رابطه «رونق تولید» و «کمبود مواد اولیه» با گرانی ارز

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹وضعیت‹تولید‹قطعات‹در‹کشور

Sanat Newspaper - - قطعه -

باره//ا از زب//ان مدی//ران و کارشناس//ان صنعتی شنیدهایم که کش//ور درگیر جنگ اقتصادی است و تولیدکنندگان هم در خط مقدم آن مشغول نبرد با تحریمها هستند.

بخش خصوصی به این دلیل که س//رمایه مالی و زمان//ی زیادی برای واحد صنعتی خود صرف کرده ب//ا تمام توان تالش میکن//د فعالیت خود را حفظ کند ی//ا با حداقل ظرفی//ت اجازه توق//ف تولید را ندهد. همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان صنع//ت خ//ودرو، راهکار برونرفت ای//ن صنعت از مش//کالتش را در خصوصیس//ازی آن ببینند. اما قطعهس//ازان (زنجی//ره تامین خودروس//ازان) که در بخ//ش خصوص//ی فعالیت دارن//د، گالیهمند از برخی خودتحریمیهایی هس//تند که تاثیر زیادی ب//ر می//زان تولید داش//ته و موجب افت آن ش//ده اس//ت. در این شماره «گس//ترشصنعت» به سراغ برخی قطعهسازان متوس//ط و بزرگ رفته و درباره وضعیت تولیدش//ان با آنه//ا گفتوگو کردهایم. این صنعتگران بیش//ترین چالش تولی//د را تامین مواد اولیه دانستند و عنوان کردند که میتوانند ظرفیت خود را افزایش دهند به شرط آنکه مواد اولیه مورد نیازشان تامین شود.

‹ساخت‹قطعات‹در‹خودروساز ‹یها ‹

س//عید احمدی، یک//ی از فع//االن صنعت قطعه درب//اره وضعیت واحده//ای تولی//دی این صنعت گفت: یکی از مش//کالتی ک//ه بهتازگی برای برخی س//ورسهای خودرویی بهوجود آم//ده، جایگزینی قطعهسازان جدید به جای آنهاست.

وی درب//اره چرای//ی ای//ن موضوع اف//زود: برخی ش//رکتهای خودروس//از، خود خط تولید قطعات را راهاندازی کردهاند. بهعنوان نمونه، محورس//ازان ایرانخودرو که زیرمجموعه این خودروس//از است، خودش س//اخت قطعات را آغاز کرده در حالی که پیشتر قطعات را از قطعهس//ازان دیگر خریداری و در این شرکت مونتاژ میکرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تولیدات این ش//رکت برای تامین خط تولید خودرو بوده یا بازار لوازم یدکی، گفت: برخی قطعات تولیدی این واح//د صنعتی تنها برای تامین نیاز خودروس//ازان ساخته و عرضه میشود مانند لوله اکسل عقب که قطعه مصرفی نیست.

‹گرانی‹و‹قدرت‹خرید‹پایین ‹

احمدی ک//ه در زمینه تولید کپس//ولهای الپیج//ی هم فعالی//ت دارد، درب//اره بازار این قطع//ه گفت: بازار این نوع کپس//ولها مح//دود اس//ت و تولید ب//رای تامین خط تولید خودروس//ازان نیست زیرا خودروساز از کپسولهای سیانجی استفاده میکند. از ای//ن رو، این قطعه تنها ب//رای بازار لوازم یدکی خودرو تولید و عرضه میشود.

وی درب//اره وضعیت تولی//د و تامین مواد اولیه اظهار کرد: در زمینه تامین مواد اولیه، یک//ی از تولیدکنن//دگان داخل//ی چند ماه عرضه مواد اولیه نداشت زیرا تولیدات خود را صادر میکرد. درحالحاضر قطعهس//ازان بیشتر مشکل تامین مواد اولیه دارند و این مس//ئله به وزارت صنع//ت، معدن و تجارت نیز اعالم شده است.

