«حلقههای واسط» و «پشتیبان»؛ مکمل صنعت پوشاک انتظار‹افزایش‹سقف‹ضمانت‹به‹۶1‹میلیارد‹تومان

«گسترش‹صنعت»‹از‹روند‹اجرایی‹طرح‹ملی‹توسعه‹صنعت‹پوشاک‹در‹مناطق‹روستایی‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

ط//رح توس//عه صنعت پوش//اک در ۵ اس//تان اردبیل، چهارمح//ال و بختیاری، کرمانش//اه، گی//ان و همدان ب//ه عنوان ط//رح آزمایش//ی از آغاز امس//ال اجرایی ش//ده و قرار است دو اس//تان کردستان و سیس//تان و بلوچس//تان نیز به اجرای طرح یادش//ده اضافه ش//ود. با این حال، مس//ئوالن معتقدند در ادام//ه این طرح باید اعتبار مورد نیاز برای افزایش سرمایه صن//دوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچ//ک تامین ش//ود چراک//ه تخصیص نقدی ماندههای اعتبار برای یارانه س//ود تس//هیات و جلوگیری از بازگشت یارانه س//ود تس//هیات به خزان//ه از مهمترین خواس//تهها و انتظارات فعاالن این طرح عنوان شده است.

در راستای این طرح نیز شرکت متناظر پش//تیبان مرکزی آنها به نام «ش//رکت توس//عه کارآفرین//ی پوش//اک ایرانیان» تاسیس شده و اعتبار مربوط به هر استان نیز تخصی//ص یافته اس//ت. در حقیقت با ایجاد ش//رکت اصلی در س//طح ملی و تش//کیل حلقهه//ای بعدی ب//ا محوریت بهبود وضعیت مناطق کمتر توسعهیافته میتوان در راس//تای رفع معضات پیش رو در صنعت پوشاک حرکت کرد.

ب//ه گفته مس//ئوالن، در ای//ن طرح از ش//رکت اس//پانیایی «زارا» الگوب//رداری ش//ده اس//ت. کارگاههای روس//تایی نیز ب//ا مش//ارکت ی//ک ش//رکت برجس//ته ایرانی طراح//ی میش//ود. در این طرح، شرکتهای استانی به عنوان حلقه واسط کارگاههای روس//تایی و شرکت پشتیبان به منظ//ور راهبری و نظارت مس//تمر بر کارگاههای روستایی و تامین بهموقع مواد اولیه موردنیاز کارگاهها عمل میکنند.

‹افزایش‹سقف‹ضمانت‹ ‹

مدیرعاملس//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران گفت: قدرت ضمانت، برای طرح توسعه تولید پوشاک در مناطق روستایی هماکنون ۳ میلیارد تومان اس//ت که درخواست داریم به ۶۱ میلیارد تومان افزایش یابد.

به گزارش «گس//ترش صنعت» به نقل از روابطعمومی سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران، صادق نجفی در جلسه اخیر طرح توسعه تولید پوشاک در مناطق روس//تایی در سازمان برنامه و بودج//ه با بیان این مطل//ب، افزود: طرح توسعه پوشاک در مناطق روستایی یکی از طرحهای مهم نهگانه اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به اینکه استانداران سراسر کشور به خوبی وارد مراحل اجرایی طرح ش//دهاند، تصریح کرد: در هر اس//تان ۰۲ روس//تا در این طرح مش//ارکت خواهند کرد و در هر روس//تا برای حدود ۰۵ نفر اشتغالزایی میشود.

نجفی در ادامه خواستار اضافه کردن ۲ استان کردستان و سیستان و بلوچستان به ای//ن طرح ش//د و گفت: جلس//ههای ش//ورای راهبری اس//تانی باید به صورت منظم برای پیشبرد این طرح برگزار شود.

مدیرعام//ل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران ب//ا تاکید بر ضرورت ش//تاب در حل مشکل صندوق ضمان//ت س//رمایهگذاری صنایع کوچک برای اعطای تسهیات به این طرح، اضافه ک//رد: تخصیص نق//دی ماندههای اعتبار برای یارانه سود تس//هیات و جلوگیری از بازگشت یارانه سود تسهیات به خزانه نیز از مهمترین خواستهها و انتظارات ما است.

