اصالح رابطه دولت با بخش خصوصی زمینهساز رشد اقتصادی

«گسترش‹صنعت»‹از‹روابط‹دولت‹و‹بخش‹خصوصی‹در‹شرایط‹تحریم‹گزارش‹م‹یدهد‹

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

در ش//رایطی ک//ه امری//کا ت//اش میکن//د روابط تجاری ایران را با دیگر کش//ورهای دنیا کاهش دهد یک//ی از مزیتهایی که وجود دارد اس//تفاده از توان بخش خصوصی اس//ت. بخش خصوصی در سالهای گذش//ته به برخی روابط بینالمللی دس//ت یافته که میتوان//د با بهرهگی//ری از آن ظرفیتها بخش//ی از مش//کات اقتصادی کش//ور را برطرف کن//د. این در حالی اس//ت که در سالهای گذشته بخش خصوصی همواره گایههایی را درباره دولت مطرح کرده است. ش//رایط کنونی به گونهای است که دولت اگر بخواهد از مزیتهای بخش خصوصی استفاده کند، باید مسیر این گایهها را یک بار برای همیشه مسدود کند.

یکی از مش//کاتی که در این مدت مطرح شده به شرکتهایی مربوط میشود که در دوران تحریمهای گذشته، برای کسب درآمد و واردات محصوالت مورد نیاز کش//ور اقدام کردند. برخی از نمایندگان مجلس و فعاالن بخش خصوصی معتقدند مفسدان اقتصادی در دوره تحریمه//ای گذش//ته از خأله//ای قانون//ی سوءاس//تفاده کردند و این سوءاس//تفاده برای کشور زیانهایی داش//ت. با این حال، به گفته آنها خألهای قانونی باید برطرف ش//ود و دولت نیز باید روابط خود را با بخش خصوصی که در گذش//ته بیشترین کمک را کرده و وارد رانت و فس//اد اقتصادی نشده حفظ و تقویت کند.

‹مجلس‹آماده‹تغییر‹قانو ‹نهای‹مزاحم‹ ‹

معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اس//امی درباره رفتار دولت با بخش خصوصی در ش//رایط تحریم به «گس//ترش صنعت» گفت: پیش از این بس//یاری از فعاالن اقتصاد در دور زدن تحریمها به ای//ران کمک کردند. این موضوع به دلیل مش//کاتی که در قانون و نظارت وجود داشت باعث ش//د تا زمینه فساد عظیمی شکل بگیرد. از دل این فساد هزاران میلیارد تومان پول از کشور خارج و هرگز بازگردانده نشد. این موضوع باعث شد تا بخش قاب//ل توجه//ی از درآمدهای دولت، مالی//ات مردم و فروش نفت از بین برود.

وی ب//ا اش//اره به اینک//ه دولت اکن//ون میتواند با اس//تفاده از مزیته//ا و ظرفیتهای بخش خصوصی اقتصاد کش//ور را بهبود دهد، گف//ت: اتکای دولت به درآمدهای نفتی باعث ش//ده ت//ا بخش خصوصی در ایران قوت نگیرد. این در حالی است که دولت اکنون نیاز مبرمی به اس//تفاده از توان این بخش در کش//ور دارد. بر این اساس، باید مشکاتی که بخش خصوصی در کش//ور دارد با دولت مطرح شده و به طور قانونی و اصولی برطرف ش//ود. آقاپورعلیش//اهی با بیان این موضوع که اگر قانون مانع فعالیتهای شفاف و سالم اقتصادی است مجلس قانون را تغییر میدهد، توضیح داد: برخی از قوانین در کش//ور مانع توسعه فعالیتها هستند. بخش خصوصی با همفکری دولت و مجلس باید این مش//کات را شناسایی و برای اصاح معرفی کنند. وی اف//زود: قانون تا زمانی که وجود دارد باید به بهترین شکل اجرا شود و در این زمینه اگر مشکلی هست باید ابتدا قانون اصاح شود. این موضوع نباید طوری قلمداد ش//ود که هرکس احس//اس کرد قانون مانع فعالیتهای او است، از قانون عبور کند.

این عض//و کمیس//یون اقتصادی مجلس ش//ورای اس//امی با بی//ان اینکه تا کنون قوانین بس//یاری در حوزهه//ای مختلف اصاح ش//ده اس//ت، گفت: ایران کش//وری اس//ت که در آغاز راه صنعتی ش//دن قرار گرفته و این طبیعی است که قوانین حوزه کسبوکار تغییر کند. عاوهبر این، قوانین دیگری نیز شاید نیاز به اصاح داشته باش//د. با توجه به اینکه در آغاز این مس//یر هس//تیم س//رعت تغییرات کنونی باال است و قانونی نیز باید با احتساب شرایط کنونی تغییر کند.