او در ادامه با اش//اره ب//ه افزایش قیمتها در این بازار گفت: قیمت هر کیلو ورق فوالدی از ۰۰۲۳ به حدود ۰۰۵۵ تومان رسیده است و بهدنبال آن نرخ تمام ش//ده تولیدکننده نیز به همان نسبت افزایش مییابد.

وی اف//زود: از س//وی دیگ//ر ق//درت خری//د مصرفکننده پایین است. وقتی توان خرید کم و از س//وی بازار تقاضا وجود نداشته باشد، بهطور قطع آمار فروش هم دچار افت میشود.

ای//ن صنعتگر با تاکید بر اینک//ه مواد اولیه مورد نی//از بهطور عم//ده تولید داخلی اس//ت اما در این زمین//ه مش//کل تامین داریم، یادآور ش//د: در کنار این مس//ائل(از کمبود گرفته ت//ا گرانی مواد اولیه) تولیدکننده هم قدرت رقاب//ت در بازار صادراتی را ندارد.

‹تولید‹با‹پایین‹ترین‹ظرفیت ‹

احم//دی درباره عرضه محصوالت تولیدکنندگان مواد اولیه در بورس عنوان کرد: این امر سبب شده قیمت ورقهای فوالدی ۲ برابر ش//ود و این مشکل در تمام واحدهای صنعتی وجود دارد.

او با اشاره به وقفههای تولید خاطرنشان کرد: در ش//رایط کنونی، واحدهای صنعتی دچار وقفههای تولید شدهاند اما صنعتگر برای اینکه خط تولیدش تعطیل نشود، ناگزیر است به هر ترتیبی مواد اولیه م//ورد نیاز خود را خریداری کند حتی اگر نرخ آنها چند برابر ش//ود. اما اینکه مواد اولیه کمیاب شود، یک مشکل اساس//ی خواهد بود که زمینه تعطیلی واحدهای صنعتی کوچکتر را فراهم میکند.

احم//دی در پایان درباره افت میزان تولید گفت: در این ش//رکت ظرفیت تولید به ۰۲درصد رسیده اما تعدیل نیرو نداشتهایم. البته اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کن//د، ناگزیر به حذف برخی هزینههای سربار و از جمله کاهش نیروهای انسانی هستیم.

‹گرانی‹ارز،‹شمشیر‹دو‹لبه ‹

با توجه به ش//رایط ب//ازار گاه گرانی م//واد اولیه مطرح اس//ت اما این مواد در بازار عرضه میش//ود و میت//وان آنها را خریداری و تامین کرد اما زمانی هم این مواد کمیاب میش//وند و این مس//ئله یک چالش اساسی برای بخش تولید خواهد شد. از این رو، ب//رای عبور از تحریمه//ای موجود باید خوراک م//ورد نیاز واحدهای صنعتی به هر قیمتی تامین و به بازار تزریق شود.

در ادام//ه محمود زراعتی از تولیدکننده فعال در حوزه قطعه با مطلوب ارزیابی کردن افزایش قیمت ارز گفت: در چند ماه گذشته وضعیت تولید بهتر از ماههای نخست سال بود زیرا با گران شدن نرخ ارز، واردات کاهش یافت و عرضه محصوالت چینی در بازار روند نزولی گرفته است.

او اف//زود: ب//ه ای//ن ترتیب س//هم تولیدکنن//ده از بازار داخلی بیش//تر شد، ضم//ن اینک//ه ب//ا افزایش نرخ ارز توان رقابت هم ارتقا یافته است.

ای//ن فعال صنعت قطع//ه با اش//اره به مش//کالت تامی//ن م//واد اولی//ه گفت: تهیه مواد اولیه بس//یار سخت شده است. بهعنوان نمون//ه، واحد صنعتی ما که بخ//ش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز آن ورقهای مس//ی اس//ت، در این مدت بازار نامناسبی داشته زیرا تولیدکننده داخلی ترجیح میدهد محصوالت خود را صادر کند. عالوه بر این، قیمت ورقهای مسی چند برابر شده است.