نجف//ی در پایان گفت: اعتبار مورد نیاز برای افزایش س//رمایه صن//دوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک به منظور حمایت از این طرح باید تامین شود.

‹مقابله‹با‹بهر ‹هوری‹پایین ‹

برخی کارشناسان معتقدند که تکمیل نبودن زنجیره تولید تا فروش در صنعت پوش//اک باعث کاهش به//رهوری در این صنعت ش//ده به طوری که ط//راح و مد حلقه گمش//ده صنعت پوش//اک شناخته شده است.

فرش//اد مقیمی، معاون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با «گس//ترش صنع//ت» ب//ه آماره//ای جهان//ی ارزش پوش//اک ایرانی اش//اره و اظه//ار کرد: بر اساس آمار جهانی، ارزش پوشاک کشور در سال ۴۰۴۱ خورشیدی به ۵۲ میلیارد دالر خواهد رسید. این در حالی است که ۰۷ درص//د ارزش اف//زوده زنجیره ارزش پوشاک نصیب ش//بکه توزیع بنکداری و اجارهدهندگان مغازهها و هزینهها و سود خردهفروشی میشود.

مقیمی، طراحی، مد و تولید پوشاک را حلقه گمش//ده زنجیره تامین این صنعت برش//مرد و گفت: این موضوع ناش//ی از محدودیته//ای طراح//ی در کش//ور و کارآیی پایین تولید سنتی پوشاک است که به//رهوری را در ای//ن صنعت کاهش داده است.

مع//اون صنای//ع کوچ//ک س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران در ادامه به تش//ریح ضرورتهای س//رمایهگذاری و توسعه صنعت پوشاک از ن//گاه ب//ازار داخ//ل پرداخ//ت و گفت: صنعتی نبودن بخش عمده تولید پوشاک کش//ور مطابق با نیازهای بازارهای داخل و کش//ورهای هدف، ارزشاف//زوده باال و تمرکز بر اس//تفاده از ظرفیتهای بالقوه مناطق مختلف کشور و جایگزینی قاچاق پوشاک از مهمترین ضرورتهای توسعه این صنعت در کشور است.

مقیم//ی در پایان خواس//تار همکاری مدیران س//ازمانهای مرب//وط در تامین مالی و اج//رای طرح تولید پوش//اک در مناطق روس//تایی منتخب و تش//کیل و راهاندازی کارگاههای روس//تایی، شرکت پشتیبان اس//تانی و فروشگاههای آن در مناطق مختلف شد.

‹ط/رح‹ مل/ی‹ ب/رای‹ اش/تغال‹ ‹ روستاییان

برخی از مسئوالن معتقدند تحقق طرح تولید ملی پوش//اک س//بب رونق تولید و اش//تغال در روس//تاها خواهد شد. از این رو، پرداخت تس//هیات ک//م بهره نیز در دس//تیابی به اهداف در نظر گرفته شده کمککننده خواهد بود.

عل//ی نظ//ری ش//یخاحمد، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اردبیل در گفتوگو با «گسترش صنعت» اظه//ار کرد: مقدمات اج//رای طرح ملی تولید پوش//اک در مناطق روس//تایی از سال ۶۹ و بر اساس تفاهمنامه بستهشده می//ان اس//تانداریها، س//ازمان برنامه و بودجه کشور، بانک کش//اورزی، انجمن پوش//اک کشور و سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران آغاز ش//ده است.

نظری شیخاحمد با بیان اینکه اجرای این ط//رح ملی، بیش//ک نقش مهمی را در توس//عه و رش//د صنعت استان به دنبال خواهد داش//ت، افزود: ۵ استان کشور از جمله اردبیل در این طرح ملی به عنوان نمونه آزمایشی تولید پوشاک در نظر گرفته شده که در صورت تحقق این هدف، شاهد رونق تولید و اشتغال در روس//تاها و نواحی صنعتی اس//تان اردبیل خواهیم بود. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان اردبیل تاکید ک//رد: با اجرای ای//ن طرح ملی، ب//رای بی//ش از ۰۰۵۱ نف//ر در مناطق روس//تایی و نواح//ی صنعتی اس//تان اش//تغال ایجاد خواهد ش//د که بیشتر این واحدها در جهت تحقق طرح ملی تولید پوش//اک در مناطق روستایی و با پرداخت تسهیات بانکی کمبهره اجرا خواهد شد.