‹قطعیتی‹در‹اقتصاد‹ایران‹نداریم‹ ‹

ایجاد فض//ای امن برای فعالیت و س//رمایهگذاری، مهمترین اقدامی اس//ت که نهتنه//ا دولت بلکه تمام نهاده//ای حاکمیتی بهوی//ژه در دوران تحریمها باید در دس//تور کار قرار دهند تا بخشخصوصی بتواند از ظرفیت خود برای کاهش آثار تحریمها بهتر استفاده کند. ایجاد فضای امن برای فعالیت و سرمایهگذاری، مهمترین اقدامی اس//ت که نهتنه//ا دولت بلکه تمام نهاده//ای حاکمیتی بهوی//ژه در دوران تحریمها باید در دس//تور کار قرار دهند تا بخشخصوصی بتواند از ظرفیت خود برای کاهش آثار تحریمها بهتر استفاده کند. حسین س//احورزی، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی ایران به ایلنا گفت: بدون اغراق در ش//رایط فعلی، بزرگترین مش//کل فعاالن اقتصادی در کش//ور م//ا پیشبینیناپذی//ری و نبود قطعیته//ای فراوانی اس//ت که دامنگی//ر حوزههای مختلف ش//ده است. س//رمایهگذاران و فعاالن اقتصاد ایران با شرایطی که امروز در کشور حاکم است بیش و پیش از اینکه نگران پیامدهای تحریمهای خارجی باشند، دلنگران و پریشان تصمیمهای پیوسته متغیر و آنی نهادهای تصمیمگیر و اجرایی در داخل کش//ور هستند. این نااطمینانی افق پیشبینی را برای فعاالن اقتصادی بهش//دت کوتاهمدت کرده ت//ا جایی که در عمل، امکان هرگونه برنامهریزی را از آنها سلب کرده است. به این مشکل باید دغدغه امنیت سرمایهگذاری و فعالیت در محیط امن را نیز اضافه کرد.

این فعال اقتصادی بخش خصوصی ادامه داد: دولت در شرایط فعلی باید قانون را اجرا کند؛ بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مس//تمر فضای کس//بوکار دولت باید قبل از اتخاذ هر تصمیمی با تش//کلها و فعاالن اقتصادی مش//ورت کند و پی//ش از اجرای هر قانونی نیز فرصت کافی را در اختیار سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی قرار دهد.

عض//و ات//اق بازرگان//ی ایران با اش//اره به نقش//ی ک//ه بخشخصوص//ی در دور زدن تحریمه//ای دور قب//ل ایفا ک//رد، گفت: دول//ت باید دخال//ت خود در تصمیمگیریه//ای اقتصادی را کاه//ش دهد و تمام ان//رژی و تاش خود را بر ایجاد امنیت فضای فعالیت و سرمایهگذاری متمرکز کند. متاسفانه نابلدی دولت وق//ت در نظارت، زمینه سوءاس//تفاده برخی که خود را در پوس//ته بخش خصوصی پنهان ک//رده بودند را فراهم کرد و همین تقلب باعث شد نام و سابقه بخش خصوصی اصیل و خوش//نام کش//ور نیز تحتالشعاع قرار بگی//رد. نتیجه این عوام//ل درحالحاضر بخش خصوصی واقعی کش//ور را در یاری رساندن به دولت برای دور زدن تحریمها دچار نگرانی کرده اس//ت. اگر قرار باشد هر مدیری اعم از دولتی و خصوصی عاوهبر اینکه ریسکهای فراوان دور زدن تحریمها را متقبل میشود، دغدغه متهم شدن به فساد ...و را هم داشته باشد طبیعی است که نمیتوان انتظار داشت ظرفیت بخش خصوصی و حتی مدیران کاربلد دولتی نیز در اختیار خنثیسازی تحریمها قرار بگیرد.

وی افزود: ایجاد امنیت روانی برای فعاالن اقتصادی البته به معنای سهلانگاری نهادهای مسئول و غفلت از سوءاستفاده از عنوان دور زدن تحریمها نیست بلکه انتظار میرود نهادهای مرتبط با دقت بتوانند س//ره و ناس//ره را از هم تشخیص دهند و با حمایت از بخش خصوصی اصیل کش//ور زمینه هم//کاری آنها را برای دور زدن تحریمها فراهم آورند.

‹بهبود‹روابط‹موجود‹ ‹

حسین ساسانی با اشاره به اینکه دولت در سالهای گذشته رابطه بهتری با بخش خصوصی داشته است، به «گسترش صنعت» گفت: دولت یازدهم و دوازدهم تاش کرد تا رابطه مناسبی با بخش خصوصی داشته باش//د. البته در این زمینه هنوز مشکاتی وجود دارد و هنوز بخش خصوصی معتقد اس//ت دولت در برخی از تصمیمگیریها نظر بخش خصوصی را نمیخواهد.

ای//ن تحلیلگر توس//عه پایدار با بی//ان اینکه بخش خصوصی باید تاش کند به دولت مشورت اقتصادی بدهد تا دولت نیاز فکری به این بخش احساس کند، گفت: ش//رایط اقتص//ادی ایران به گونهای اس//ت که همه ما در یک کش//تی هس//تیم و در آسیب دیگری نمیتوانیم رشد کنیم. در این شرایط هم دولت و هم بخ//ش خصوصی باید تاش کنند تا ارتباط موجود را تقوی//ت کنند. دولت در ش//رایط تحریمی نیاز جدی به توان بخش خصوص//ی دارد و بخش خصوصی هم با اس//تفاده از تجربهها و حمایتهای دولت میتواند اقتصاد کشور را پیش ببرد.

معصومه آقاپورعلیشاهی: پیش از این بسیاری از فعاالن اقتصادی در دور زدن تحریمها به ایران کمک کردند. این موضوع به دلیل مشکالتی که در قانون وجود داشت باعث شد تا زمینه فساد شکل بگیرد حسین سالحورزی: ایجاد امنیت روانی برای فعاالن اقتصادی به معنای سهلانگاری نهادهای مسئول و غفلت از سوءاستفاده از عنوان دور زدن تحریمها نیست

امیر مهرزاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.