‹رونق‹بازار‹تقاضا ‹

زراعتی با بیان اینکه بازار تقاضا مناس//ب اس//ت، بهش//رط اینکه م//واد اولیه برای تولید و پاس//خ به تقاضای بازار وجود داش//ته باش//د، گفت: با کاهش واردات محصوالت چینی، بازار تقاضای تولیدکننده داخل//ی رون//ق گرفته و میت//وان می//زان تولید را افزایش داد. تیراژ تولید ش//رکت ما نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته حدود دو برابر شده است.

وی یادآور شد: تقاضا در بازار وجود دارد اما مواد اولیه گران و کمیاب ش//ده که تولید را با مش//کل روبهرو کرده است.

وی با بی//ان اینکه ۰۸درصد مواد اولیه مورد نیاز واح//د صنعتی ما، مس اس//ت ک//ه در داخل تولید میش//ود، گفت: روند توزیع ورقهای مسی در بازار نامناس//ب اس//ت. در واقع صادرات برای سازندگان این ورقها صرفه اقتصادی بیشتری دارد؛ در حالی که حتی اگر ۵درصد تولی//دات آنها به بازار تزریق شود، شرایط موجود بهبود نسبی خواهد یافت.

زراعتی گفت: چند ماهی اس//ت ک//ه مواد اولیه برخی ش//رکتهای صنعتی به ب//ازار داخل تزریق نشده است و بیشتر آنها صادر میشود.

او اف//زود: بهجز مس، ۰۲درص//د دیگر مواد اولیه مورد نیاز ما هم تولید داخل اس//ت اما نس//بت به بازار مس وضعیت بهتری دارند.

وی ب//ا تاکید بر اینکه مواد اولی//ه مورد نیاز این واحد صنعتی برای تولید صد درصد داخلی اس//ت، گف//ت: ارزبری نداریم و اگر ب//ازار مواد اولیه بهبود یاب//د تولید خ//ود را افزای//ش داده و میتوانیم در زمینه اشتغالزایی هم موثر باشیم.

او تصریح کرد: درحالحاضر برای تامین نیاز بازار تنه//ا نوبتهای کاری را افزای//ش دادهایم. زراعتی خرید نقدی به جای اعتباری را از دیگر مش//کالت صنعتگ//ران عنوان کرد و گف//ت: این امر نقدینگی زیادی را میطلبد که تولیدکننده را زیر فشار قرار داده است.

وی درب//اره صادرات نی//ز اظهار ک//رد: اگر مواد اولی//ه مورد نی//از تامین ش//ود، میتوانیم صادرات داشته باش//یم. درحالحاضر صادرات نداریم اما از س//وی تاجران خارجی و داخل//ی محصوالت ما به کشورهای همس//ایه برده میشود. به عنوان نمونه از قطعات ش//رکت ما در افغانس//تان زیاد استفاده میشود.

زراعت//ی درب//اره برنامه واحد صنعت//ی خود برای نیم//ه دوم س//ال گف//ت: وضعی//ت ارزی کش//ور مش//خص نیس//ت از این رو، نمیتوان برنامهریزی دقیقی برای تولید داشت. درحالحاض//ر ب//ا همین ظرفیت ادام//ه میدهیم ام//ا ب//ا بهب//ود ش//رایط و تامی//ن م//واد اولی//ه، تیراژ م//ا افزایش خواهد یافت.

‹چالش‹نقدینگی‹و‹بروکراسی‹اداری‹ ‹

دینام از قطعات مهم برای س//اخت خودرو است ک//ه در داخل تولید میش//ود. در زمینه تولید این قطعات شرکتهای متوسط و بزرگی فعالیت دارند که بخش//ی از نیاز داخل را پوش//ش میدهند. نادر خلدی، مدیرعامل یک//ی از واحدهای فعال در این زمین//ه درباره ظرفی//ت واحدتولی//دی خود گفت: درحالحاض//ر بخ//ش عمده خط تولی//د ما بهطور تکنوبت//ی فعالی//ت دارند ام//ا در برخی از خطوط مانند کوره که نباید تعطیل ش//ود، افراد در ۳ نوبت کار میکنند.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که چ//را با وجود نی//از بازار به قطعات تولیدی این ش//رکت، افزایش ظرفیت نداش//تهاند، گفت: مشکل ما در این زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات است. البته معضل نقدینگی و بروکراسی اداری هم سبب شده تا در تولید قطعات به ظرفیت کامل نرسیم.

