عراق از تحریمهای ضد ایرانی معاف شد

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

رس//انههای عراقی به نقل از رویترز نوشتند که امریکا این کش//ور را از اجرای تحریمهای یکجانبه نفتی خود علیه ایران معاف کرده است.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری المعلومه عراق به نقل از رویترز نوش//ت که دس//تکم ۳ مس//ئول عراقی به ای//ن خبرگزاری گفتهان//د امریکا ع//راق را از اجرای تحریمه//ا علیه ایران در زمینه گاز، برق و مواد غذایی معاف کرده است.

پیشت//ر، خبرگزاری بلومب//رگ از ناکامی امریکا در اجرای تحری//م کامل نفت//ی ایران و تن دادن به برخی اس//تثناها از جمله معاف کردن ۸ کش//ور از اجرای آن خبر داده بود اما به نام عراق در این گزارش اشاره نشده بود.

اکنون المعلومه به نقل از رویترز نوشته است که واشنگتن به بغداد اعالم کرده است که مانع واردات این کشور در زمینه نیازهای حیاتیاش از ای//ران از جمله گاز، برق و مواد غذایی نخواهد شد.

بر اس//اس این گزارش، چند مس//ئول عراقی از جمله عضو کمیته وزارتی عراق ناظر بر امور انرژی به رویترز گفتهاند که این معافیت مشروط به آن است که بغداد مقابل واردات خود از ایران، دالر امریکا به این کشور پرداخت نکند.

این گزارش همچنین به نقل از این مس//ئول عراقی آورده است که وزارت دارایی عراق حسابی نزد یک بانک دولتی باز خواه//د کرد و بدهیهای خود به ای//ران در مقابل واردات از این کشور را به دینار عراقی به آن حساب واریز خواهد کرد.

دولت و مس//ئوالن عراق//ی تاکنون در این ب//اره اظهارنظر نکردهاند.

تحری//م هایی که امری//کا یکجانبه علیه مل//ت ایران اعالم میکند، از مدتها قبل ش//روع ش//ده و جامعه جهانی با آنها همراهی نکرده تا جایی که ترامپ مجبور شده است از برخی از آنها عقبنشینی کند.

حس//ن روحانی، رئیسجمهوری اسالمی ایران تاکید کرده اس//ت هیچ تحریمی نیست که امریکا بخواهد در آینده انجام ده//د، بعضی از افرادی که در امریکا ب//ه دنبال تحریم ایران بودن//د بیشفعال بودن//د. بنابراین، هیچ چی//ز جدیدی برای نوامبر( ۳۱ آبان) وجود ندارد که انجام دهد و این یک موضوع کامال تبلیغی و روانی است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم درحاش//یه نشست سهجانبه وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در اس//تانبول گف//ت: امریکاییها ب//ا تحریمهای غیرقانون//ی علی/ه ای//ران به ه//دف پیشبینی ش//ده خ/ود نرسیدند.

عبدالناص//ر همتی، رئی//س بانک مرکزی نیز با اش//اره به عقبنشینی دولت امریکا از ادعای خود برای به صفر رساندن فروش نفت ایران، خاطرنش//ان کرد: دول//ت امریکا هر کاری که میخواس//ت، انج//ام داد و بعد از ۴ نوامب//ر اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.