بخش‹خصوصی‹نباید‹پشت‹در‹اتاق‹وزیر‹منتظر‹بماند

وزیر‹امور‹اقتصادی‹و‹دارایی:

Sanat Newspaper - - خبر -

وزی//ر ام//ور اقتص//ادی و دارای//ی گفت: بخ//ش خصوص//ی باید آنقدر ق//درت پیدا کند که پش//ت در اتاق وزی//ر منتظر نماند و اهمی//ت جایگاه این بخ//ش تعارفبردار نیس//ت. به گزارش ایرنا، فرهاد دژپس//ند از تش//کیل هستههای اندیش//هورزی در این وزارتخان//ه به عنوان اولویت اصلی خبر داد. دژپس//ند توضیح داد: بای//د همراه با دولت، مجلس شورای اسالمی، دانشگاهها و بخش خصوص//ی- در ی//ک تعام//ل چهارجانبهظرفی//ت کنون//ی وزارتخان//ه در تدوی//ن سیاس//تهای اجرای//ی، عب//ور از بحران و دس//تیابی به ثبات تکمیل شود. وی افزود: با س//ازماندهی این هس//تهها، چشمههای جوش//ان اندیش//ه و سیاس//تگذاری ب//ه س//مت بس//تههایی هدای//ت میش//ود که دول//ت و ش//ورای اقتصاد باید درب//اره آنها تصمیمگیری کند.

‹انتقاد‹از‹بنگاهداری‹بان ‹کها ‹

وزی//ر امور اقتص//ادی و دارای//ی تصریح ک//رد: دلیل//ی ن//دارد بانکه//ای م//ا که با مش//کالت گوناگون//ی روب//هرو هس//تند، وظیف//ه بنگاه//داری را به دوش بکش//ند. دژپسند ادامه داد: بانکها بهویژه بانکهای دولتی باید مطابق با فلس//فه وجودی خود، تس//هیلکننده اعطای وامها باش//ند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این بخش ۷ه//زار میلی//ارد تومان دارایی ثبت ش//ده وجود دارد که باید دس//تکم در یک دوره ۳ ساله ۰۲درصد آن را به عنوان اهرم استفاده کرد. دژپس//ند همچنی//ن بر ضرورت توجه به بازدهی ش//رکتهای دولتی متناسب با داراییه//ای آنه//ا تاکید و از ب//ازار ثانویه و پذیرهنویس//ی به عنوان ابزارهای الزم برای اهرم کردن نقدینگی یاد کرد.

‹ضع/ف‹نظارت؛‹دلی/ل‹ب ‹ینتیجه‹ ‹ ماندن‹برنام ‹هها

وزی//ر امور اقتص//ادی و دارای//ی تصریح ک//رد: برنامههای خوبی وج//ود دارد اما به دلی//ل ضعف نظارت بهدس//ت فراموش//ی س//پرده میش//ود. وی بر ضرورت استفاده از مناب//ع مال//ی خارجی اع//م از فاینانس و س//رمایهگذاری خارجی تاکید کرد و گفت: اگ//ر ق//در س//رمایهگذار داخل//ی را ندانیم س//رمایهگذار خارجی هم جلب نمیش//ود. دژپس//ند اف//زود: اینها را باید ب//ه مثابه دو ب//ال، کن//ار هم دی//د و نباید به داش//تهها و س//رمایههای موج//ود بس//نده ک//رد. به گفته وی، س//رمایهگذار با انبوه مش//کالت مانن//د موانع گمرک//ی و مالیاتی نمیتواند ب//ه مقصد برس//د و وزارت اقتص//اد باید با ع//زم جدی بیدرن//گ در این زمینه فکری بیندیشد.«من نه ادعا و نه توان معجزه دارم اما اگر میخواهیم س//رمایهگذاری افزایش یاب//د بای//د عزم جدی داش//ت و فرمانده به کمک بیاید و پش//ت دس//تگاه ق//رار گیرد؛ ای//ن تعامل میتواند به ی//ک انرژی پرتوان تبدیل شود».

وی اف//زود: ب//ا تعام//ل و همت مضاعف میتوان جزو کسانی بود که در میدان مین محور را بدون تلفات، برای رزمندگان بعدی باز کرد.

‹ناکام/ی‹هجم ‹هه/ای‹اقتصادی‹ ‹ امریکا

وزیر اقتص//ادی و دارایی تاکید کرد عزم این وزارتخانه برای عبور از ش//رایط کنونی ج//دی اس//ت و باید به داش//تههای وزارت اقتص//اد ببالی//م. وی افزود: امری//کا هرگز نتوانس//ته برنامههای خ//ود را علیه نظام بر کرس//ی بنش//اند و با وج//ود تحمیل جنگ اقتص//ادی، نظام به حی//ات خود ادامه داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.