وی با اش//اره به ترخیص مواد اولیه مورد نیاز در گم//رکات ادامه داد:کمکهای خوبی ش//د و بخش زیادی از مواد اولیه ترخیص ش//دند اما برای رونق تولید و رسیدن واحدهای صنعتی به ظرفیت کامل بای//د کمک و حمایت بیش//تری از س//وی مدیران باالدستی انجام ش//ود. در حال حاضر کمبود مواد اولیه باعث شد تا تولید به نصف ظرفیت برسد.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که بهطور معمول قطعهس//ازان چن//د درصد مواد اولی//ه را در انبارها نگه//داری میکنند تا در ش//رایط بحران//ی تولید متوقف نش//ود، گفت: بستگی به قطعه دارد. برخی قطعات جزو محصوالت تحریمی هس//تند که تا ۶ ماه تامین ش//دهاند. به این ترتیب میتوانیم در این فاصله داخلیس//ازی را آغاز کنیم اما برخی قطعات که ریسک کمتری دارند و ۵۳ روزه تامین میشوند برای همین مدت در انبار موجودی دارند.

خل//دی در پایان تصریح کرد: زم//ان برای تهیه س//ایر مواد اولی//ه که تولید داخل اس//ت، بس//یار کوتاهتر بوده و بهط//ور تقریبی در مدت یک هفته تامین میش//وند؛ از ای//ن رو برای زم//ان طوالنی، نگهداری نخواهند شد.

‹سخن‹پایانی‹ ‹

بیش//تر گالی//ه صنعتگ//ران در زمین//ه تامی//ن م//واد اولیهای اس//ت که بهطور معم//ول در داخل تولید میش//وند. در همین زمین//ه پیشتر مهدی کرباس//یان، رییس پیش//ین هیاتعامل س//ازمان توس//عه و نوس//ازی صنایع معدن//ی (ایمیدرو) در پاس//خ به پرس//ش «گس//ترش صنع//ت» مبنی بر گالیه قطعهسازان و صنعتگران مانند خودروسازان از فوالدیه//ا و اینک//ه چرا ت//ا زمانی که ب//ازار داخل به ورق ف//والدی نیاز دارد ای//ن محصوالت صادر میش//ود، گفته بود: ت//ا جایی که میدانم خرید اصل//ی کارخانههای خودروس//ازی از فوالدمبارک//ه اس//ت و ای//ن کارخانه نی//از داخ//ل را به طور وس//یع تامین میکند. البته ممکن است در مواردی خ//اص ورقهای صنایع پاییندس//تی ک//ه در داخ//ل تولید نمیش//ود، وارد شود.

حال باید بررس//ی ش//ود نی//از بازار داخ//ل ب//ه م//واد اولیه چن//د درصد اس//ت و چند درصد از تولیدات داخل در اختی//ار صنعتگ//ران داخل//ی قرار میگیرد.

سعید احمدی در زمینه تامین مواد اولیه، یکی از تولیدکنندگان داخلی چند ماهی عرضه مواد اولیه نداشت و تولیدات خود را صادر میکرد. درحالحاضر قطعهسازان بیشتر مشکل تامین مواد اولیه دارند

محمود زراعتی تقاضا برای خرید وجود دارد اما مواد اولیه گران و کمیاب شده و همین امر تولید را با مشکل روبهرو کرده است. در واقع صادرات برای سازندگان مواد اولیه صرفه اقتصادی بیشتری دارد

نادر خلدی مشکل امروز بخش تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز آن است. البته معضل نقدینگی و بروکراسی اداری هم سبب شده تا در زمینه تولید به ظرفیت کامل نرسیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.