودگی ه//وا در بعضی گازهای آالینده بین موتورهای یورو ۲ با یورو ۴ بین ۲ و ۳ برابر اس//ت و در بخش//ی دیگ//ر ی//ک و نیم برابر. اما اختالف آلودگی هوا بین موتور یورو ۲ ب//ا موتورهای قدیمی بیش از ۰۲ برابر اس//ت و اگر این خودروها فرسوده باشند این اختالف به بیش از این میرسد. نتیجه اینکه درحالحاضر بحران خودروها و موتورس//یکلتهای فرسوده و نیز تردد کشندههای دیزلی قدیمی بیش از موضوع تولید یا استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی است.

آرش محبینژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.