افزایش‹همکاری‹مرکز‹مبادالت‹نظام‹پیمانکاری‹فرعی‹و‹دبی‹رخانه‹ماشی ‹نآالت‹کشاورزی‹

در‹جلسه‹مشترک‹شرکت‹شهر‹کهای‹صنعتی‹و‹اتاق‹بازرگانی‹فارس‹اعالم‹شد‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

در جلس//ه مش//ترک شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس و ات//اق بازرگانی فارس درباره افزای//ش تعامات بین مرکز مبادالت نظام پیمانکاری فرعی فارس و دبیرخانه ماشینآالت کشاورزی اتاق بازرگانی بحث و تبادلنظر شد.

به گ//زارش «گس//ترش صنعت» به نق//ل از روابطعمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی استان فارس، در این جلسه که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، جمعی از کارفرمایان در حوزه تولید ادوات ماش//ینآالت کشاورزی و نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس برگزار ش//د درباره نح//وه حمایتهای مرکز مبادالت نظ//ام پیمانکاری فرعی فارس برای توس//عه فعالیتهای صنعت ماشینآالت کشاورزی بحث و تبادلنظر شد.

معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس اهتمام جدی به منظور اس//تفاده از کاال، محصوالت و تجهیزات داخلی در طرحها و پروژههای داخل کش//ور را رویک//رد اصلی مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی استان فارس اعام کرد.

ش//هرام کمالزاده با اش//اره به راهاندازی این مرکز در اس//تان فارس گفت: فعالیت این مرکز در راس//تای تحقق منویات رهبر معظم انقاب در زمین//ه خری//د کاالی داخلی و نی//ز تحقق اقتص//اد مقاومتی انجام میشود.

معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان فارس با اش//اره به راهان//دازی مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی اس//تان فارس از مرداد سال گذشته، گفت: بیش از یک هزار پیمانکار فرعی در حوزههای مختلف صنعت استان شناسایی شدهاند که تاکنون ۷۸ پیمانکار فرعی به عضویت این مرکز درآمدهاند و کار عضوگیری این مرکز ادامه دارد.

کم//الزاده فعالیت مرک//ز پیمانکاری فرع//ی را در زمینه پیوند بین صنای//ع کوچ//ک و بزرگ، ت//داوم تولید در واحده//ای صنعتی و رونق بخش//یدن ب//ه کل اقتصاد موثر دانس//ت و تاکید کرد: برای گس//ترش پیمانکاری فرعی، ایجاد ارتباط و اعتمادسازی بین واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی اهمیت بسیاری دارد.

همچنین در این جلس//ه کارفرمایان نظرها و دیدگاههای خود درباره ادامه فعالیت با مجموعه spx را بیان کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.