نظری ش//یخاحمد ادامه داد: توس//عه صنایع نساجی و پوش//اک از مزیتهای بس//یاری در کش//ور ما برخوردار است. بنابراین، باید موانع موجود در راه اجرای این طرح ملی شناسایی و نسبت به رفع مش//کات اقدام ش//ود تا این طرح ملی در س//ریعترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

‹رقابتی‹شدن‹صنعت‹پوشاک‹ ‹

به گفته کارشناسان، اجرای طرح تولید پوش//اک در مناطق روستایی برنامهریزی ش//ده به نحوی که شرکت ملی عهدهدار صادرات و طراحی مد است و تامین مواد اولیه و برشکاری برعهده شرکت استانی است اما دوخت و دوز پوشاک در نواحی صنعتی مجاور روس//تاهای کمبرخوردار انجام خواهد شد.

احمدعلی شهیدی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیان با بیان این مطلب به «گس//ترش صنعت» گفت: استان گیان نیز از سال گذشته به عنوان نمونه آزمایش//ی اجرای طرح ملی توسعه پوش//اک در مناط//ق روس//تایی انتخاب ش//د و مقدمات اج//رای آن نیز با س//فر محمدباقر نوبخت معاون رئیسجمهوری و هماهنگیهای الزم با استانداری گیان آغ//از ش//د. ش//هیدی ادام//ه داد: ناحیه صنعتی س//هکام رضوانش//هر، پرکاپشت آستانه اشرفیه، کوچیچال فومن و اتاق ور لنگرود ازجمله نواحی صنعتی هستند که واحدهای مس//تقردر آنها برای برشکاری و مونتاژ پوش//اک در نظر گرفته شدهاند و تولیدکنن//دگان و روس//تاهای مج//اور این نواحی نیز دوخت و دوز پوش//اک را برعه//ده میگیرند. این کار اش//تغالزایی بیش//تری برای این مناط//ق را به دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان گیان درب//اره پیشبینی میزان اشتغالزایی در این طرح اظهار کرد: تهیه پوش//اک زنانه ب//رای تامین نی//از داخل، ص//ادرات و ایج//اد اش//تغال از مهمترین اهداف اجرای این طرح اس//ت. بنابراین، هیچ س//قف و محدودیتی برای توسعه و ایج//اد اش//تغال در آن نداریم. هر چقدر طرح توس//عه پی//دا کند و موفق باش//د میتواند اش//تغالزایی بیش//تری به همراه داشته باشد.

شهیدی در زمینه حمایتهای دولت از این طرح تصریح کرد: درحالحاضر دولت وام و تسهیات با سود ۰۱ درصدی برای ای//ن طرح در نظر گرفته و برای یارانه آن مبلغ یک میلیارد توم//ان به بانک عامل کش//اورزی پرداخت کرده اس//ت. از این رو، بانک وام مورد نیاز ش//رکت استانی را با س//ود۰۱ درصدی در اختی//ار آنها قرار میدهد.

ب//ه گفت//ه وی، در واقع دول//ت تعهد داده هر چقدر طرح پیش//رفت کند و به تس//هیات نیاز داشته باش//د یارانه آن را پرداخ//ت میکند. دول//ت تصمیم گرفته سقفی در این طرح تعیین نکند. بنابراین، وقتی بخش خصوص//ی موفق عمل کند دولت نیز چتر حمایت خود را گس//ترش میدهد.

‹سخن‹آخر ‹

بر اس//اس آمار جهانی، ارزش پوشاک کش//ور ۵۱ میلی//ارد دالر اس//ت که در سال ۴۰۴۱ خورش//یدی به ۵۲ میلیارد دالر خواهد رس//ید. بنابرای//ن، اقدامهای اثربخش در این بره//ه زمانی در صنعت پوش//اک میتوان//د راهگش//ای توس//عه صنعتی در کشور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.