بودجه باید انقباضی و بر محور تولید تنظیم شود

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

مع//اون پیش//ین بان//ک مرک//زی اظهار کرد: اصاح//ات اقتصادی در مقایس//ه ب//ا اصاح//ات اجتماعی و فرهنگی آس//انتر اس//ت به شرطی که سیاس//تهای درس//ت و همگرا اتخاذ ش//ود. همچنی//ن دولت برای رسیدن به اهداف خود باید در برخی رفتارهای خود تجدیدنظر کند. حیدر مستخدمینحسینی در گفتوگو با ایلنا درباره برنامههای تعیینشده از سوی رئیس بان//ک مرکزی مبنیبر افزایش قدرت پول ملی و کاهش تورم گفت: در حوزه اقتصاد مکانیس//می به عنوان «نشد» نداریم، ب//ه دلیل اینکه مدلهای مختلفی برای ایفای نقش اقتصادی در راس//تای اهداف تعیینش//ده وجود دارد و از تکنیکها و تاکتیکهای اقتصادی مختلفی برای رس//یدن به این اهداف اس//تفاده میشود. وی ادامه داد: سیاستهای اقتصادی نباید به گونهای باش//د که مزی//ت آن دیگر سیاس//تها را خنثی کند. بنابراین، نباید در اقتصاد بهش//کل جزیرهای عمل شود به طوری که سیاس//تهای مالی و بودج//های دولت در کنار سیاستهای تعرفهای برای واردات و سیاستهای پولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار میتواند نتایج مطلوب و مثبتی داش//ته باشد. این کارش//ناس اقتصادی یادآور شد: متاسفانه یک//ی از نقاط ضع//ف دولت که از روز اول ش//اهد آن بودیم، نب//ود همگرایی تیم اقتصادی آن اس//ت. اصاحات اقتصادی در مقایس//ه با اصاحات اجتماعی و فرهنگی آسانتر است به شرطی که سیاستهای درست و همگرا اتخاذ شود همچنین دولت برای رس//یدن به اهداف خود باید در برخی رفتارهای خود تجدیدنظر کند. مستخدمینحسینی با بیان اینکه دولت باید این سیاس//تها را س//الها پیش اعمال میکرد تا امروز میتوانستیم در برابر تحریمها ایستادگی کنیم، گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، سیاستهای مالی، پولی و تعرفهای خاصی را باید اعمال کرد که در صورت اس//تفاده در گذشته امروز میتوانس//تیم به نتایجی بهتری برسیم. حال که دولت از این ابزارها اس//تفاده نکرده باید نقش خود را فعالتر کند و در تصمیمسازیها بخش خصوصی و کارشناسان را مشارکت دهد، هرچند باید تصمیم نهایی را خود اتخاذ کند.

وی اف//زود: دولت در این مرحله باید فاصله خود از اقتصاد را کاه//ش دهد و تکلی//ف خود را در اقتصاد مش//خص کند چون اقتصاد ما نه دولتی خالص اس//ت و نه خصوصی خالص. بنابراین، دولت باید احساس مسئولیت بیشتری کند تا کشور به سامت از این شرایط عبور کند.

معاون پیش//ین وزارت امور اقتصادی و دارایی با اش//اره به الیحه بودجه س//ال پی//شرو گفت: با توجه ب//ه اینکه حجم نقدینگی کش//ور حدود ۰۰۷۱ هزار میلیارد تومان اس//ت که میتوان//د در طی زمان تورمزا باش//د و اگ//ر دولت در تنظیم بودج//ه با کس//ری روبهرو باش//د، تورم و حج//م نقدینگی را تش//دید خواهد کرد، دولت بای//د هزینههای جاری را کاهش دهد هرچند با نگاهی که از دولت س//راغ داریم، بعید به نظر میرسد چنین رویکردی داشته باشد.

وی اضافه کرد: دولت نباید بودجه را انبساطی تنظیم کند زیرا هنوز وضعیت نقدینگی مشخص نیست و در اقتصاد رها اس//ت. باید در ای//ن بودجه راهکارهای جذب آن به س//مت تولی//د و عناصر تولیدی را به کار بگیرد. از این رو، دولت باید بودج//ه انقباضی تنظیم کند و هزینههای کان و جزئی خود را مدیریت کند تا در شرایط تحریم، بودجه متعادل باشد.

مستخدمینحس//ینی یادآور ش//د: با وجود آنکه نزدیک به دوس//وم بودجه دولت را شرکتهای دولتی به خود اختصاص میدهند، در سالهای گذشته مجلس نسبت به آن بیتفاوت بوده و اصا به آن نپرداخته اس//ت زیرا این هزینهها میتواند حجم نقدینگی و نیز کسری بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و الزم است امسال به این بخش نهفته رسیدگی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.